Skip to content

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน ในมุมมองของสรรพากรที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน ในมุมมองของสรรพากรที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

 

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารนอกสถานที่ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

หลักเกณฑ์การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงานจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องจ่ายให้แก่พนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องจ่ายเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารนอกสถานที่ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องจ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน

ตัวอย่าง

บริษัท A เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีพนักงานจำนวน 100 คน บริษัท A มีระเบียบกำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับค่าอาหารกลางวันวันละ 100 บาท บริษัท A จ่ายค่าอาหารกลางวันให้แก่พนักงานเป็นเงินเดือนละ 25,000 บาท

เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันดังกล่าวจ่ายให้แก่พนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัท A เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบริษัท A และจ่ายตามระเบียบของบริษัท A บริษัท A จึงมีสิทธิบันทึกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ข้อควรระวัง

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงานอาจไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น

 • จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เช่น จ่ายให้แก่พนักงานของบริษัทคู่ค้า
 • จ่ายเพื่อประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน เช่น จ่ายให้แก่พนักงานเพื่อนำไปรับประทานที่บ้าน
 • จ่ายโดยไม่เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้

หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงานโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจถูกกรมสรรพากรพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตของสิทธิประโยชน์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควรให้แก่พนักงาน และถูกปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นได้

ภาษีซื้อจากค่าสวัสดิการพนักงานนำมาหักจากภาษีขายได้หรือไม่

ภาษีซื้อจากค่าสวัสดิการพนักงานนำมาหักจากภาษีขายได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของค่าสวัสดิการพนักงาน

ตามมาตรา 82/5 ประมวลรัษฎากร กำหนดให้ภาษีซื้อที่ห้ามไม่ให้นำหักออกจากภาษีขาย ประกอบด้วย 6 กรณี ดังนี้

 1. ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลหรือกิจการในต่างประเทศ
 2. ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 3. ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่สามารถแสดงใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 4. ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แต่ใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนั้น ลงวันที่เกินกว่าวันที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
 5. ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แต่ใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนั้น ไม่ได้ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องครบถ้วน
 6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ค่าสวัสดิการพนักงานอาจเข้าข่ายภาษีซื้อที่ห้ามไม่ให้นำหักออกจากภาษีขายได้ ในกรณีดังนี้

 • ค่าสวัสดิการพนักงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือกิจการในต่างประเทศ
 • ค่าสวัสดิการพนักงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • ค่าสวัสดิการพนักงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่สามารถแสดงใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 • ค่าสวัสดิการพนักงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แต่ใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนั้น ลงวันที่เกินกว่าวันที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
 • ค่าสวัสดิการพนักงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่มีใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แต่ใบกำกับภาษีหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนั้น ไม่ได้ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ค่าสวัสดิการพนักงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือกิจการในประเทศไทยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกิจการ

อย่างไรก็ตาม หากค่าสวัสดิการพนักงานเข้าข่ายภาษีซื้อที่ห้ามไม่ให้นำหักออกจากภาษีขาย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถขอคืนภาษีซื้อดังกล่าวได้ โดยต้องยื่นคำขอคืนภาษีซื้อภายใน 3 ปีนับแต่วันที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง

บริษัท A เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีพนักงานจำนวน 100 คน บริษัท A จ่ายค่าอาหารกลางวันให้แก่พนักงานเป็นเงินเดือนละ 25,000 บาท โดยบริษัท A จ่ายค่าอาหารกลางวันให้แก่พนักงานผ่านร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งร้านอาหารดังกล่าวออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท A

เนื่องจากค่าอาหารกลางวันดังกล่าวจ่ายให้แก่พนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัท A เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบริษัท A และบริษัท A ได้รับใบกำกับภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน บริษัท A จึงมีสิทธินำภาษีซื้อจากค่าอาหารกลางวันดังกล่าวไปหักจากภาษีขายได้

แต่หากบริษัท A จ่ายค่าอาหารกลางวันให้แก่พนักงานผ่านร้านอาหารที่ไม่มีใบกำกับภาษี บริษัท A จะไม่สามารถนำภาษีซื้อจากค่าอาหารกลางวันดังกล่าวไปหักจากภาษีขายได้

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Icon made by [Smashicons ] from www.flaticon.com

Contact us

Post Views: 1,015

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า