Skip to content

ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุดออกอย่างไร ใช้งานเมื่อไหร่

ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุดออกอย่างไร ใช้งานเมื่อไหร่

         สำหรับบริการรับ ทำบัญชี รายเดือน หรือ รายปี ของสำนักงาน ทางเรากิจการ ซื้อมาขายไป บริการ อาจจะต้องมีการออกใบลดหนี้ ซึ่งมีสาเหตุต่างๆกัน(อ่านต่อ)  ในแต่ละเดือนแต่ บางครั้งจะมีคำถามว่า สินค้าชำรุดเนื่องจากการจัดส่ง เราสามารถออกใบลดหนี้ได้หรือไม่

 

       คำถามที่มักพบได้ เช่น ออกใบลดหนี้แล้วต้องทำยังไงต่อไป ส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะใช้งานได้หรือเปล่า เราต้องทำอย่างไรกับการออก ต้องขออนุญาตหรือไม่  คำตอบมีดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขการออกใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด มี 2 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.80/2542

(ก) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริงหรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

(ค) ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด
ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด

ข้อหารือ กค 0811/พ./9811 ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชดเชยสินค้า ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทขายปลีกเวชภัณฑ์ โดยซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและขายส่ง   บริษัทฯ ได้ขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐ เอกชน และร้านค้าทั่วไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543  บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล จ. ฉ. และ ม. ดังนี้

1. กรณีโรงพยาบาล จ. ได้ซื้อชุดให้น้ำเกลือแบบ 02-BW แอร์สั้นจำนวน 2,000 ชุด  แต่เมื่อนำมาใช้กับคนไข้จะเกิดการรั่วซึม และได้ใช้สินค้าชนิดนี้ไปแล้ว จำนวน 500 ชุด คงเหลือ  1,500 ชุด และ

     ได้ส่งส่วนที่เหลือคืนบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าคืนโรงพยาบาล จ. เท่ากับ จำนวนที่ซื้อคือ 2,000 ชุด โดยไม่เรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาล สำหรับสินค้า จำนวน 500 ชุด ที่ ใช้กับคนไข้และติดเชื้อไม่สามารถคืนได้

2. กรณีโรงพยาบาล ฉ. ซื้อชุดให้น้ำเกลือแบบ 02-BW แอร์ยาว จำนวน 3,000 ชุด เมื่อนำไปใช้กับคนไข้พบว่าสินค้าชำรุด จำนวน 2,000 ชุด

    จึงจะได้ส่งคืนบริษัทฯ จำนวน 2,000 ชุด และ ขอให้บริษัทฯ ส่งสินค้าชดเชยให้จำนวน 3,000 ชุด โดยไม่เรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาล

3. กรณีโรงพยาบาล ม. ได้สั่งซื้อชุดน้ำเกลือแบบ 02-BW แอร์ยาว จำนวน 2,000  ชุด พบว่าสินค้าชำรุดบางส่วน แต่ไม่สามารถระบุจำนวนที่ชำรุดได้
    จึงขอให้บริษัทฯ ส่งสินค้าชดเชยให้ จำนวน 500 ชุด โดยไม่เรียกเก็บเงินกับโรงพยาบาล ส่วนสินค้าที่ชำรุดนั้นโรงพยาบาล ม. ไม่ได้คืนให้ บริษัทฯ


การชดเชยสินค้าให้กับโรงพยาบาล จ. ฉ. และ ม. บริษัทฯ ได้ขอให้บริษัทผู้ผลิตและ ผู้ขายส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ ชดเชยสินค้าตามจำนวน และรายการที่ลูกค้าบริษัทฯ แจ้งคืนโดยไม่คิด มูลค่า

บริษัทฯ ขอทราบว่า

1. กรณีบริษัทฯ รับคืนสินค้าจากลูกค้าต้องออกใบลดหนี้หรือไม่ หากลูกค้าของบริษัทฯ เป็น โรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ไม่ยอมรับใบลดหนี้ บริษัทฯ ต้องทำอย่างไร

2. กรณีบริษัทฯ ส่งสินค้าไปชดเชยให้กับลูกค้าที่แจ้งว่าสินค้าชำรุด บริษัทฯ ต้อง ออกใบกำกับภาษีโดยไม่คิดมูลค่าสินค้าชดเชย และนำส่งภาษีขายถูกต้องหรือไม่ และภาษีขาย ดังกล่าวนำ มาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้หรือไม่

3. บริษัทผู้ขายได้ส่งสินค้ามาให้บริษัทฯ โดยออกใบกำกับภาษี ระบุว่าไม่คิดมูลค่าเพื่อชดเชย สินค้าที่ชำรุด ภาษีซื้อจากกรณีนี้จะถือเป็นภาษีซื้อของบริษัทฯ ได้หรือไม่

แนววินิจฉัย ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด

      กรณีบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่องอันเป็นเหตุให้ ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้

1.  บริษัทฯ ออก ใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้า (โรงพยาบาล) ในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และ

2. บริษัทฯ นำ ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได้ออกใบลดหนี้

2. กรณีบริษัทฯ ส่งสินค้าตัวใหม่ชดเชยให้กับลูกค้าที่สินค้าชำรุด ถือเป็นการขายตามมาตรา

    บริษัทฯ มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า เมื่อความรับผิดใน  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าดังกล่าว ให้ถือตามราคาตลาด
ของสินค้าในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น

   และนำภาษีขายดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี
 
   บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำภาษีขายดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณกำไรสุทธิ เนื่องจากเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) แห่งประมวลรัษฎากร

     กรณีบริษัทผู้ขายได้ส่งสินค้าให้บริษัทฯ เพื่อชดเชยสินค้าตามจำนวนและ รายการที่ลูกค้า แจ้งคืนโดยไม่คิดมูลค่า ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)

      บริษัทผู้ขายมีหน้าที่ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทฯ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยดำเนินการ
เช่นเดียวกับการส่งสินค้าใหม่ชดเลย และ

       ภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ถูกบริษัทผู้ขายเรียกเก็บ เนื่องจากการซื้อสินค้ามาเพื่อใช้ ในการประกอบกิจการของตน ย่อมเป็นภาษีซื้อของบริษัทฯ ตามมาตรา 82/4 

       แต่ตามข้อเท็จจริง บริษัทผู้ขายได้ส่งสินค้ามาให้ บริษัทฯ โดยออกใบกำกับภาษี ระบุว่า

ไม่คิดมูลค่าเพื่อชดเชยสินค้าที่ชำรุด โดยมิได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทฯ ตามมาตรา 82/4 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่เป็นภาษีซื้อตามมาตรา 77/1(18) แห่งประมวลรัษฎากร

ผลคือ
บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ** เพราะไม่ได้จ่ายไปซึ่งภาษีซื้อ**

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

ทำบัญชี รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชี กรุงเทพ ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip เจ้าหนี้กรรมการ ลูกหนี้กรรมการ สอบ Cpa ข้อสอบ กฎหมาย ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด  สำนักงานบัญชีกรุงเทพ

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 3,325

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า