Skip to content

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ สรุปความแตกต่าง

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ (ภาษีซื้อห้ามขอคืน)  คืออะไร

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน     คือ   ภาษีซื้อที่ขอคืนได้ แต่ไม่ใช้สิทธิในการขอคืน ไม่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ : ได้รับใบกำกับภาษีเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ไม่นำมาขอคืนภาษีซื้อภายใน 6 เดือน (วิธีการนับอายุใบกำกับภาษี  6 เดือน )


ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ /ภาษีซื้อห้ามขอคืน
/ภาษีซื้อไม่มีสิทธิ์ขอคืน /ภาษีซื้อต้องห้าม
-สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ เต็มจำนวน

ภาษีซื้อจากรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม หรือ ค่าใช้จ่ายบวกกลับทั้ง ค่าใช้จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม [ บทความ ]

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ /ภาษีซื้อไม่มีสิทธิ์ขอคืน /ภาษีซื้อต้องห้าม
มีลักษณะอย่างไร

1. ไม่มีใบกำกับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ 

    เช่น ใบกำกับภาษีหาย  ข้อความสูญหาย ไม่มีใบกำกับภาษี

2. กรณีใบกำกับภาษีซื้อมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด – อ่านต่อ ใบกำกับภาษี

  • ต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
  • มีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

           ภาษีซื้อที่นําามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้ ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกิด จากรายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพื่อหากําาไรของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

         หากภาษีซื้อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือเพื่อหากําาไรของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ถึงแม้ใบกําากับภาษีนั้นจะมีรายการครบ ถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม

 
4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา
                  
             ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทํานองเดียวกันที่ไม่ให้นําามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

           (1)  ค่ารับรองหรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแกบุคคลใด ๆ และไม่ว่าจะอําานวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน

            (2)  ค่าสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการตาม (1) และบุคคลอื่น

5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ได้แก่ บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
6. ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) ได้แก่
 
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่ เกี่ยวข้อง
  • ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ภาษีซื้อตาม ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวล รัษฎากร ซึ่งรายการใน ใบกำกับภาษีไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำ ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำ ใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
  • ภาษีซื้อตามใบกำ กับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวล รัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนา (Copy) เป็นภาษีซื้อต้ องห้ าม แต่ไม่รวมถึงใบกำ กับภาษีที่ได้จัดทำ รวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ และใบกำกับภาษีมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำ เนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย
  • ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งรายการได้ถูกแก้ไขหรือถูก เปลี่ยนแปลง เป็นภาษีซื้อต้องห้าม เว้นแต่ รายการซึ่งได้ ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด
  • ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งมีรายการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้พิมพ์ขึ้น หรือไม่ได้จัด ทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำ ใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฉบับเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน และภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องทำความเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอภาษีซื้อตลอดจนหลักฐานในใบกำกับภาษีซื้อที่จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ และเมื่อมีใบกำกับภาษีซื้อเกิดขึ้นจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่ภาษีซื้อบางประเภทอาจไม่สิทธิขอคืนก็ได้

ใบกำกับภาษี ที่พิมพ์จากเครื่องความร้อน หรือ ข้อความในใบกำกับภาษีสูญหาย จะถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่สมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินเป็น ภาษีซื้อต้องห้าม กิจการแก้ไขโดย สแกนเก็บไว้ การถ่ายเอกสารถือว่าเอกสารฉบับนั้นเป็นสำเนา ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือ ขอให้คู่ค้าออกฉบับใบแทนต้นฉบับให้เพื่อใช้ในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่

ภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่ให้นํามาหัก
เป็นรายจ่ายในการคําานวณกําาไรสุทธิ

1. ไม่มีใบกํากับภาษี ใบกํากับภาษีสูญหาย หรือไม่อาจแสดงใบกําากับภาษีได้ว่ามีการชําาระภาษีซื้อ

2. ใบกํากับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสําาคัญ

3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ

4. ภาษีซื้อตามใบกําากับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกําากับภาษี

ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนํามาหักเป็น
รายจ่ายในการคําานวณกําาไรสุทธ

บริษัททหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนําาภาษีซื้อต้องห้ามมาหักเป็นรายจ่ายในการคําานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

ภาษีซื้อค่ารับรองที่มีลักษณะ ดังนี้

      (1) ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแก่บุคคลใด ๆ และไม่ว่าจะอําานวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทําานองเดียวกัน

      (2) ค่าสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการหรือที่ให้บุคคลอื่น

 

ภาษีซื้อต้องห้ามตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 42) ภาษีซื้อต้องห้ามตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่สามารถนําามาหักเป็นรายจ่ายในการคําานวณกําาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีดังนี

       (1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตร — บังคับเฉพาะรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง

