Skip to content

บิลซื้อ บิลขาย คืออะไร นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

บิลซื้อ บิลขาย ใบกำกับภาษีซื้อ ใบรับเงิน บิลเงินสด

บิลซื้อ คือ


        บิลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กิจการต้องจ่ายเงินออกไป เรียกว่า ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าซื้อสินค้า ค่าจ้าง ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน เงินเดือน จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เงินปันผล ฯลฯ … เช่น ค่าบริการ ค่าขายสินค้า ค่าจ้างงาน ฯลฯ


ตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดไว้ว่า

    ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 —   บริษัท ห้าง กระทำการโดยกรรมการผู้กระทำการแทน ดังนั้น กรรมการของห้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

Bill_Taxable expense
บิลซื้อ บิลขาย ค่าใช้จ่ายทางภาษี

บิลซื้อ คือ บิลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กิจการต้องจ่ายเงินออกไป เรียกว่า ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าซื้อสินค้า ค่าจ้าง ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน เงินเดือน จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เงินปันผล ฯลฯ … เช่น ค่าบริการ ค่าขายสินค้า ค่าจ้างงาน ฯลฯ

บิลซื้อ คำถามที่เกี่ยวข้อง พบบ่อย 2564

บิลซื้อต้องเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่

บิลซื้อไม่จำเป็นต้องเป็นใบกำกับภาษี เพราะผู้ที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีคือ

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค านวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

2-6 ไม่ค่อยพบใน  sme

7. ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ได้แจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับอนุมัติให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค านวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี (มาตรา 82/3)

เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้

https://www.rd.go.th/publish/313.0.html

ตรวจสอบรายชื่่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 บิลซื้อที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี ต้องมีลักษณะดังนี้
   1. เกี่ยวข้องกับกิจการ
   2. เกิดขึ้นจริง ได้รับสินค้าบริการจริง  จ่ายเงินจริง
   3. พิสูจน์ผู้รับเงินได้ว่าคือใคร

บิลซื้อ/ใบกำกับภาษีที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เป็นอย่างไร

ข้อมูลตามที่สรรพากรกำหนด

1. ห้ามบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน กล่าวคือ ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพแต่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1

 -----  หากเป็นใบกำกับภาษี บิลซื้อที่ออกโดยผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนนำมาเป็นใบกำกับภาษีซื้อไม่ได้  แต่ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ --

2. ห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมิได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการจริง กล่าวคือ
      1.  การออกใบกำกับภาษีตามกฎหมายนั้น นอกจากผู้ออกจะต้องมีฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า
      2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้น จึงจะถือเป็นเหตุตามกฎหมายที่จะต้องออกใบกำกับภาษีนั้นได้ ดังนั้น
      3. แม้จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหากมิได้ขายสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้นจริงแล้วออกใบก ากับภาษีแล้ว

 อาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา นอกจากนี้ยังมีผลไปถึงผู้ประกอบการซึ่งน าใบก ากับภาษีดังกล่าวไปใช้ในการเครดิตภาษีด้วย

 ----   บิลซื้อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการตามบิลเกิดจริง เช่นได้รับสินค้าจริง จ่ายเงินตามหน้าบิลจริง  ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม

ใบรับรองแทนใบเสร้จรับเงิน 

     ใช้กรณีที่จ่ายค่าใช้จ่าย ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ต้องให้พนักงานของกิจการที่ไปซื้อสินค้าหรือบริการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน

     * กรณีซื้อของจากตลาดสดแล้วไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงินจากแม่ค้า ผู้ประกอบการสามารถใช้เอกสาร "ใบรับรองแทนใบเสร็จ" โดยให้พนักงานที่ไปซื้อสินค้าเขียนรายการสินค้าที่ซื้อ และให้ผู้ซื้อเซ็นชื่อรับรอง

     สำหรับเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จสามารถที่จะออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละคนได้ 

เอกสารแนบอื่น
  1. รูปถ่ายสินค้า
 2. การรับสินค้าเข้าคลัง สต๊อคการ์ด
 3. ใบเบิกขายสินค้าที่ซื้อมา

 

.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

ทำบัญชี รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชี กรุงเทพ ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip เจ้าหนี้กรรมการ ลูกหนี้กรรมการ สอบ Cpa ข้อสอบ กฎหมาย ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด  สำนักงานบัญชีกรุงเทพ

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 2,717

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า