รับทำบัญชีรายเดือน สำนักงานบัญชี BEE-Accountant

รับทำบัญชี รายเดือน

รับทำบัญชี
ค่าจ้าง ฟรีแลนซ์

รับทำบัญชี บริการรายเดือน

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายบริกาารับจัดทำบัญชี รายเดือน กิจการที่ทางสำนักงานบัญชี ให้บริการรับทำบัญชี ในความดูแลของสำนักงานบัญชี BEE -Accountant  ทางสำนักงานจะดูแล รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ จัดทำบัญชี ตามสมุดรายวัน 5 เล่ม  บัญชีแยกประเภท  ปิดงบการเงินรายปี (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าบริการรายเดือน จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี

กิจการที่ทาง สำนักงานบัญชี รับผิดชอบ รับทำบัญชี ให้มีทั้งกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทั้งใน กรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ  โดยทีมงานที่มีคุณภาพ เราจัดทำบัญชีตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร เน้นการทำบัญชีชุดเดียวตามแนวทางกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลกิจการนอกเหนือจากกรมสรรพากร เช่น คปภ เป็นต้น

สำนักงานบัญชี Bee accoutant ให้บริการรับทำบัญชี ครบวงจร จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี 
ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่  รวมถึงให้
คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี 

เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอนอย่างมีมาตราฐาน สำนักงานได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อทำให้ทีมงานมีแนวทางการทำงานอย่างชัดเจน และเอกสารที่ทางกิจการต้องจัดส่งให้สำนักงาน เพื่อประกอบการรับทำบัญชี

สำนักงานบัญชี มีการจัดสอนการใช้งาน โปรแกรม Express ตัวต่อตัว  เบื้องต้น เพื่อให้ทางผู้ประกอบการเข้าใจการวิเคราะห์เอกสาร ทางบัญชี และการใช้โปรแกรมเบื้องต้น

ขอบเขตงานบริการ รับทำบัญชี

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น

สมุดรายวัน

จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ e-service

ภาษีประจำเดือน ภงด 1/3/53 ภพ 30 /36 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 51/50

เอกสารการกระทบยอด

จัดทำรายละเอียดกระทบยอดต่างๆ ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร

งานประกันสังคมผ่านระบบ e-service

จัดทำรายงานและยื่นแบบประกันสังคม ผ่านระบบ SSO - Eservice

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน

สำหรับกิจการทียังไม่เริ่มดำเนินการ

อัตราค่าบริการ รับจัดทำบัญชี สำหรับกิจการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ คือ กิจการยังไม่มีรายได้ทางตรงจากการประกอบกิจการ  รายการค้ามีเพียงรายจ่ายเพื่อก่อตั้งกิจการ เช่น ค่าตบแต่งอาคาร ค่าบริการออกแบบ ค่าบริการใบอนุญาตต่างๆ  ซื้อทรัพย์สิน เงินมัดจำ ค่าเช่า ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การโอนเงินระหว่างบัญชี  รายการเปิดบัญชีธนาคาร

ขอบเขตงานบริการ
– บันทึกบัญชี
– ปิดงบการเงิน 
– จัดทำ แบบ ภงด 1/3/53 ภพ 30/36 ( กิจการนำส่งด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบกระดาษ หรือ Text file )
– จัดทำแบบ ภงด 50
– จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการต่าง
– แนะนำบัญชี / ภาษี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร แฟ้มเอกสารที่กิจการต้องจัดทำ

 อัตราค่าบริการจัดทำบัญชี เดือนละ 2,500 บาท (กิจการจัดส่งเอกสารมาที่สำนักงานบัญชี)สำหรับกิจการที่มีรายได้ทางตรงจากการประกอบกิจการ

Startup

2,000 บาท / month
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน ไม่เกิน 10 รายการค้า
 • อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

S plan

3,500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 11-30 รายการ
 • อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

M plan

5,500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 31-60 รายการ
 • อัตราค่าบริการ 5,500 บาท

L plan

8,000 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 61-100 รายการ
 • อัตราค่าบริการ 8,000 บาท

XL plan

11,500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 101-150 รายการ
 • อัตราค่าบริการ 11,500 บาท

Mega plan

15,500 / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 151-200 รายการ
 • อัตราค่าบริการ 15,500 บาท

รายละเอียดประกอบการจัดทำบัญชี

1. อัตราค่าบริการที่นำเสอนเป็นอัตราค่าบริการรับทำบัญชี เบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ ประเภทธุรกิจของกิจการ เช่น กิจการนำเข้า ส่งออก กิจการที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น นายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย สถานพยาบาล คลีนิก การเฉลี่ยภาษีซื้อ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง รับเหมาก่อสร้าง อัตราแลกเปลี่ยน  รวมทั้งความซับซ้อนของรายการค้า ความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น รายการจ่าย ประกอบด้วย ใบสำคัญจ่าย / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน/สำเนาเช็คหรือใบโอน และ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