      (2) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีอย่างย่อ

      (3) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ  ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

      (4) ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อนําามาใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อมาผู้ประกอบการได้ขายหรือให้เช่าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น หรือนําไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

      (5) ภาษีซื้อตามใบกําากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกํากับภาษีไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้จัดทําาขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทําใบกําากับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

      (6) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีข้อความอื่นที่อธิบดีกําหนดในใบกํากับภาษีที่ไม่ได้จัดทําขึ้นด้วยวิธีการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

      (7) ภาษีซื้อตามใบกําากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกําากับภาษีเป็นสําาเนา (Copy)

แต่ไม่รวมถึงใบกําากับภาษีที่จัดทํารวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีจําานวนหลายฉบับ และใบกําากับภาษีมีรายการในใบกําากับภาษีเป็นสําเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย

      (8) ภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยเป็นของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้คําานวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร– การเฉลี่ยภาษีซื้อ ในกิจการที่มีรายการขาย / บริการ ทั้งที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

      (9) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนําไปใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้สิทธิเลือก  ไม่นําภาษีซื้อ ทั้งหมดไปหักในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด

      (10) ภาษีซื้อตามใบกําากับภาษีแบบเต็มรูป ซึ่งรายการได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นภาษีซื้อต้องห้าม เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําาหนด  – มีการแก้ไขในส่วนสาระสำคัญของใบกำกับภาษีเช่น ชื่อ ที่อยู่ รายการสินค้า

      (11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจกาประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

และต่อมาภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ได้รถยนต์ไว้ในครอบครอง ได้มีการดัดแปลงรถยนต์ดังกล่าวเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตร

      – เปลี่ยนรถจากเกิน 10 นั่ง เป็นไม่เกิน 10 ที่นั่งภายใน 3 ปี นับแต่ได้รถมา ต้องคืนภาษีซื้อ พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มทั้งหมด –

      (12) ภาษีซื้อตามใบกําากับภาษีเต็มรูป ซึ่งมีรายการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําาตัวผู้เสียภาษีอากรตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้พิมพ์ขึ้น หรือไม่ได้จัดทําขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทําาใบกําากับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

     

