รับทำบัญชี อัตราค่าบริการ รายปี

ค่าจ้าง ฟรีแลนซ์

 

 

บริการรับทำบัญชี จัดทำบัญชี ยื่นภาษี อัตราค่าบริการ รายปี

รับทำบัญชี อัตราค่าบริการ รายปี สำหรับกิจการเปิดใหม่ รายการค้ายังไม่มาก สำนักงานบัญชี Bee accountant พร้อมให้บริการรับดูแลบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี รับบริการรับทำบัญชีรายเดือน รายปี เพื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทั้งใน กรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ เราจัดทำบัญชีตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลกิจการนอกเหนือจากกรมสรรพากร เช่น คปภ เป็นต้น

ทางสำนักงานบัญชี มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทางผู้ควบคุมงานตรวจสอบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และแนะนำข้อบัญชี ภาษีให้กิจการทราบได้อย่างทันเวลา

นอกจากนี้ทาง สำนักงานบัญชี ยังรับสอนการใช้งานโปรแกรม Express ตัวต่อตัว

บริการรับทำบัญชี จัดทำบัญชี ยื่นภาษี อัตราค่าบริการ รายปี​

ขอบเขตงานรับทำบัญชีรายปี

ทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น

สมุดรายวัน

จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และปิดงบการเงิน

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ e-service

จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 51/50

เอกสารการกระทบยอด

จัดทำรายละเอียดกระทบยอดต่างๆ ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร

อัตราค่าบริการรายปี

(ไม่รวมค่าบริการตรวจสอบและรับรองงบกาเรงิน
โดย CPA / TA)

รับทำบัญชี รายปี

รายการค้าทั้งปีน้อยกว่า 10 รายการ
5,000 บาท*
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำภงด 51 / 50
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

รับทำบัญชี รายปี

รายการค้าทั้งปี 11-50 รายการ
8,000 บาท
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำภงด 51 / 50
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

รับทำบัญชี รายปี

รายการค้าทั้งปี 51-100 รายการ
12,000 บาท
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำภงด 51 / 50
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

รับทำบัญชี รายปี

รายการค้าทั้งปี 101-150 รายการ
16,000 บาท
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำภงด 51 / 50
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

รับทำบัญชี รายปี

รายการค้าทั้งปี 151-200 รายการ
22,000 บาท
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำภงด 51 / 50
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

รับทำบัญชี รายปี

รายการค้าทั้งปี 201-250 รายการ
28,000 บาท
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำภงด 51 / 50
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

* กรณีรับจัดทำบัญชีพร้อมบริการตรวจสอบบัญชี ค่าบริการรับทำบัญชี+จัดทำและตรวจสอบบัญชีอัตรา 11,999.00 บาท

หมายเหตุ

ท่านจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.พ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน

ทางสำนักงานจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี (ปิดงบรายปี) และยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด 51  ภงด 50  พร้อมจัดทำไฟล์เพื่อจัดส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า e-filing

1. โปรแกรมบัญชี Online Smemove Peak Engine Flow TR Cloud / Express oncloud

2. การคืนเอกสาร สำนักงานจัดส่งคืนหลังจากได้รับชำระราคาค่าบริการ

3. รายงานผู้สอบบัญชี จัดส่งต้นฉบับหลังจากได้รับชำระราคาค่าบริการ

4. การนับบิลนับอย่างไร กรณีลูกค้าซื้อสินค้าได้รับเอกสารออกเป็นชุด นับ 1 ใบ, กรณีลูกค้าขายสินค้า ออกเอกสารเป็นชุด นับ 1 ใบ

5สำนักงานจะทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารเพื่อประกอบการรับจัดทำบัญชี รายปี

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ

 • หนังสือรับรองบริษัท / กรรมการผู้ลงนาม
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ 5
 • ข้อบังคับกิจการ

เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีมีรายการที่ต้องหักภาษี)
 • เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
 • กรณีนายหน้าประกัน - ข้อมูลกรมธรรม์ประกอบการนำส่ง OIC รายไตรมาส

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Click Here

Bee-Accountant service

 • รับทำบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 4,216
Scroll Up