2. อัตราค่าบริการรับทำบัญชี  รวม ค่าบริการจัดทำไฟล์ภาษีรายเดือน และ การไฟล์ยื่นแบบประกันสังคม  ยื่นแบบทุกประเภท ผ่านระบบ Internet เท่านั้น ประกอบด้วย แบบ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ภพ 30 ภพ 36 ภงด 1 ก แบบประกันสังคมประจำเดือน การยื่นพนักงานเข้า-ออก การจัดทำแบบรายงานประจำปี แบบนำส่งนายหน้า

3. สำนักงานมีโปรแกรมบัญชี TR cloud / Smemove ให้ใช้ฟรี 1 User / 1 กิจการ สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการจัดทำภาษีรายเดือน และ การยื่นแบบประกันสังคม

4. การนับบิลนับอย่างไร กรณีลูกค้าซื้อสินค้าได้รับเอกสารออกเป็นชุด นับ 1 ใบ, กรณีลูกค้าขายสินค้า ออกเอกสารเป็นชุด นับ 1 ใบ รายการธนาคารต่างๆ รายการตั้งลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / รับชำระ  เอกสารการขายย่อยรายวันนำเข้าบัญชีรวมกัน 1 ครั้งนับเป็น 1 รายการ

5. สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ทำบัญชี ให้บริการรับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป ที่ทางสำนักงานใช้บันทึกบัญชี มีดังนี้   TR-Cloud / Sme Move* / Flow Advance* / Express / Imoney  / Flowaccount / PeakEngine
( * เป็นโปรแกรมที่ทางลูกค้าเพิ่ม User ให้ทางสำนักงานเข้าระบบเพื่อการบันทึกบัญชีและจัดทำภาษี)

7. บริการเสริม (ไม่คิดมูลค่า)  บริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างเดือน

8. อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าสอบบัญชี  กิจการเป็นผู้จัดส่งเอกสารมายังสำนักงาน หากท่านต้องการให้สำนักงานรับเอกสาร คิดอัตราค่าบริการตามแอพพลิเคชั่น การจัดส่งเอกสารเช่น lalamove Skootar Kerry ไปรษณีย์ไทย

9. ** ในกรณีที่กิจการมีการใช้ระบบบัญชี online เช่น  Flowaccount ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / บันทึกค่าใช้จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมแนบเอกสารประกอบการจ่ายเรียบร้อยแล้ว และต้องการให้ทางสำนักงานเป็นผู้ตรวจสอบการบันทึกบัญชี นั้น กรุณาระบุเพื่อที่ทางสำนักงานจะได้นำเสนออัตาค่าบริการสำหรับงานตรวจสอบการจัดทำบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน เอกสารขอบเขตงาน ในงานบริการรับทำบัญชี

บริการรับจัดทำสต๊อกสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป

บริการจัดทำสต๊อกสินค้าสำหรับกิจการผลิต กิจการซื้อมาขายไป  กิจการบริการ

     กิจการผลิต จะมีการควบคุมสินค้าคงคลัง ทั้งในส่วนของ วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง ต่างๆ  รวมทั้งการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึันส่งผลให้ในการนับสินค้าคงหลังจากสินค้าจริง มีความคลาดเคลื่อนกับตัวเลขที่ถูกบันทึกบัญชี เนื่องจากชำรุด เสียหาย ระเหย ระเหิด ความผิดพลาดในการชั่งตวงวัด

    กิจการซื้อมาขายไป  จะมีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสำหรับขาย

    กิจการบริการ  บางกิจการจะมีสินค้าคงเหลือ เช่น กิจการอู่ซ่อมบริการรถยนต์  กิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการนับสินค้าเพื่อนำมาคำนวณต้นทุนการให้บริการด้ว

 

รายการจัดทำสต๊อกสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย รายงานดังต่อไปนี้

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับกรณี ‘ธุรกิจผลิตสินค้า

งานระหว่างทำ WIP

สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิตแต่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์

วัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่

วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่ไว้ใช้งาน เช่น วัสดุสำนักงาน และ วัสดุโรงงาน

สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและรอการขาย / สินค้าที่ซื้อมาเพื่อรอการจำหน่าย

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Click Here

รับทำบัญชีการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ รับทำบัญชี อยากรับทำบัญชี รับทำบัญชีอิสระ รับทำบัญชีpantip รับ ทำ บัญชี ที่ บ้าน รับ ทำ บัญชียื่นภาษี รับทำบัญชีนนทบุรี รับทำบัญชี กรุงเทพ  บางนา สาทร บางรัก สีลม ยานนาวา เจริญกรุง ธนบุรี บางแค

Bee-Accountant service

 • รับทำบัญชี รายเดือน รายปี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 11,093
Scroll Up