Skip to content

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express สำหรับกิจการซื้อมาขาย กิจการบริการ โดยทีมงาน สำนักงานบัญชี BEE -ACCountant  

หลักสูตรการสอนการใช้งาน โปรแกรมเอ็กซ์เพรส  เหมาะกับ

1. ท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง
2. ท่านที่กำลังหางานด้านบัญชี และไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านบัญชีอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติม
3. ท่านที่ไม่จบบัญชี ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชี และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานด้านบัญชี
4. ผู้ที่เริ่มประกอบการ ที่ต้องการทำบัญชีเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย  เพื่อนำไปใช้งานในการทำบัญชีของตนเอง
5. นักศึกษาที่จบใหม่ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น  ที่ต้องการความรู้ไปปฎิบัติจริงในการทำงานด้านบัญชี

รับสอนทำบัญชีด้วย โปรแกรม Express ตัวต่อตัว (ใช้โปรแกรมรุ่น  Demo) สอนงบดุล งบกำไรขาดทุน บัญชี แยกประเภทการใช้งาน โปรแกรม Express เบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มระบบ จนถึง การจัดทำรายงาน วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อประกอบการลงบัญชี สอนวิธีการการจัดทำเอกสารประกอบเพื่อให้สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง สอนวิธีการทำทะเบียนทรัพย์  เรียนตัวต่อตัวเข้าใจง่าย สอนถึงบ้าน หรือ ตาม Co-working space

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น
รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น​

ระบบต่างๆ ใน โปรแกรมบัญชี Express
ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบคือ

รับสอนโปรแกรมเอ็กซ์เพรส 
:   โปรแกรม Express ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

1 ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
2 ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3 ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
4 ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
6 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
8 ระบบบัญชีแยกประเภท
9 ระบบสินทรัพย์ถาวร
10 ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
11 ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
12 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ที่มาExpress Software Group Co.,Ltd

รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express
ระบบการทำงานของ โปรแกรม Express

เนื้อหาการสอน รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express

การเข้าโปรแกรม Express เพื่อเริ่มการวางระบบโปรแกรม ( Set Up )

หัวข้อการสอน ประกอบด้วย
1. การเข้า โปรแกรมเอ็กซ์เพรส เพื่อเริ่มการวางระบบโปรแกรม ( Set Up )
    1.1. กำหนดบริษัทใหม่
    1.2. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
    1.3. การกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
    1.4. การกำหนดตารางข้อมูล
    1.5. กำหนดรอบบัญชี
    1.6. ผังบัญชี
    1.7. การเชื่อมต่อบัญชี – กำหนดรายการผ่านไปสมุดรายวัน และ กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน
    1.8. กำหนดเลขที่เอกสาร
   1.9. กำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

กำหนดรายละเอียดลูกค้า/ ผู้จำหน่าย / สินค้า / เงินฝากธนาคาร

1. กำหนดรายละเอียดลูกค้า
    1.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/เรื่องทั่วไป
    1.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/วิธีรับชำระหนี้
    1.3 กำหนดรายละเอียดลูกค้า
2. กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
    2.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อ และเจ้าหนี้ / เรื่องทั่วไป
    2.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อและเจ้าหนี้ /วิธีการจ่ายชำระหนี้
     2.3 กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
3. กำหนดรายละเอียดสินค้า
    3.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า / เรื่องทั่วไป
    3.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า /กลุ่มบัญชีสินค้า
    3.3 กำหนดรายละเอียดสินค้า
    3.4 รายละเอียดสินค้าบริการ
    3.5 รายละเอียดสินค้าชุด
4. กำหนดรายละเอียดธนาคารเงินฝาก

การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า เช็ค และบัญชีอื่นๆ และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

5. การบันทึกยอดยกมา
     5.1 บันทึกยอดลูกหนี้คงค้าง
     5.2 บันทึกยอดเจ้าหนี้คงค้าง
     5.3 บันทึกยอดสินค้า/วัตถุดิบคงเหลือ
     5.4 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
     5.5 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
     5.6 บันทึกยอดบัญชียกมา

บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น ขาย ซื้อ สินค้า และบริการ

การลงรายการบันทึกบัญชี ขาย / ซื้อ

1 . ใบสั่งซื้ PO การซื้อเงินสด การซื้อเงินเชื่อ
2 ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า ทั้งฝั่งรายการขาย และ รายการซื้อ
3. รับชำระหนี้ขาย และจ่ายชำระหนี้ซื้อ
4. ซื้อ / ขายเงินเชื่อ  กรณีรับค่าบริการ
5. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ
6. การใช้โปรแกรมค่าใช้จ่ายอื่นๆ บันทึกบัญชี (สำหรับการลงรายการต่างๆ โดยไม่ต้องไปบันทึกในสมุดรายวันโดยตรง แต่เป็นการบันทึกผ่านระบบ)

การวิเคราห์รายการค้า เพื่อลงบัญชีให้ถูกต้องการหลักการบัญชี และสรรพากร

 ระบบสินทรัพย์ถาวร  – ตัวอย่างเนื้อหาการสอนในบางส่วนในหัวข้อนี้

นอกเหนือไปจาก การสอนโปรแกรมเบื้องต้น ทางทีมงาน จะเพิ่มเนื้อหาการสอนวิเคราห์รายการค้า ทางบัญชี และภาษี จะคลอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ ท่านสามารถแจ้งหัวข้อที่สนใจเพื่อให้ทางทีมงานเตรียมข้อมูลประกอบการสอนเพิ่มเติมได้

      1. วิเคราะห์รายการค้าและการดูเอกสารบัญชี

      2. การตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อเลือกรายการภาษีซื้อที่ขอคืนได้ ภาษีซื้อที่ต้องนำมาลงเป็นค่าใช้จ่าย และภาษีซื้อต้องห้าม

      3. สอนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกิจการ เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่วนตัว ค่ารับรอง สวัสดิการพนักงาน จะบันทึกบัญชีอย่างไร

      4. สอนการจัดทำเอกสารเช่น บิลเงินสด ค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารการรับเงินไม่ครบถ้วนให้ถูกต้องการหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

      5. การบันทึกเงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน

      6. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 3 ภงด 53 จาก โปรแกรม Express

สอนการจัดทำรายงานทางการเงิน

การสอนวิธีการเรียกรายงาน จากการ จัดทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express ดังนี้

 1. บัญชีแยกประเภท
 2. งบดุล
 3. งบกำไรขาดทุน
 4. รายละเอียดลูกหนี้
 5. รายละเอียดเจ้าหนี้
 6. รายละเอียดสินค้าคงเหลือ
 7. รายละเอียดทะเบียนเช็ค รับ จ่าย
 8. รายการอื่นๆ เช่น การตรวจสอบการบันทึกบัญชี การจัดเรียงข้อมูลใหม่

รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น

อัตราค่าบริการ รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น ตัวต่อตัว ค่าเรียน 4,000 บาท เวลาเรียนประมาณ 6 ชั่วโมง และแนะนำเรื่องการใช้งานในส่วนของโปรแกรม Express ต่อเนื่อง

จองวันเวลาเรียนติดต่อ TEL 091-830-3543 / Line @beeaccountant

ติดต่อ BEE-acc
สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

ปิดบัญชี ประจำปี ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน แบบฝึกหัด การปิดบัญชี ระยะ เวลา ใน การ ปิดบัญชี ประจำ ปี การปิดบัญชีต้นทุนขาย ปิดงบประจําปี ราคา ปิดบัญชีกําไรขาดทุน เข้า กําไรสะสม การปิดงบการเงิน express การปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 20,403

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า