Skip to content
บริการรับทำบัญชี รายเดือน รายปี

รับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน และส่งภาษี อย่างไรให้ถูกต้อง

รับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน และส่งภาษีอย่างไร  ในบทความนี้เราจะมาสรุปความรู้ทางภาษีในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น ที่เจ้าของปั๊มน้ำมันควรรู้ ว่าบัญชีปั๊มน้ำมันจะจัดการในรูปแบบธุรกิจใด ซึ่งส่งผลต่อภาษีที่เกิดขึ้นในรูปแบบกิจการที่แตกต่างกัน รวมทั้งข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีปั๊มน้ำมัน  ซึ่งพบเจอจากการตรวจสอบของกรมสรรพากรในการเข้าตรวจกิจการ ส่งผลให้เจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น บทความนี้จะช่วยสรุปข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้

รับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน
รับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี

กิจการสถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) คือ? ในการรับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน มีภาษีที่เกี่ยวข้อง?

ในการรับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน เราสามารถแยกได้เป็นกิจการได้ 3 ประเภทดังนี้ กิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)   สถานีบริการ หมายถึง สถานที่สาหรับจาหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธีเติม หรือใส่ลงใน ที่บรรจุเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดที่ติดตั้งไว้เป็นประจำและให้หมายความรวมถึงสถานที่จำหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง

พิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการจัดส่งภาษี และรับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน มาจากส่วนไหนบ้าง

รายได้หลักจากปั๊มน้ำมัน

รายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการขายน้ามัน และก๊าซ.

รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการประกอบการอื่น อาจจะจัดทำเองหรือให้ผู้อื่นมาดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายของปั๊มน้ำมัน

– ค่าน้ามัน ก๊าซ
– เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
– ค่าเช่า   – ค่าซ่อมแซม บารุงรักษา
– ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขาย
– ค่าประกันภัย   – ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
– ดอกเบี้ยจ่าย     – ค่าที่ปรึกษา
– ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์     – ค่าขนส่ง
– ฯลฯ

รูปแบบการประกอบกิจการของสถานีบริการน้ำมัน

รูปแบบการประกอบกิจการจะเป็นตัวกำหนดประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเสียภาษี การรับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน ซึ่งแยกได้ 2 ประเภทดังนี้

  1.  บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน
  2.  คณะบุคคล  หรือ  บุคคลธรมดา

กิจการปั๊มน้ำมัน ดำเนินการในแบบบุคคลธรมดา หรือ คณะบุคคล

การคำนวนภาษี

ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(8) แห่ง  สามารถเลือกหัก
1. ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาอัตราร้อยละ 80 หรือ
2.  ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต้องสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่ายได้

การคำนวนภาษี

ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(8) แห่ง  สามารถเลือกหัก
1. ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาอัตราร้อยละ 80 หรือ
2.  ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต้องสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่ายได้

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรภีคานวภภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ และการยื่นแบบแสดงรายได้

อัตรารายได้ภาษีบุคคลธรรมดาปี 2561

ภ.ง.ด.94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี และ ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กิจการปั๊มน้ำมัน ดำเนินการในแบบนิติบุคคล

การคำนวนภาษี

 1. การคานวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ

 2. ฐานภาษี ได้แก่ กาไรสุทธิซึ่งคานวณได้จากรายได้จากกิจการ เสียภาษีปีละ 2 ครั้งด้วยแบบ ภงด 51 และ ภงด  50

 3. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในการคานวณภาษีจากฐานกาไรสุทธิ 2561

 

ภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการปั๊มน้ำมัน

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 2. อากรแสตมป์ เช่น กิจการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ สัญญาเช่าที่ดิน สถานประกอบการ สิ่งปลูกสร้าง หรือ เช่าซื้อทรัพย์สิน ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ชาระอากรแสตม

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น กิจการปั๊มน้ำมัน ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินและคานวณดอกเบี้ยรับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

 

การออกใบกำกับภาษี / ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการปั๊มน้ำมัน

สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) ที่ได้รับอนุมัติเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก  ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท** หากผู้ซื้อน้ำมันร้องขอใบกำกับภาษีจะต้องออกใบกำกับให้

ลักษณะของปั๊มน้ำมันที่เข้าข่ายการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก

               (1) เป็นสถานบริการน้ำมันที่ไม่ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินหรือระบบคอมพิวเตอร์รับชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
               (2) เป็นสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นถังใต้ดินซึ่งมีความจุใบละ 5,000 ลิตรขึ้นไป                
               (3) เป็นสถานบริการน้ำมันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก 