สรุปภาษีซื้อต้องห้าม

ปัญหาขอคืนได้/เครดิตได้ห้ามขอคืนแต่เป็นค่าใช้จ่ายได้ห้ามขอคืนและห้ามเป็นค่าใช้จ่ายหมายเหตุ
1.ใบกำกับภาษี    
1.1 ได้รับใบกำกับภาษีในเดือน
ภาษีอื่น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
   กค 0811/ว.5254
ลว. 1 พ.ต.41 
1.2 ใบกำกับภาษีที่พิสูจน์ได้ว่าได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว    กค 0811/105
ลว. 1 มิย.41
1.3 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุเดือนมีนาคม ได้รับในเดือนเมษายน    กค 0811/2619
ลว. 23 มีค.42
1.4 ใบกำกับภาษีเป็นชื่อบริษัทแต่ค่าใช้จ่ายในใบกำกับได้รวมของบริษัทในเครือ    กคค 0802/พ.3205
ลว. 26 ก.พ.39
1.5   ใบกำกับภาษี ไม่มีคำว่า" มหาชน"   กค 0802/พ.4575
ลว. 21 มี.ค. 39
1.6  บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ได้รับใบกำกับภาษี  เป็นชื่อเดิม    กค 0802/พ.4945
ลว. 27 มี.ค. 39 
1.7  ใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า  น้ำประปาเป็นชื่อของผู้ให้เช่า    
       แต่ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย    
   กค 0802/พ.9826
ลว. 21มิ.ย. 2539
1.8  ใบกำกับภาษีใช้อักษร        ย่อ "Ltd."       กค 0802/พ.334
ลว. 9 ม.ค. 39
1.9   ใบกำกับภาษีมีรายการ   มากกว่ากฎหมายกำหนด        กค 0802/พ.5358
ลว. 3 เม.ย. 39
มาตรา 86/4    
1.10  คำว่า"ใบกำกับภาษี"ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำด้วย  ระบบคอมพิวเตอร์       กค 0802/พ.5984
ลว. 17 เม.ย 39 
1.11 ใบกำกับภาษีเป็นเอกสาร ฉบับแรก แต่มีคำว่า  "เอกสารออกเป็นชุด"     กค 0802/พ.8228
ลว. 27 พ.ค.39 
1.12 ใบกำกับภาษีระบุสถานที่ก่อสร้าง      กค 0811/0026
ลว. 3 ม.ค. 40
1.13 ใบกำกับภาษีแก้ไขรายการราคาต่อหน่วย       กค 0811/พ.08488
ลว. 11 มิ.ย. 41
1.14 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "สด"      กค 0811/พ.519
ลว. 12 เม.ย. 42
 1.15 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ คำว่า "แขวง"   กค 0811/พ.05369
ลว.  8 มิ.ย. 42
 1.16 ใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ผู้ซื้อ ไม่ถูกต้องจากเลขที่ 33/48 เป็น 33/45   กค 0811/พ.1131
ลว. 9 ส.ค. 42 
 1.17 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "ประเทศไทย"แต่ไประบุว่า"Thailand"   กค 0811/2154
ลว. 20 มี.ค. 43 
 1.18 พิมพ์แก้ไขเลขที่รหัสสาขา   กค 0811/พ.5045
ลว. 19 มิ.ย. 43 
 1.19 ใบกำกับภาษีตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ กรอกด้วยคอมพิวเตอร์
           แต่วันที่เขียนด้วยหมึก
   กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43 
 1.20 ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ออกด้วยเครื่องบันทึก การเก็บเงิน
          หากรายการ ตามมาตรา 86/4(1)และ(2) ได้พิมพ์หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบ       คอมพิวเตอร์
   กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.21 ไม่มีคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ และ ไม่มีลายเซ็นต์ผู้มอบอำนาจ   กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.22 ใบกำกับภาษีที่ได้รับไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ ออกใบกำกับภาษี
   กค 0811/พ.4278
ลว. 4 พ.ค. 41 
 1.23 คำว่า"ใบกำกับภาษี"และชื่อที่อยู่ของผู้ออก ใบกำกับภาษี
ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์
    กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43
 1.24 ใบกำกับภาษีเงินทดรองจ่าย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของตนเองและ
บริษัทในเครือ
   กค 0811/14064
ลว. 15 ต.ค. 40 
 1.25 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ "แลขประจำตัวผู้เสียภาษี"   กค 0811/พ.09115
ลว. 25 มิ.ย. 41 
 2. สวัสดิการพนักงาน    
 2.1 เครื่องแบบพนักงาน   กฎกระทรวงฉบับที่126  
 2.2 จัดให้มีอาหารเครื่องดื่มฟรี   ประกาศฯ ฉบับที่ 40 
 2.3 เลี้ยงปีใหม่พนักงานประจำปี    
 2.4 ให้รางวัลแก่ลูกจ้างดีเด่น    
 2.5 ค่าสมาชิกกอล์ฟ ของนิติบุคคล แต่ผู้บริหารนำไปเล่น    
 2.6 บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับรถยนต์พนักงาน    
 2.7 พนักงานป่วยบริษัทซื้อกระเช้าไปเยี่ยมพนักงาน    
 2.8 ซื้อของขวัญให้แก่พนักงาน   กค 0811/พ.1161
ลว. 19 ส.ค. 45 
 3. ส่งเสริมการขาย    
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการสาธิตสินค้า เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร   กค 0811/904
ลว. 14 พ.ค. 41 
 3.2 ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า   กค 0811/พ.6945
ลว. 25 ธ.ค. 39 
 3.3 ได้รับเงินสนับสนุนสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัทในเครือนำไปจ่าค่าใช้จ่ายต่างๆ   กค 0802/พ.5985
ลว. 17 เม.ย. 39 
 3.4 นำสินค้ามาแลก หรือ แจกลูกค้า   กค 0811/พ.09897
ลว 29 มิ.ย. 41 
 3.5 แจกตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าที่ขายตามเป้า   กค 0811/พ.11028
ลว. 22 ก.ค. 41 
 3.6 นำรถยนต์นั่งมาเป็นรถยนต์สาธิต   กค 0811/พ.11382
ลว. 29 ก.ค. 41 
 3.7 ซื้อสินค้ามาแถมให้กับลูกค้า   กค 0811/652
