Skip to content

มูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ถึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวร

มูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ถึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือเพื่อให้เช่า
 • มีอายุการใช้งานเกินกว่าหนึ่งปี
 • มีมูลค่าสูง

สำหรับเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรนั้น โดยทั่วไปจะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์ ณ วันที่ได้มา ซึ่งหมายถึงมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ได้มา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

อย่างไรก็ตาม กิจการอาจกำหนดเกณฑ์อื่นในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรก็ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายบัญชีของกิจการ ลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ เป็นต้น

มูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ถึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวร

มูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ถึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวร และหลักการปฎิบัติ

หลักการปฏิบัติในการบันทึกสินทรัพย์ถาวร

เมื่อกิจการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร กิจการจะต้องบันทึกรายการดังนี้

 • บันทึกค่าซื้อของสินทรัพย์ถาวรในบัญชีสินทรัพย์ถาวร
 • บันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรจะต้องบันทึกอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ โดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น วิธีเส้นตรง วิธีลดหย่อนแบบเรขาคณิต วิธีอัตราคงที่ วิธีอัตราส่วนผลผลิต เป็นต้น

ตัวอย่าง

กิจการ A ซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยมีมูลค่าตามบัญชี 2,000,000 บาท กิจการกำหนดให้อายุการใช้งานของรถยนต์เท่ากับ 5 ปี และกำหนดให้อัตราค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเท่ากับ 20% ของมูลค่าตามบัญชี

ดังนั้น กิจการจะต้องบันทึกรายการดังนี้

 • บันทึกค่าซื้อของรถยนต์
เดบิต สินทรัพย์ถาวร (รถยนต์) 2,000,000
เครดิต เจ้าหนี้การค้า 2,000,000
 • บันทึกค่าเสื่อมราคาของรถยนต์
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม (รถยนต์) 400,000
เครดิต ค่าเสื่อมราคา (รถยนต์) 400,000

ทั้งนี้ กิจการจะต้องพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ถาวรอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง

มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร มีหรือไม่

มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวรนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายบัญชีของกิจการ โดยกิจการอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำไว้ก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบริหารสินทรัพย์ถาวร

โดยทั่วไป มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวรจะอยู่ที่ 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น โดยกิจการอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ความจำเป็นในการควบคุมและบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

สำหรับกิจการภาครัฐ กรมบัญชีกลางกำหนดให้มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 10,000 บาท โดยสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่ต้องบันทึกในระบบ GFMIS แต่ให้ควบคุมในทะเบียนคุมสินทรัพย์ โดยบันทึกบัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

ดังนั้น กิจการควรพิจารณากำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวรให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ รวมถึงนโยบายบัญชีของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและบริหารสินทรัพย์ถาวร

มาตรฐานบัญชีมีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของสินทรัพย์ถาวรหรือไม่

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของสภาวิชาชีพบัญชี ไม่ได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวรไว้อย่างชัดเจน แต่ได้กำหนดให้กิจการต้องพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ได้มา ซึ่งหมายถึงมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ได้มา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

ดังนั้น กิจการอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวรไว้ที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ได้มา โดยกิจการอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ ความจำเป็นในการควบคุมและบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 กำหนดให้กิจการต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร โดยหากสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการบัญชี เช่น กรมบัญชีกลาง กิจการอาจพิจารณาบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวก็ได้

ดังนั้น กิจการจึงควรพิจารณากำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวรให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ รวมถึงนโยบายบัญชีของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและบริหารสินทรัพย์ถาวร

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Icon made by [Smashicons ] from www.flaticon.com

Contact us

Post Views: 609

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า