ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขาย

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​ ความหมายของ “ค่าลดหย่อน” หรือ “ค่าลดหย่อนภาษี” มันคือ “รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว”

คำสั่งกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​

17. เงินบริจาค

– เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

– เงินบริจาคสาธารณประโยชน์ หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

   ได้แก่ เงินบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
             เงินบริจาคในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
             เงินบริจาคในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก
             เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา และ
             เงินบริจาคเข้าโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
              เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือกองทุนโบราณคดี และเงินบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน (แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ)

– เงินบริจาคทั่วไป หักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​

ถาม - ตอบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อน เงินบริจาค​​

คำถาม :   ใบอนุโมทนาบัตรเขียนว่า “มอบเงินเพื่อเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรและถวายทุนการศึกษา” ของโรงเรียนวัดรัฐบาล ถือเป็นเงินบริจาคหรือสนับสนุนเพื่อการศึกษา

คำตอบ :   ถือว่าเป็นเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาต้องเป็นการจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547

คำถาม :   สามีมีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินได้ประเภทอื่น ซึ่งสามารถเลือกนำ มาคำนวณภาษีได้ และภริยามีเงินได้หลายอย่าง รวมทั้งมีเงินได้จากเงินฝากธนาคารและเงินปันผลด้วย และสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินบริจาค ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ของสามีระบุว่า คู่สมรสมีเงินได้รวมคำนวณ จะหักลดหย่อนเงินบริจาคอย่างไร

คำตอบ :   การหักลดหย่อนเงินบริจาค กฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(7)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีสามีและภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย กฎหมายกำหนดให้ถือว่า เงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และสามีเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี โดยถือว่าสามีและภริยาเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน ดังนั้น ในส่วนของเงินบริจาคไม่ว่าจะเป็นการบริจาคในนามของสามีหรือภริยา สามีมีสิทธินำเงินบริจาคทั้งในส่วนของตนเองและในส่วนของภริยามาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
                 อย่างไรก็ตาม  หากสามีใช้สิทธิเลือกไม่นำเงินได้ในส่วนของตนทั้งหมดมารวมเป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามีไม่มีสิทธิ์นำเงินบริจาคในส่วนของตนเองมาหักลดหย่อน แต่มีสิทธิ์นำเงินบริจาคเฉพาะส่วนของภริยามาหักลดหย่อนได้เท่านั้น

 

 

คำถาม :   บริจาคเงินให้วัดวาอาราม รวมถึงวัดในต่างแดน และทุกศาสนา นำมาหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่

 

คำตอบ :   การบริจาคให้วัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศ ผู้บริจาคไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ ส่วนการบริจาคให้วัด (ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505) โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา หรือมัสยิดตามศาสนาอิสลาม ที่ตั้งในไทย สามารถหักลดหย่อนได้ ได้ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร

คำถาม :   บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่โครงการพัฒนาเด็กไทยด้วย ICT ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

 

คำตอบ :   ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนบริจาคได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว เพราะถือเป็นการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

 

 

คำถาม :   บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ให้แก่สถานศึกษา สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

คำตอบ :   บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา ไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินมาหักลดหย่อนได้ แต่หากบริจาคเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก็มีสิทธิหักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว และหากเป็นการบริจาคให้แก่โครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนด ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวแล้ว

 

 

คำถาม :   บุคคลธรรมดาบริจาคเงินทำบุญทอดกฐินที่วัด สามารถนำหลักฐานการบริจาคที่วัดออกให้มาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

คำตอบ :   หากบุคคลธรรมดาบริจาคเงินทำบุญทอดกฐินที่วัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก็มีสิทธินำเงินบริจาคดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว

คำถาม :   นาย ก. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีต้องชำระ จำนวน 500 บาท แสดงความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ต่อมาต้องการเปลี่ยนพรรคการเมืองที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เพิ่มเติม เพื่อแจ้งความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใหม่ได้หรือไม่

คำตอบ :   ไม่ได้  เมื่อผู้เสียภาษีแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176)
                   อย่างไรก็ตาม  หากผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ฉบับปกติ ไม่ได้แสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใด ต่อมาผู้เสียภาษีมีความประสงค์จะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติม เพื่อแจ้งความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้

คำถาม :   ผู้มีเงินได้ร่วมกันบริจาคเงิน โดยระบุชื่อบุคคลหลายคนในใบเสร็จรับเงินบริจาค แต่ไม่ได้แยกจำนวนเงินไว้ หากผู้บริจาคทุกคนมีเงินได้จะสามารถนำไปลดหย่อนเงินบริจาคได้คนละเท่าไร

