Skip to content

รับปิดบัญชีงบเปล่า ราคาถูก ทันเวลา

รับปิดบัญชีงบเปล่า ตรวจสอบบัญชี ยื่น DBD E-Filing

รับปิAccounting firmดบัญชีงบเปล่า พร้อมบริการ ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

งบเปล่า คือ งบที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ หรือไม่มีกิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพธุรกิจ งบการเงินที่ ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ตลอดปี (ไม่มีการดำเนินการทางธุรกิจใดๆ เช่น ไม่มีซื้อ ขายของ)  หากมีรายการเคลื่อนไหว ทางสำนักงานใคร่ขอพิจารณา ค่าบริการ ความซับซ้อนของรายการก่อนการรับงาน  ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขหรือสาระสำคัญของงบเปล่า

    1. ต้องไม่มีรายละเอียดต้นงวดยกมาที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องพิสูจน์ความถูกต้อง ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่า
    2. มีการเคลื่อนไหวของรายการธนาคาร หรือมีการยื่นแบบภาษี (ที่ไม่ใช่แบบเปล่า) จะไม่ใช่งบเปล่า
    3. ทุนจดทะเบียนบริษัท ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่า

อัตราค่าบริการปิดบัญชีงบเปล่า 2562 2563 2564 2565  พร้อม จัดทำงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำส่ง DBD E-Filing ราคารวม 11,999.00 บาท ต่อ ปีบัญชี

                ( อัตราค่าบริการ เหลือ 11,000 บาท หากทำสัญญาและชำระราคาก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 )

                หากลืมรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งาน DbD E-Filing – Click

รับปิดบัญชีงบเปล่า สำนักงานบัญชี BEE-Accountant

รับปิดบัญชีงบเปล่า พร้อมบริการ ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 11,999 บาท เป็นต้นไป

สนใจติดต่อ
รับปิดบัญชีงบเปล่า

ขอบเขตงานบริการ รับปิดบัญชีงบเปล่า

 • จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน

 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) / นำส่งแบบ ภงด 53 ค่าบริการทำบัญชี ค่าสอบบัญชี

 • จัดทำเอกสารประกอบ

  จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แจ้งลงประชุมในหนังสือพิมพ์ ฟรี ( กรณีที่แจ้งทันเวลา คือ ก่อน 14 วัน ก่อนวันสุดท้ายของการประชุมผู้ถือหุ้น ) และนำส่ง ภงด 50 รวมทั้งยื่น ภงด 53 ค่าบริการทำบัญชีและการสอบบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

ขั้นตอนงานบริการ รับปิดบัญชีงบเปล่า

 1. เอกสารปีก่อน งบการเงิน / งบทดลอง / บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงิน ชุดรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีทีก่อน และ ภงด 50

 2. เอกสารหลักฐาน ความมีอยู่จริง ถูกต้อง ของบริษัท ดังนี้ ใบสำคัญการจดทะเบียน ข้อบังคับ หนังสือรับรอง รายงานการประชุมจัดตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด หนังสือรับรองบริษัท ล่าสุด แบบ ภ.พ.01 / แบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกิจการ

 3. เอกสารทางบัญชี ประกอบด้วย ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ชุดใบสำคัญพร้อมเอกสารประกอบ

 4. แบบภาษีและใบเสร็จรับชำระค่าภาษีจากกรมสรรพากร ประกอบด้วย แบบ ภ.ง.ด. 1 ภงด 3 ภงด 53 ภงด 54 ภงด 51  ภพ 2 ของปีปัจจุบันทั้งหมด

 5. แบบภพ 30 ใบเสร็จ รายงานภาษีซื้อ - ขาย ใบกำกับภาษีซื้อ - ขาย ปีปัจจุบันที่ทำบัญชี

 6. สำเนาสมุดธนาคารทุกเล่มที่กิจการเปิดบัญชี และรายการเดินบัญชี  Bank Statement

 7. ค่าใช้จ่ายในการจดจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนขอใบอนุญาตต่าๆง

ทางสำนักงานบัญชี จะจัดส่งใบเสนอราคาให้ท่านหลังจากได้รับการติดต่อ

การจ่ายชำระค่าบริการ 90% เข้าบัญชีสำนักงาน เป็นค่าบริการดำเนินการ

การจ่ายชำระค่าบริการ 10% ส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บเมื่อทำการจัดส่งร่างรายงานการตรวจสอบไปยังกิจการเพื่ออนุมัติ

หลังการชำระราคาสำนักงานจะจัดส่งไฟล์แสกน งบการเงิน รายงานการตรวจสอบให้ท่าน เอกสารต้นฉบับจะจัดส่งให้ท่านภายใน 5 วันทำการ โดย EMS / Kerry Express