ลว. 7 ธ.ค. 44 
 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด ปรุงอาหาร   กค 0706/238
ลว.24 ก.พ. 46 
 4. รถยนต์นั่ง    
4.1  ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง  ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่ง    กค 0811/735
ลว. 26 ม.ค. 42 
4.2  ซื้อรถยนต์กระบะ   กค.0811/พ.2830
ลว. 17 มี.ค. 40 
4.3  ค่าน้ำมันรถกระบะ    กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41
4.4  ค่าทางด่วน/บัตรทางด่วนของรถยนต์นั่ง    กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42 
4.5  ค่าเช่ารถตู้ที่มีที่นั่งเกิน 10  คน     กค 0706/7994
ลว. 25 ส.ค. 47
4.6  ค่าเช่ารถยนต์กระบะและสแปซแคป    กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41 
4.7  ค่าบัตรทางด่วน (expressway)     กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น     
5.1  ค่าติดตั้งระบบงานสาธารณูปโภค  ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงของงานบริการ    กค 0811/พ.12706
ลว. 22 ส.ค. 41 
5.2  ค่าที่พัก อาหาร  ของพนักงานที่บริษัทมอบหมายให้ไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด    กค 0802/พ.1558
ลว. 29 ม.ค. 39 
 5.3 ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์  โคมไฟ  หลอดไฟ  เครื่องโทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ
       ลิฟต์  ทีวี  ตู้เย็น  เตียงนอน   ไฟฟ้า  ฯลฯ
   กค 0802/พ.3379
ลว. 28 ก.พ. 39 
5.4  ค่าก่อสร้างอาคารให้เช่า    กค 0802/พ.7864
ลว. 22 พ.ค. 39 
5.5  ค่าก่อสร้างอาคาร แล้วยกให้แก่ผู้ให้เช่ที่ดิน    กค 0802/พ.7865
ลว. 22 พ.ค. 39
5.6  การให้บริการเช่าเครื่องบินเหมาลำ     กค 0811/พ.5062
ลว.13 พ.ย. 39
 5.7  เงินทดรองจ่ายแทนบริษัทในเครือ    กค 0811/พ.14064
ลว. 1 ต.ค. 40 
5.8  ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้น  และค่าใช้จ่ายในการระดมทุน    กค 0811/พ.9719
ลว. 10 ต.ค. 41 
5.9 ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง  สถานีบริการน้ำมัน     กค 0811/12984
ลว. 3 ก.ย. 41
5.10 ค่าก่อสร้างระบบบริการส่วนกลาง  เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความ-
 ปลอดภัย  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ 
    กค 0811/2460
ลว. 28 มี.ค. 43 
5.11 ค่าก่อสร้างสนามกอล์ฟและอาคาร    กค 0811/พ.4559
ลว. 6 มิ.ย.  43 
5.12 ค่าซื้อเนกไท  ไวน์  เป็นค่าตอยแทนวิทยากร    กค 0706/พ.12205
ลว. 4 ธ.ค. 46 
5.13 ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ  แบบกำหนดที่และไม่ต้องเสียค่าเช่าที่จอดรถ 
จัดให้รถจอดบนอาคารที่เช่า
   กค 0811/พ.14375 
ลว. 20  ต.ค. 41
5.14 ติดตั้งลิฟตืเพื่อใช้กับกิจการ ให้เช่าอพาร์ตเม้นต์ใช้ในกิจการยกเว้นภาษี- มูลค่าเพิ่ม   กค 0706/พ.10782 
ลว.7 พ.ย. 46 
5.15 ค่าธรรมเนียมในการยืมใบหุ้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าแปลเอกสารของกิจการ ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูล่าเพิ่ม   กค 0706/พ.8318
ลว.7 ก.ย.47
6. การนำเข้าและส่งออก            
6.1 ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรเมื่อผ่านพิธีการศุลกากร   กค 0811/พ.6127
ลว. 26 ก.ค. 2543
6.2 ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้า เพื่อการส่งออก    กค 0706/7286
ลว. 30 ก.ค. 47
6.3 บริษัทในต่างประเทศได้ซื้อเครื่องจักรและได้นำเข้ามาให้บริษัทในไทยใช้ เมื่อจบโครงการจะต้องส่งเครื่องจักรคืน ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักร   กค 0706/6323
ลว. 6 ก.ค. 47
6.4 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุชื่อ เป็นผู้จ่ายเงินแต่ไม่ได้เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรมา   ใฃ้ในกิจการของตนเอง                                                                                                                                                                                                                              กค 0706/พ.1446ลว.21 กพ.49

ข้อแตกต่างระหว่าง ภาษีซื้อไม่ขอคืน กับ ภาษีซื่้อไม่ถึงกำหนด
ข้อมูลจาก เพจ ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ รับทำบัญชี ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน คือ ภาษีซื้อไม่ขอคืน บันทึกบัญชี ภาษีซื้อมีอะไรบ้าง ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ค่าน้ํามัน ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ถือเป็นผลขาดทุนทางภาษีหรือไม่ ภาษีซื้อค่ารับรอง ภาษีซื้อไม่ขอคืน ต้องบวกกลับหรือไม่ ภาษีซื้อค่าที่พัก ภาษีซื้อรถกระบะ บ ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ค่าน้ํามัน ใบกํากับภาษี ค่าน้ํามันรถ ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม มี อะไร บ้าง ภาษีซื้อค่าที่พัก ภาษีซื้อรถกระบะ ใบกํากับภาษี น้ํามัน ทะเบียนรถ ภาษีซื้อรถยนต์นั่ง 4 ประตู ภาษีซื้อค่ารับรอง บันทึกบัญชีค่าน้ำมัน

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Scroll Up

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far