Skip to content

งบกำไรขาดทุน : รายได้ ค่าใช้จ่าย เบื้องต้น

งบกำไรขาดทุน : รายได้ ค่าใช้จ่าย เบื้องต้น

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายงบกำไรขาดทุน : รายได้ ค่าใช้จ่าย เบื้องต้น   ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการสำค้า สำหรับกิจการ Non-PAEs

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs) หมายถึง กิจการที่ไม่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้

                 (๑) กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนำส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อประชาชน

                 (๒) กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น

                 (๓) บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

                 (๔) กิจการอื่นที่สภาวิชาชีพบัญชีจะกำหนดเพิ่มเติม

งบกำไรขาดทุน : รายได้ ค่าใช้จ่าย เบื้องต้น​

งบกำไรขาดทุน - รายได้

รายได้ (Revenue) หมายถึงจำนวนเงินสด ลูกหนี้ สินทรัพย์ สิทธิ หรือผลตอบแทนอื่นที่ธุรกิจได้รับจากการประกอบกิจการก่อนหักรายการใด ๆ จากการขายสินค้าและหรือการให้บริการ รวมถึง ดอกเบี้ยรับ ค่าสิทธิ์ และเงินปันผล ซึ่งสามารถคำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ ค่าส่งเสริมการขาย รางวัล ส่วนลด ประโยชน์อื่นใดที่กิจการคาดว่าจะได้รับเงินได้อย่างแน่นอน

รายได้จากการประกอบธุรกิจ ในงบกำไรขาดทุน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.รายได้หลัก (Direct Revenue ) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานโดยปกติของกิจการซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินธุรกิจที่ได้กำเนิดไว้ในการก่อตั้งกิจการ เรียกอีกอย่างว่า รายได้จากการดำเนินงาน (Operating Revenue) เช่น รายได้ค่าเช่า จากธุรกิจการให้เช่าพื้นที่  / Fullfilment รายได้ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของธุรกิจร้านอาหาร รายได้ค่าบริการ รับทำบัญชี ของ สำนักงานงานบัญชี รายได้ค่าบริการ ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานตรวจสอบบัญชี  รายได้ค่าอบรมจากโรงเรียน / บริษัทรับจัดอบรม รายได้ค่าซ่อมแซม ของธุรกิจซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง รายได้ค่าบริการรับทำและพัฒนา เวปไซค์ และ Application  เป็นต้น

2.รายได้อื่น ๆ(Other Revenue) หมายถึง รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่ได้รับมาเนื่องจากการประกอบกิจการซึงเป็นผลพลอยได้จากการดำเนินงาน เช่น รายได้  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้ค่าอบรม สอบบัญชีภาษี ของ ธุรกิจ สำนักงานบัญชี รายได้จากการขายเศษซาก ผลพลอยได้จากการผลิต เศษวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ กล่อง ถัง ลังเป็นต้น

เรียนรู้บัญชี ภาษี พื้นฐานสำหรับเจ้าของกิจการ ซื้อมาขายไปและบริการ

สรุปพื้นฐานบัญชีภาษี เบื้องต้ง การกรอกแบบ ภงด 1/3/53 ภงด 1 ก แบบ ภพ 30 36 ความเสี่ยงการตรวจสอบกิจการเบื้องต้น ถึงกิจการท่าน

งบกำไรขาดทุน - ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ ที่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ได้จ่ายไปเพื่อก่อให้เกิด รายได้ ทั้งรายได้ทางตรง หรือรายได้ทางอ้อมที่เป็นผลพลอยได้จากการ ขาย บริการ ผลิต ซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์ของกิจการลดลง เช่น เงินสด

สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายของกิจการได้ดังนี้

1.ต้นทุนสินค้าที่ขาย / บริการ(Cost of Goods Sold / Cost of Service) หมายถึง ราคาต้นทุนของสินค้าที่ขายไป  รายการจ่ายซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการที่พร้อมขาย หรือให้บริการ  เช่น ค่าสินค้า ค่าขนส่งสินค้าเข้า ค่าภาษีศุลกากร ค่านายหน้า อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

2.ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ได้แก่ เงินเดือนของพนักงาน ขาย โบนัสพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก ค่าอบรมสัมมนา พนักงานขาย อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้พนักงานงาน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ของฝ่ายงานขาย ค่าเช่าสำนักงานงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เนท ส่วนงานขาย ค่ารับรองของฝ่ายขาย ค่าโฆษณาสินค้าบริการ ค่านายหน้าในการขายสินค้าและบริการ  ค่าขนส่งสินค้าออก  ค่าส่งเสริมการขาย ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ   เป็นต้น

3.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrator Expenses) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่น เงินเดือนผู้บริหาร เงินเดือนพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เงินบริจาค  ค่าโฆษณารับสมัครพนักงาน ค่ารับรองฝ่ายบริหาร โบนัสพนักงานฝ่ายบริหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ส่วนงานบริหาร ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ระหว่างค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร กิจการอาจจะเลือกบันทึกเข้าค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพราะในการณีค่าใช้จ่ายในการขายสูง มักจะมีข้อสันนิษฐานว่ารายได้ควรจะสูงตามไปด้วย

งบกำไรขาดทุน - กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและก่อนภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

ดอกเบี้ยจ่าย (Interest expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุน

ภาษีเงินได้ (Income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

งบกำไรขาดทุน - รายการพิเศษ/กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities) หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานดังกล่าว

รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ และไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอย่างอื่น รายการพิเศษนี้ให้แสดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่รายการพิเศษเป็นผลขาดทุน ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (loss)) หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

งบกำไรขาดทุน - ห้างหุ้นส่วน / บริษัท

งบกำไรขาดทุน

 1.  รายได้จากการขาย และ บริการ
 2. รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์
 3. รวมรายได้
 4. ต้นทุนขาย และบริการ
 5. ค่าใช้จ่ายในการขาย
 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 7. ค่าใช้จ่ายอื่น
 8. รวมค่าใช้จ่าย
 9. กำไร /ขาดทุน ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
 10. ต้นทุนทางการเงิน
 11. กำไร / ขาดทุน ก่อนภาษีเงินได้
 12. ภาษีเงินได้
 13. กำไรสุทธิ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

ทำบัญชี รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชี กรุงเทพ ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip ตัวอย่างการทำบัญชีขายของออนไลน์ การทําบัญชีร้านค้าอย่างง่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 18,322

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า