Skip to content
รับทำบัญชี รายเดือน ระบบบัญชี Online

รับทำบัญชี รายเดือน

สำนักงานบัญชีให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน

บริกาารับจัดทำบัญชี รายเดือน กิจการที่ทางสำนักงานบัญชี ให้บริการรับทำบัญชี ในความดูแลของสำนักงานบัญชี BEE -Accountant  ทางสำนักงานจะดูแล รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ จัดทำบัญชี ตามสมุดรายวัน 5 เล่ม  บัญชีแยกประเภท  ปิดงบการเงินรายปี (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าบริการรายเดือน จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี

กิจการที่ทาง สำนักงานบัญชี รับผิดชอบ รับทำบัญชี ให้มีทั้งกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทั้งใน กรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ  โดยทีมงานที่มีคุณภาพ เราจัดทำบัญชีตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร เน้นการทำบัญชีชุดเดียวตามแนวทางกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลกิจการนอกเหนือจากกรมสรรพากร เช่น คปภ เป็นต้น

เพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  สำนักงานได้มีการจัด หลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และดำเนินการยื่นหลักประกันทุกสิ้นรอบปีบัญชี ต่อสภาพวิชาชีพบัญชี

ค่าจ้าง ฟรีแลนซ์

สำนักงานบัญชี Bee accoutant ให้บริการรับทำบัญชี ครบวงจร จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี 
ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่  รวมถึงให้
คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี 

เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอนอย่างมีมาตราฐาน สำนักงานได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อทำให้ทีมงานมีแนวทางการทำงานอย่างชัดเจน และเอกสารที่ทางกิจการต้องจัดส่งให้สำนักงาน เพื่อประกอบการรับทำบัญชี

สำนักงานบัญชี มีการจัดสอนการใช้งาน โปรแกรม Express ตัวต่อตัว  เบื้องต้น เพื่อให้ทางผู้ประกอบการเข้าใจการวิเคราะห์เอกสาร ทางบัญชี และการใช้โปรแกรมเบื้องต้น

ขอบเขตงานบริการ รับทำบัญชี

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น

สมุดรายวัน

จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ e-service

ภาษีประจำเดือน ภงด 1/3/53 ภพ 30 /36 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 51/50

เอกสารการกระทบยอด

จัดทำรายละเอียดกระทบยอดต่างๆ ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร

งานประกันสังคมผ่านระบบ e-service

จัดทำรายงานและยื่นแบบประกันสังคม ผ่านระบบ SSO - Eservice

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี สำหรับกิจการยังไม่เริ่มดำเนินการ​ อยู่ในช่วงตกแต่งก่อสร้างปรับปรุง

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี สำหรับกิจการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ คือ กิจการยังไม่มีรายได้ทางตรงจากการประกอบกิจการ  รายการค้ามีเพียงรายจ่ายเพื่อก่อตั้งกิจการ เช่น ค่าตบแต่งอาคาร ค่าบริการออกแบบ ค่าบริการใบอนุญาตต่างๆ  ซื้อทรัพย์สิน เงินมัดจำ ค่าเช่า ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การโอนเงินระหว่างบัญชี  รายการเปิดบัญชีธนาคาร

ขอบเขตงานบริการ
        – แนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยในการจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายกิจการให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถูกต้อง เช่น ค่าเช่า ค่าบริการจ่ายบุคคล ค่าเดินทาง และอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร แฟ้มเอกสารที่กิจการต้องจัดทำ
      – บันทึกบัญชีตามมาตราฐานบัญชี
      – ปิดงบการเงิน 
      – จัดทำ ไฟล์ แบบ ภงด 1/3/53 ภพ 30/36 (  รูปแบบกระดาษ หรือ Text file )
      – จัดทำแบบ ภงด 50
      – ฟรี : จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการต่าง

 อัตราค่าบริการจัดทำบัญชี เดือนละ 2,500 บาท 

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี กิจการดำเนินการมีรายได้

Startup

4000 / month
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน <= 10 รายการ

S plan

6500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 11-30 รายการ

M plan

8500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 31-60 รายการ

L plan

9500-11500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 61- 80 รายการ

XL plan

โปรดติดต่อเพื่อประเมินราคา / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 81-110 รายการ

Mega plan

โปรดติดต่อเพื่อประเมินราคา / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 111-150 รายการ

