ตรวจสอบบัญชี

บริษัทจำกัด

จัดประชุม เพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เสนอภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี — 30/4/2562

ประกาศ นสพ — 22/4/2562

จัดส่งรายชื่อผู้ถือหุ้น  — 14/5/2562

ส่งงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า –31/5/2562

ภงด 50 กรมสรรพากร – 30/5/2562

บริการ ตรวจสอบบัญชี โดย CPA / TA

บริษัท บี.อี. แอคเค้าติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

“มาตรา 1197 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบงบดุล แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุลและให้ส่งสำเนางบดุลที่ตรวจสอบแล้วไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

งบการเงินที่สามารถนำส่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการได้นั้น  ต่อเมื่องบการเงินของกิจการต้องผ่านการรับรองโดย “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  เพราะว่าในการนำส่งงบการเงินให้ต่อ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” และ “กรมสรรพากร” จะต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตรวจสอบก่อนว่างบการเงินของกิจการฃ“ถูกต้องตามสมควร ในสาระสำคัญ”  โดยจะมีหน้ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกับลงลายมือชื่อว่า และแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

รับตรวจสอบบัญชี - ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบของ CPA/TA

ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยทีมงานผู้สอบบัญชี รับอนุญาตที่มีประสบการณ์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีการวางหลักประกันตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพอย่างถูกต้องครบถ้วน

รับตรวจสอบบัญชี - รายงานการตรวจสอบอยู่ในรูปแบบไฟล์พร้อมนำส่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

BEE – Accountant จัดทำไฟล์ในรูปแบบ excel XBRL พร้อมเอกสารแนบ เพื่อดำเนินการส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้กิจการจนเรียบร้อย (E-Filing) และจัดทำไฟล์  PND50 จากกระบบของกรมสรรพากรเพื่อนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีีอีกด้วย

สำนักงานจะ ดูแลประสานงานระหว่างกิจการในการนำส่งงบการเงินให้ CPA/TA ตรวจสอบ ให้ถูกต้องทันเวลา พร้อมนำข้อเสนอแนะนำมาทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งบการเงินของกิจการสะท้อนความเป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถนำไปยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา

รับตรวจสอบบัญชี - ทีมงานตรวจสอบคุณภาพ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี

คัดสรร ที่มีประสบการณ์การทำงานที่ครบถ้วนในทุกธุรกิจเพื่อตรวจสอบงบการเงินของกิจการ เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่า งบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ในการยื่นนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

รับตรวจสอบบัญชี - โปรแกรมแและแผนงานการตรวจสอบตามมาตราฐานการสอบัญชี

นอกจากนี้โปรแกรมการตรวจสอบที่ทางทีม CPA นำมาใช้งานเพื่อให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คำแนะนำในระบบบัญชี การควบคุมภายใน ความเสี่่ยงที่พบระหว่างการตรวจสอบให้กับกิจการได้อย่างถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบบัญชี/การควบคุมภายในให้ดีขึ้นไป

งานรับตรวจสอบบัญชี - มั่นใจในการทำงานตรวจสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์

BEE – Accountant มั่นใจว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบจัดทำบัญชี และ ทีมงาน CPA จะทำให้กิจการมีข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง ไม่เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ ตามมาในภายหลังได้

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี งบประกอบกิจการ

การตรวจสอบงบกิจการที่ดำเนินการเริ่มต้นหรือมีรายการค้า รายได้ / ค่าใช้จ่าย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 10,000 บาท เป็นต้นไป

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีขึ้นกับขนาดของกิจการ ความซับซ้อนของรายการค้า สินค้าคงคลัง ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีของกิจการ ตาม link https://eservice.fap.or.th/corporate_check/

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

กิจการที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ หรืองบเปล่า

งบไม่ดำเนินงานหรืองบเปล่า คือ งบที่กิจการยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ หรือ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาสภาพธุรกิจ เช่นมีเพียงรายจ่ายค่าบริการทำบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชี  บัญชีทุน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินกู้ยืมกรรมการ

อัตราค่าบริการสอบบัญชี งบเปล่า เริ่มต้นที่ 8,000 บาท  

สำหรับกิจการที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจการ
        ค่าบริการจัดทำบัญชีรายปี (รายการค้าไม่เกิน 10 รายการค้า) 
        ค่าบริการปิดงบการเงิน
        ค่าบริการตรวจสอบบัญชี
        ไฟล์นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า E – Filing
        กรอกแบบภงด 50 และลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ

        อัตราค่าบริการ 11,999.00 บาท
(พร้อมไฟล์เพื่อนำส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรอก ภงด 50 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร)

ประเภทของผู้ตรวจสอบ - ความแตกต่างของ CPA / TA

ผู้สอบบัญชี คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี รับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี รวมถึงเอกสารทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพอีกประเภทหนี่งที่มีหน่วยงานกำกับดูแล แบ่งได้ 2 กลุ่มดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็น ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็น ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา กรมสรรพากร

ความแตกต่าง

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
   1. การขึ้นทะเบียน           ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.98/2544ฯ           ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพพ.ศ.2547
   2. สิทธิในการปฏิบัติงาน

           สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก (ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท)

 

           สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

 

   3. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

           ปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545ฯ สำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

 

           ปฏิบัติงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่
           ปฏิบัติงานตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก
   4. การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

           จัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545ฯ สำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

 

           จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่
           จัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

ความจำเป็นของกิจการกับงานบริการ ตรวจสอบบัญชี

1. พรบ.การบัญชีกำหนดให้ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินก่อนนำส่งกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. ประมวลรัษฎากรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินก่อนนำส่งกรมสรรพากร

3. แจ้งปัญหาและข้อแนะนำจากการตรวจสอบบัญชี ปรับปรุงให้กิจการมีระบบบัญชีที่ดีและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

4. การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ขึ้นตอนและวิธีการ ตรวจสอบบัญชี รวมถึงของเขตงานรับ ตรวจสอบบัญชี

 • รับตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 • ทำการเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ   เช่น   ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ ฯลฯ
 • แสดงความเห็นรับรองในรายงานการตรวจสอบบัญชีโดย CPA / TA
 • ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

เอกสารเบื้องต้นที่สำหรับบริการรับตรวจสอบบัญชี

 

 • งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน งบทดลองปีปัจจุบัน  รายงานตรวจสอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
 • บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท) , หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างฯ
 • หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอบรับงาน ตรวจสอบบัญชี
 • ภ.พ. 30 ปีปัจจุบัน, รายงานภาษีซื้อ-ขาย ธันวาคม – ปีปัจจุบัน
 • ภ.ง.ด.1 – ปีปัจจุบัน + ภ.ง.ด. 1ก
 • ภ.ง.ด. 3,53  ปีปัจจุบัน ( พร้อมใบต่อ ภ.ง.ด.ด้วย)
 • ภ.ง.ด. 50 ปีก่อน
 • ภ.ง.ด. 51 ปีปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี

1.  เป็นการให้บริการสอบบัญชีรายไตรมาสและรายปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทจำกัดทั่วไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระต่องบการเงินว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทุกฝ่ายสามารถนำไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเ

2.  เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3. จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

Bee-Accountant service

 • รับทำบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

 • บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
 • HO 123/208 The Met ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ (สำนักงานบัญชี)
 • TEL 091-830-3543
 • Email: admin@beeaccountant.com
 • Line ID : @beeaccountant
 • เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 9.00:17.30 น
Post Views: 2,294
Scroll Up