ปั๊มน้ำมันที่ได้รับอนุมัติต้องดำเนินการตามนี้

  1. จัดทำรายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด เพื่อประกอบการบันทึกยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งวันในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร และให้ถือรายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากรด้ว

การจัดทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน หรือ รับทำบัญชี ปั๊มน้ำมัน

    ในการรับทำบัญชี  ปั๊มน้ำมัน หรือ รายการทางการค้า การบันทึกบัญชีของกิจการปั๊มน้ำมัน มีการบันทึกบัญชี หรือการจัดทำบัญชีแตกต่างจากกิจการซื้อมาขายไปคือ รายงานภาษีน้ำมันซส่วน ก รายงานน้ำมันส่วน ข และ รายงานน้ำมันส่วน ค ซึ่งสำหรับกิจการซื้อมาขายไป ก็เปรียบได้กับรายงานสินค้าคงเหลือ  แต่ในกิจการปั๊มน้ำมัน การบันทึกบัญชีต้องมีรายงานทั้ง 3 แบบ จัดทำตามกำหนดเวลาที่ทางกรมสรรพากรกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอลน้ำมันคงเหลือ รวมถึงแสดงภาษีซื้อและ ภาษีขายของน้ำมันในแต่ละวัน แต่ละหัวจ่ายด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รับทำบัญชี
รูปภาพประกอบจาก https://biz.govchannel.go.th/th/Home/Article/16

ประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชี และการตรวจสอบภาษีที่พบในกิจการปั๊มน้ำมัน(สรรพากร)

1.  มีการจ่ายส่วนลดส่งเสริมการขาย และมีการรับเงินชดเชยน้ำมัน แต่ผู้ประกอบการมักไม่นำมารวมคำนวณเป็นรายได้
2.  ขายน้ำมันโดยไม่ผ่านมิเตอร์หัวจ่าย และไม่ออกใบกำกับภาษีขาย
3. ไม่ได้นำส่วนลดการซื้อน้ำมันมารวมคำนวณเป็นรายได้หรือนำมาหักรายจ่ายค่าซื้อน้ำมัน
4. รายได้ค่าขนส่ง ไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย เช่น กิจการที่มีรถสาหรับขนส่งน้ำมัน และมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่าน้ำมันรถเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีรายได้ค่าขนส่ง
5. ยื่นรายรับตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ขาด
6. ไม่นำค่าเช่ามาลงเป็นรายได้
7. มีรายการหักยอดน้ำมันใช้เองและรายการทดสอบน้ำมันสูงผิดปกติ
8. นำรายได้ไปเสียภาษีไม่ครบถ้วน โดยเป็นการสร้างส่วนลดหน้าปั๊มเป็นจำนวนค่อนข้างสูง หรือ ยอดขายตามมิเตอร์หัวจ่าย แตกต่างจากยอดขายทางบัญชี  ทำให้ยอดขายขาด หรือ ขายในราคาขายปลีก แต่ลงบัญชีในราคาขายส่ง
 9.   ไม่นำรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นมาลงเป็นรายได้และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ครบถ้วน
10. ราคาขายน้ำมันไม่เป็นไปตามราคาประกาศของบริษัทแม่
11. มียอดซื้อน้ำมันต่อยอดขายน้ำมันสูง มีการนำน้ำมันไปใช้ในกิจการขนส่ง หรือซื้อใส่ถังแยกไว้ต่างหากเพื่อใช้ในกิจการขนส่ง
12.ไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับจ้างขนส่งน้ำมัน (ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยได้นำสินทรัพย์ สินค้า หรือบริการ ที่ได้มาหรือได้รับมาไปใช้ ในการประกอบกิจการทั้งสองประเภท หรือไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีมีรายได้จากการให้เช่าสถานประกอบการ แต่รายจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า นาไปหักเป็นรายจ่ายของผู้ประกอบการทั้งหมด
13. ปริมาณยอดซื้อน้ำมันมีมากกว่าขนาดของถังบรรจุน้ำมันของกิจการทั้งหมด – ผิดชัดเจน
14. มีการซื้อทรัพย์สินในนามสถานประกอบการ โดยเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ เช่น มีรถบรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์นั่ง หลายคัน ลงบัญชีทรัพย์สินสูงเกินจริง
15. มีการบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายพนักงานสูงเกินจริงในการประกอบ และอื่นๆ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร 

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 12,912

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า