ถามตอบ เราช่วยอะไรคุณบ้าง บริการ รับทำบัญชี / รายละเอียดประกอบการจัดทำบัญชี

ทุก ๆ เดือน สำนักงานจะส่งข้อมูลอะไรให้กิจการบ้าง

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน  รวม

 1. ค่าบริการจัดทำไฟล์ภาษีรายเดือน :   ไฟล์ภาษี  ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ภพ 30 ภพ 36  ภงด 54 ภงด 2 (เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร)

     2. ไฟล์ยื่นแบบประกันสังคม แบบประกันสังคมประจำเดือน การยื่นพนักงานเข้า-ออก การจัดทำแบบรายงานประจำปี แบบนำส่งนายหน้า

                                     ทางสำนักงานยื่นแบบทุกประเภท ผ่านระบบ Internet สรรพากร และ ประกันสังคม

      3. รายงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน งบทดลอง รายงานในระบบบัญชี Online

 

การนับรายการค้า (นับบิล) นับอย่างไร

การนับบิลนับ หรือ นับรายการค้า เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการงานบริการ รับทำบัญชี

1. ใบกำกับภาษีขาย / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่ม)
2. ใบกำกับภาษีซื้อ
3. ค่าใช้จ่าย เช่น ชุดเอกสารใบเบิกคืนเงินทดรองจ่ายกรรมการ ชุดเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน

การนับบิลใบกำกับภาษีอย่างย่อ จากเครื่อง POS ออกสรุปยอดนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม วันละ 1 ครั้ง นับเป็น 1 รายการค้า รับเงินโอน เงินฝาก บัตรเครดิต

เมื่อไหร่จะได้รับ ข้อมูลเพื่อวางแผนภาษี ตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน

อยากได้ข้อมูลบัญชีภาษี เพื่อตัดสินใจในการวางแผนภาษี ให้ประหยัดภาษีสูงสุด  ป้องกันการถูกเรียกตรวจสอบ วางแผนปรับปรุงรายการที่เสี่ยงในการถูกตรวจสอบ

เมื่อไหร่?? บริษัท / ห้าง จะได้รับรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน

กิจการจะได้รับรายงานดังต่อไปนี้ทุกเดือน

ทางสำนักงานจัดส่งรายงานทางการดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบกำไรขาดทุน
3. งบทดลอง
4. บัญชีแยกประเภท

ทางกิจการจะได้รับรายงานทุก ๆ 30 วันถัดไปนับจากวันจัดส่งเอกสารรายเดือน

เช่น เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 03/2563 จัดส่งให้ สำนักงานบัญชี เพื่อจัดทำบัญชี วันที่ 04/03/2563  กิจกรสามารถเข้าตรวจสอบงบการเงินผ่านระบบบัญชี Online  ได้ตั้งแต่วันที่ 20/03/2563

ฟรี!! บริการเสริมมีอะไรบ้าง

 1. สอบถามบัญชีภาษี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น line@ / mail / Tel ตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง
 2. ฟรี ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. ฟรี จัดทำใบสำคัญรับ เพื่อประกอบการจ่ายเงินให้สมบูรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

เอกสารต้นฉบับที่กิจการจัดส่งมา เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ค่าใช้จ่าย Non-VAT จะได้รับคืนเมื่อไหร่ ?

ทางสำนักงาน จะจัดส่งคืนเอกสารให้กิจการภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

เช่น กิจการจัดส่งเอกสารให้ทางสำนักงานวันที่ 5/09/2563  สำนักงานจะจัดทำบัญชี /ภาษี และจัดส่งเอกสารคืนภายในวันที่ 15/10/2563

สิ้นปียังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างหรือไม่ เช่น ค่าบริการปิดบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการปิดบัญชี – ไม่มี  อัตราค่าบริการรายเดือนรวมค่าบริการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี  – เป็นค่าบริการเพื่อรับรองบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชี และเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการ บริษัท หรือ ห้าง ต้องจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ CPA รับรองงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ไม่รวมอยู่ในค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน

 

สนใจบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี เพราะกิจการของเราใช้งานระบบบัญชี Online ของกิจการเราเองอยู่แล้ว

ในกรณีที่กิจการมีการใช้ระบบบัญชี online เช่น  Flowaccount / PeakEngine /Smemove /Trcloud

กิจการดำเนินการดังนี้
ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / บันทึกค่าใช้จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมแนบเอกสารประกอบการจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจการเพิ่มสำนักงานเข้าระบบบัญชี Online เพื่อเข้าไปทำงานในส่วนของบัญชีและภาษี