คำตอบ :   ถือว่าบริจาคคนละเท่า ๆ กัน 

คำถาม :   นาย ก และ นาย ข บริจาคเงินให้วัดได้รับใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผู้บริจาคร่วม แต่นาย ก ไม่ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค สามารถให้นาย ข นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคทั้งจำนวนได้หรือไม่

คำตอบ :     ไม่ได้ นาย ก และนาย ข มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคคนละครึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร

คำถาม :   วัด ก. ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2542 ขอทราบรูปแบบใบอนุโมทนาบัตรที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)

คำตอบ :   ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวมิได้มีการกำหนดตัวอย่างรูปแบบของใบอนุโมทนาบัตรไว้  แต่ควรมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
                    1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
                    2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
                    3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
                    4. วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ
                    5. จำนวนเงินที่รับ
                    ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คำถาม :   จะค้นหารายชื่อมูลนิธิสมาคมที่ลดหย่อนภาษีได้จากเว็บไซต์ใด

คำตอบ :   ที่ www.rd.go.th => เมนูบริการข้อมูล => รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้

คำถาม :   นาย ก.บริจาคเงินสมทบทุนโครงการพัฒนาโรงเรียน  เป็นเงิน 20,000 บาท จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0449 ลงวันที่ 8 เมษายน 2560   สมาคมผู้ปกครองและครู  รายการพัฒนาอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และสวัสดิการ หากสามารถนำมาหักภาษีได้ จะถือว่าเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาหรือเงินบริจาค

คำตอบ :   บริจาคเงินให้สมาคมผู้ปกครองและครูไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากไม่ได้มีการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล และไม่ถือเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา

คำถาม :   ในการบริจาคสิ่งของหรือบริจาคเงินให้กับโรงเรียน โรงเรียนจะต้องออกเป็นหลักฐานอย่างไร

คำตอบ :   โรงเรียนจะออกเป็นบันทึกหรือหนังสือใดๆที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้บริจาคเงินจากผู้ใด จำนวนเท่าใดและเมื่อใด ถือเป็นหลักฐานการบริจาคได้

คำถาม :   เงินบริจาคในนามผู้มีเงินได้และคู่สมรส แต่คู่สมรสไม่มีเงินได้จะหักค่าลดหย่อนได้เต็มหรือไม่
คำตอบ :   หักได้เฉพาะส่วนเฉลี่ยที่เป็นของผู้มีเงินได้

คำถาม :   นาย ก  บริจาคชุดนักเรียน และเครื่องเขียน รวมเป็นเงิน 20,000 บาทหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่
คำตอบ :   การหักลดหย่อนเงินบริจาคมีหลักเกณฑ์ว่าต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น

คำถาม :   นาย ข.  บริจาคเงินให้กับวัดไทยในประเทศอินเดีย จะนำมาลดหย่อนเงินบริจาคได้หรือไม
คำตอบ :   ไม่ได้ เนื่องจากวัดไทยในต่างประเทศไม่ได้จัตดั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505

คำถาม :   นาย ฉ จ่ายค่าบำรุงการศึกษา/ค่าเทอม/ค่าเล่าเรียน  นำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากสถานศึกษาไปหักค่าลดหย่อนการบริจาคให้ 1 ได้ 2  ได้หรือไม่
คำตอบ :   ไม่ได้ เนื่องจากการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา/ค่าเทอม/ค่าเล่าเรียน ไม่ใช่เป็นการบริจาค

คำถาม :   นาย ค.  บริจาคเงินให้กับโรงเรียนเอกชน เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท หักลดหย่อนได้หรือไม
คำตอบ :   การบริจาคเงินให้กับสถานศึกษา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ค่าลดหย่อน 2561 รายการลดหย่อนภาษี 2561 หักลดหย่อนภาษี 2561 ลดหย่อนภาษี 2561 มีอะไรบ้าง ลดหย่อนภาษี 2562 ลดหย่อนภาษี 2561 ท่องเที่ยว รายการลดหย่อนภาษี 2562 ลดหย่อนภาษี 2561 ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี 2561 pantip

Bee-Accountant service

 • รับทำบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

 • บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
 • HO 123/208 The Met ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ (สำนักงานบัญชี)
 • TEL 091-830-3543
 • Email: admin@beeaccountant.com
 • Line ID : @beeaccountant
 • เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 9.00:17.30 น
Post Views: 514
Scroll Up