ค่าบริการรวมการจัดส่ง DBD E-Filing กรณีที่กิจการต้องการให้สำนักงานบัญชีนำส่งให้

ในส่วนค่าบริการที่ทางสำนักงานนำเสนอ ในงานบริการ รับปิดบัญชี งบเปล่านั้น รวมค่าบริการในการนำส่งงบผ่านระบบ DBD E-filing โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. กรณีที่ข้อมูลมาหลังจากวันที่ 30/4/2565 การใช้งานระบบค่อนข้างจะช้า ทางสำนักงานจะจัดส่งข้อมูลไปยังท่านเพื่อนำส่งชุดเอกสารแบบกระดาษไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน เพื่อป้องกันค่าปรับการนำส่งงบการเงิน และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าช้า (มีค่าบริการเพิ่ม 300 บาท)
 2. สำนักงานจะนำส่งงบการเงินภายในกำหนดเวลาที่ทางกรมพัฒนากำหนดไว้ผ่านระบบ  DBD  E-Filing ซึ่งตามปกติจะขยายเวลาให้อีก 1 เดือน จากการยื่นงบแบบกระดาษ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อยื่นงบการเงินล่าช้า

1.เสีย “ค่าปรับ” ส่งงบการเงินล่าช้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( ส่งงบการเงินล่าช้า / จัดประชุมล่าช้าเกินกว่า 4 เดือน / ผู้สอบรับรองงบการเงินภายหลังวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น / ส่งรายชื่อผู้อหุ้นล่าช้า )

2.เสีย “ค่าปรับ” “เงินเพิ่ม” ที่กรมสรรพากร - ภงด 50

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่ยื่นงบการเงิน

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจเรียกค่าปรับตามกฎกระทรวง (อายุความ 1 ปี)
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการ  ตามกฎหมายก่อนหมดอายุความ
3. ตำรวจท้องที่ออกหมายเรียก 2 - 3 ครั้ง
4. ตำรวจท้องที่ออกหมายจับกรณีไม่มาตามหมายเรียก  (หมายจับมีอายุความ 5 ปี)
5. ตำรวจท้องที่จับดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลแขวง

แต่หากโดนหมายเรียกแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ

1. ไปพบตำรวจ
2. ดำเนินการจ่ายค่าปรับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ส่งสำเนาใบเสร็จให้ตำรวจเพื่อปิดคดี (ไม่ส่งฟ้อง)
4. รีบดำเนินการปิดงบและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เรียบร้อย
5. ยื่นงบและแบบ ภ.ง.ด. 50 กับกรมสรรพากร  พร้อมชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

บริษัทจำกัด

1. ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี

2. ต้องส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่

3. ต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 15 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ถ้าประชุมทันตามกำหนดภายใน 4 เดือน แต่นำส่งงบการเงินไม่ทันภายใน 1 เดือน จะถูกเรียกเก็บค่าปรับทั้งในส่วนของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และกรรมการผู้จัดการ

ถ้าประชุมเกินกำหนดเวลา ก็จะเป็นกรณี “ไม่นํางบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ลงในงบดุล” จะถูกเรียกเก็บค่าปรับทั้งในส่วนของบริษัท 6,000 บาท และกรรมการผู้มีอํานาจ โดยคำนวณตามจำนวนกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทคนละ 6,000 บาท

กรณีไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ซึ่งตามกฎหมายต้องส่งภายใน 14 วันนับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งหากมิได้นำส่งตามกำหนดดังกล่าวมีโทษเปรียบเทียบปรับกรรมการคนละ 2,000 บาท

รับใบเสนอราคาค่าบริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี งบเปล่า ปี 2565

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งบเปล่า คือ ปิด งบ เปล่า คือ ปิดงบเปล่า ราคาถูก ปิดงบบัญชีราคาถูก รับเซ็นงบ ราคาถูก เปิดบริษัท ไม่มีรายได้ ทำงบเปล่า ตัวอย่างงบเปล่า งบเปล่า ภาษาอังกฤษ Pantip การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ปิดงบเปล่า ปิด งบ การเงิน pantip ปิด งบ สิ้น ปี ค่าสอบบัญชี pantip ปิด งบ ห จก รับ ปิด งบ ย้อน หลัง ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip ปิด งบดุล หา คน เซ็น งบ ปิดงบบัญชีราคาถูก ปิดงบเปล่า ราคาถูก รับทําบัญชีราคาถูก 500 รับเซ็นงบ ราคาถูก ปิดงบการเงิน ราคา สำนักงานบัญชี ราคาถูก ค่าสอบบัญชี งบเปล่า ค่าตรวจสอบบัญชี เท่าไหร่ อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี ปิดงบเปล่า ราคาถูก รับ ปิด งบ เปล่า ราคา ถูก วิธีปิดงบเปล่า ปิดงบบัญชีราคาถูก ตัวอย่าง งบการเงินเปล่า แบบฟอร์มงบเปล่า รับเซ็นงบ ราคาถูก วิธี ยื่น งบ เปล่า งบเปล่า คืออะไร

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 6,955

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far