      ต้องการให้ทางสำนักงานช่วยดำเนินการดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกิจการ และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี รายการค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานบัญชี และถูกต้องตามหลักการทางภาษีของกรมสรรพากร
2. ปรึกษาแนะนำการจัดทำค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอย่างถูกต้อง
3. Update ความรู้ทางภาษีให้กิจการอย่างสม่ำเสมอ
4. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร
5. จัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อรับรองงบการเงิน

      กรุณาระบุเพื่อที่ทางสำนักงานจะได้นำเสนออัตาค่าบริการสำหรับงานตรวจสอบการจัดทำบัญชี

หลังตกลงใช้บริการรับทำบัญชีรายเดือนแล้ว ค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนได้ด้วยเงื่อนไขใดบ้าง

       อัตราค่าบริการที่นำเสอนเป็นอัตราค่าบริการรับทำบัญชี เบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ

        ประเภทธุรกิจของกิจการ เช่น กิจการนำเข้า ส่งออก กิจการที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น นายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย สถานพยาบาล คลีนิก การเฉลี่ยภาษีซื้อ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง รับเหมาก่อสร้าง อัตราแลกเปลี่ยน 

        รวมทั้งความซับซ้อนของรายการค้า ความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น รายการจ่าย ประกอบด้วย ใบสำคัญจ่าย / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน/สำเนาเช็คหรือใบโอน และ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกิจการ

สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ทำบัญชี ให้บริการรับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน รับทำบัญชี ของ สำนักงานบัญชี

สำนักงาน รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี และสามารถใช้งาน โปรแกรมบัญชี Online ที่กิจการใช้งานอยู่ได้ และเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร รองรับการใช้งานระบบ E TaxInvoice

          1. TR cloud | www.trcloud.co
          2. Smemove | www.smemove.com
          3 Flowaccout / Flowadvance
          4. Peak Engine
          5. My Account

ให้ใช้ฟรี 1 User / 1 กิจการ สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการจัดทำภาษีรายเดือน และ การยื่นแบบประกันสังคม

งบเปล่า หรือ จดทะเบียนเลิก/ชำระบัญชี ต้องปิดบัญชี ขอรายละเอียดด้วย

อัตราค่าบริการสำหรับงบเปล่า ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการสำหรับเลิกกิจการ และจดชำระบัญชี ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน เอกสารขอบเขตงาน ในงานบริการรับทำบัญชี

บริการรับจัดทำสต๊อกสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป

บริการจัดทำสต๊อกสินค้าสำหรับกิจการผลิต กิจการซื้อมาขายไป  กิจการบริการ

     กิจการผลิต จะมีการควบคุมสินค้าคงคลัง ทั้งในส่วนของ วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง ต่างๆ  รวมทั้งการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึันส่งผลให้ในการนับสินค้าคงหลังจากสินค้าจริง มีความคลาดเคลื่อนกับตัวเลขที่ถูกบันทึกบัญชี เนื่องจากชำรุด เสียหาย ระเหย ระเหิด ความผิดพลาดในการชั่งตวงวัด

    กิจการซื้อมาขายไป  จะมีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสำหรับขาย

    กิจการบริการ  บางกิจการจะมีสินค้าคงเหลือ เช่น กิจการอู่ซ่อมบริการรถยนต์  กิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการนับสินค้าเพื่อนำมาคำนวณต้นทุนการให้บริการด้ว

 

รายการจัดทำสต๊อกสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย รายงานดังต่อไปนี้

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับกรณี ‘ธุรกิจผลิตสินค้า

งานระหว่างทำ WIP

สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิตแต่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์

วัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่

วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่ไว้ใช้งาน เช่น วัสดุสำนักงาน และ วัสดุโรงงาน

สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและรอการขาย / สินค้าที่ซื้อมาเพื่อรอการจำหน่าย

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 15,000 บาท / เดือน 

รับทำบัญชี
สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

รับทำบัญชีการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ รับทำบัญชี อยากรับทำบัญชี รับทำบัญชีอิสระ รับทำบัญชีpantip รับ ทำ บัญชี ที่ บ้าน รับ ทำ บัญชียื่นภาษี รับทำบัญชีนนทบุรี รับทำบัญชี กรุงเทพ  บางนา สาทร บางรัก สีลม ยานนาวา เจริญกรุง ธนบุรี บางแค

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 33,269

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า