Skip to content

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าทดลองใช้
วิธีปฏิบัติตามแนวทางสรรพากร ในการตรวจและแนะนำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าทดลองใช้
วิธีปฏิบัติตามแนวทางสรรพากร ในการตรวจและแนะนำ

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าทดลองใช้ วิธีปฏิบัติตามแนวทางสรรพากร ในการตรวจและแนะนำ

ในปัจจุบัน การส่งเสริมการขาย โดยการแจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้งาน หรือ การนำสินค้าจริงไปให้ลูกค้าทดลองใช้ในกิจการ จะเป็นการจัดทำการส่งเสริมการขายทางการตลาดที่สำคัญวิธีหนึ่ง

ในบางบัญชีและภาษีของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย โดยปฎิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องของกรมสรรพาการตามแนบทางปฎิบัติดังต่อไปนี้

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าทดลองใช้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าทดลองใช้

เรียนรู้บัญชี ภาษี พื้นฐานสำหรับเจ้าของกิจการ ซื้อมาขายไปและบริการ

สรุปพื้นฐานบัญชีภาษี เบื้องต้ง การกรอกแบบ ภงด 1/3/53 ภงด 1 ก แบบ ภพ 30 36 ความเสี่ยงการตรวจสอบกิจการเบื้องต้น ถึงกิจการท่าน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าทดลองใช้ ตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนำ

กรณีที่ 1  : มอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ เมื่อลูกค้าพอใจในสินค้าดังกล่าว —  ถือว่าเป็นการขายตั้งแต่วันที่มอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้


กรณีที่ 2 : มอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ เมื่อลูกค้าพอใจในสินค้าดังกล่าว ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าตัวใหม่ให้ – ไม่ให้ถือเป็นการขาย เฉพาะกรณีที่เข้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
             1. สินค้าทดลองใช้ที่ผู้ขายมีไว้สำหรับให้ทดลองใช้โดยเฉพาะเท่านั้น
             2. ระยะเวลาที่ให้ทดลองใช้สินค้านั้น เพียงชั่วคราว 
             3. ต้องมิใช่เป็นสินค้าชนิดที่เป็นของใช้สิ้นเปลือง

ข้อหารืออื่นที่เกี่ยวข้อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าทดลองใช้

ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการขายหลายกรณี จึงขอทราบว่า

           1. กรณีแจกสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ต้องนำมูลค่าของสินค้าตัวอย่างที่แจกให้กับลูกค้ามารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

           2. กรณีแจกคูปองให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในแต่ละครั้งครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด ลูกค้ามีสิทธินำคูปองมาใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป บริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษีตามราคาสินค้าหักด้วยมูลค่าคูปองทั้งจำนวนได้หรือไม่

           3. กรณีจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยแจกคูปองให้ลูกค้าฟรีจากการที่ลูกค้าสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าครบจำนวน จากการชิงโชค และจากการเล่นเกม โดยลูกค้ามีสิทธินำคูปองมาใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป บริษัทฯ จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีใด

           4. กรณีแจกสินค้าที่มีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการทดลองใช้สินค้า มูลค่าของสินค้าที่แจกดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แนววินิจฉัย

       1. กรณีตาม 1 การแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าตัวอย่างที่แจกเนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(7) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4)แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535

           2. กรณีตาม 2 การแจกคูปองให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำคูปองมาใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ให้ส่วนลดตามนั้น ถือเป็นส่วนลดที่ผู้ขายลดให้แก่ผู้ซื้อในขณะขายสินค้า ดังนั้น ในการออกใบกำกับภาษีให้ใช้ราคาสินค้าหักด้วยส่วนลดเป็นมูลค่าของฐานภาษี โดยแสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้งว่า ได้มีการหักส่วนลดไว้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 79 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

           3. กรณีตาม 3 การให้ส่วนลดในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ บริษัทฯ ไม่ต้องนำส่วนลดดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด ส่วนการให้ส่วนลดหลังจากที่ขายสินค้าหรือให้บริการ หากการให้ส่วนลดดังกล่าวได้ให้กับบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการขายหรือการให้บริการ ส่วนลดนั้นถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ รายจ่ายในกรณีนี้ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

           4. กรณีตาม 4 การแจกสินค้าที่มีไว้เพื่อจำหน่าย ให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้าเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องนำมูลค่าของสินค้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร 

ข้อหารือ

          บริษัทฯ หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้ารถยนต์ให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้

          1.บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โดยรถยนต์ที่บริษัทฯ ทำการผลิตนั้น มีทั้งรถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และรถยนต์กระบะ

          2.ในการผลิตรถยนต์จำหน่ายดังกล่าว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำรถยนต์ที่เป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตไปให้ผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทำการทดลองใช้งานเป็นการชั่วคราว เพื่อทดลองคุณภาพในการประกอบหรือการผลิตของบริษัทฯ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานจริงในด้านต่าง ๆ เช่น อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการเร่ง ความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น

          3.ในการนำรถยนต์ไปให้ผู้แทนจำหน่ายทดลองใช้งานดังกล่าว จะมีการทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาในการทดลองใช้ไว้แน่นอน โดยตลอดเวลาดังกล่าวผู้แทนจำหน่ายสามารถนำรถยนต์ให้ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ทำการทดลองขับได้ และต้องจัดทำสมุดรายงานการใช้ (Control Book) ระบุรายละเอียดของลูกค้าที่ทดลองขับทุกครั้ง

          4.บริษัทฯ บันทึกบัญชีรถยนต์ดังกล่าวเป็นสินค้ารอการขาย (Inventory) โดยในเอกสารประกอบการจดทะเบียนได้ระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นรถยนต์เพื่อใช้ในการทดลองใช้ และเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้แล้ว บริษัทฯ จะขายรถยนต์ดังกล่าว ในลักษณะของรถยนต์สาธิต (Demonstration Car) ต่อไป บริษัทฯ หารือว่า การที่บริษัทฯ ส่งมอบรถยนต์ที่ผลิตให้ผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องนำมูลค่าของค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากการมอบสินค้าให้ผู้ซื้อทดลองใช้งานก่อนซื้อมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ใช่หรือไม่

แนววินิจฉัย

          กรณีที่บริษัทฯ นำรถยนต์ที่ผลิตเพื่อขายให้ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ทดลองใช้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ บริษัทฯ ไม่ต้องนำมูลค่าของค่าตอบแทนที่พึงได้รับมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (11) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535

1. กรณีบริษัทส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท ไม่ว่าลูกค้าดังกล่าวจะเป็นลูกค้าในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในประเทศ บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่ส่งไปเป็นตัวอย่างมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทมีสิทธินำมูลค่าของสินค้าตัวอย่างตามราคาต้นทุนไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฏากร

2. การส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ถือเป็นการขายโดยการส่งออกตามมาตรา 77/1 (8) และ (14) แห่งประมวลรัษฏากร ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 ดังนั้นบริษัทต้องนำไปรวมเป็นยอดขายโดยการส่งออกในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/7715 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

ทำบัญชี รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชี กรุงเทพ ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip ตัวอย่างการทำบัญชีขายของออนไลน์ การทําบัญชีร้านค้าอย่างง่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน LAZADA SHOPEE แม่ค้าออนไลน์

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Scroll Up

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far