ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี นิติบุคคลปี 2561 การประมาณการกําไรสุทธิ

บริการรับทำบัญชี รายเดือน รายปี

ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี นิติบุคคลปี 2561

ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี   ภ.ง.ด. 51 คืออะไร

           ภงด 51 คือ  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) โดยกำหนดให้ยื่นรายการภายในสองเดือนสุดนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบรอบระยะเวลาบัญชี

             สำหรับรอบบัญชีปกติตามปีปฎิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

     ยื่นเอกสาร  มีหน้าที่ต้องยื่นแบบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ตรงกับวัน ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

     ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดการยื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีออกไปอีก 8 วัน ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี นิติบุคคลปี 2561
ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี

เรื่องต้องรู้ ก่อน ยื่นแบบภงด 51 ภาษีกลางปี นิติบุคคลปี 2561

เรื่องต้องรู้ก่อนยื่นภาษีกลางปี – อ่าน
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่น ภงด 51 ภาษีกลางปี– อ่าน
ช่องทางการยื่น ภงด 51 – อ่าน
ข้อผ่อนปรนกรณีประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ เหตุอันสมควร– อ่าน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี– อ่าน
แนวทางในการประเมินกำไรสุทธิ– อ่าน
แนวคิดเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีมีอย่างไร– อ่าน
เครื่องมือในการคำนวน ภงด 51 (ไฟล์ Excel กรมสรรพากร)– อ่าน

ภาษีกลางปี
อัตราภาษี

ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี – เรื่องต้องรู้ก่อนยื่นภาษีกลางปี

 
สำหรับรอบบัญชีปกติตามปีปฎิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

     ยื่นเอกสาร  สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

     ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561

ใครมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 คือใคร มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
2. บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก

การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ต้องแนบเอกสารหรือไม่

ไม่ต้องแนบเอกสาร เว้นแต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 128) ซึ่งเสียภาษีจากกำไรสุทธิจริง จะต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 นั้น มีสองวิธี คือ

1. กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการบริการ SME STart Up 

2. กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ใช้กับบริษัทดังต่อไปนี้

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีการแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินด้วย

 

ค่าปรับกรณียื่นแบบพ้นกำหนดระยะเวลา 

ค่าปรับอาญา – กรณี

          ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท แต่
          ยื่นแบบพ้นกำหนด 7 วันไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท

เงินเพิ่ม  – กรณีที่ผู้เสียภาษีมีภาษีที่ต้องชำระ จะมีภาระ “เงินเพิ่ม” โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

        1) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าไม่เกิน 2 วันให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ
        2) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วันให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ
        3) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 7 เป็นต้นไปให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ  จนกว่าเงินเพิ่มจะครบ 20% ของภาษี

ป.ล. ค่าปรับอาญาและเงินเพิ่มข้างต้น “ไม่สามารถถือเป็นรายจ่าย” ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

 

 

กรณียื่นภาษีขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีเหตุอันควร 

กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ แล้วแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

  ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด

การแก้ไขกรณี ยื่นแบบ ภ.ง.ด 51 ขาดไปเกินกว่า 25% ให้ยื่นเพิ่มเติมก่อนยื่น ภ.ง.ด 50 2561

หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ
ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าชำระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษี ที่ต้องชำระ
(ข) ถ้าชำระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น กำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ
เกินกว่านั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนไม่เกินร้อยละ 20

บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชี และทางภาษีอากรไม่เท่ากัน ในการประมาณการกำไรสุทธิ ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ต้องใช้กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากยอดใด

การประมาณการกำไรสุทธิตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ต้องใช้กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีอากร

ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี
ภงด 51 2561 ยื่นภาษีกลางปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่น ภงด 51 ภาษีกลางปี

มาตรา 38 แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้

มาตรา 65แห่งประมวลรัษฎากร

รายได้จากความหมายของ “กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร ” • รอบระยะเวลาบัญชี (ดูมาตรา 72 และมาตรา 73 ประกอบ) • ประเภทรายได้ทางภาษีอากร กิจการและรายได้เนื่องจากกิจการ • เกณฑ์รับรู้รายได้ –รายจ่ายทางภาษีอากร

มาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

• เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้(ม.65 ทวิ (4)(10)(11)(12)(14)) • เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย (ม.65 ทวิ (1)(2)(7)(8)(9)) • หลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อการคํานวณรายได้และรายจ่าย (ม.65 ทวิ (3)(5)(6))

มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้ (ม.65 ตรี (1)(2)(3)(5)(6 ทวิ)(9)(10)(11) (12)(13)(14)(16)) • รายจ่ายต้องห้ามโดยผลของกฎหมาย (ม.65 ทวิ (2)(4)(6)(7)(8)(9) (12)(15)(17)(18)(19)(20)) • รายจ่ายที่กฎหมายยอมให้ถือเป็ นรายจ่ายได้ (Deductible Exp.)

มาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสีย CIT จากฐานกำไรสุทธิเท่านั้น

ช่องทางการยื่น ภงด 51

ช่องทางกระดาษ

ยื่นที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทัวประเทศ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยื่นทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th

ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เนต ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561

ข้อผ่อนปรนกรณีประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิซึ่ง
ได้จากการประกอบกิจการหรือไม่

เหตุอันสมควรตามคำสั่งกรมสรรพากร - ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี

เหตุอันสมควรที่กิจการต้องทราบเมื่อมีการประมาณการคลาดเคลื่อน พร้อมเตรียมให้ปากคำเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทําประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีครึ่งปี ไว้ไม่น้อยกวากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว กรณีนี้คือการดูตัวเงินภาษี

 

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทําประมาณการกาไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือ เนื่องจากกิจการที่ได้กระทําหรือจะได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่น้อยกวาก่าไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี ไว้น้อยกวากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี กรณีนี้ดูกำไรสุทธิ เฉพาะบจ ที่เปลี่ยนอัตราภาษี

 

เหตุอันสมควรอื่น

 

เหตุอันสมควรอื่นตามที่กรมสรรพากรกำหนด (ผู้เสียภาษีอากรทําหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ทําให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากการประกอบกิจการ)

เช่น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ ดังนี้

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ ทั้งนี้ คำว่า “รายได้จากการประกอบกิจการ” ไม่รวมถึงรายได้เนื่องจากกิจการ

(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำลง ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต่ำลงด้วย

(3) การส่งออกสินค้ามีความไม่แน่นอน ทั้งปริมาณและราคาสินค้า หรือมีการยกเลิกการควบคุมราคาหรือปริมาณสินค้าส่งออก หรือปริมาณและราคมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่สามารถคาดการณ์ได้

(4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ เช่น มีการประกาศเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศหรือประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการผันผวน เป็นต้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ซึ่งเกิดจากกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีกำไรจากการขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ

เหตุการ์ณที่คาดการณ์ไม่ได้ เช่น การเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ทำให้เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคขายดีจนขาดตลาด หรือ น้ำท่วมทำให้เรือยางขายดีเกินกว่าช่วงเวลาปกติ ภัยพิบัติ ได้รับเงินปันผล เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ ขายทรัพย์สินของกิจการ ยอดขายเพิ่มเพราะการจัดแคมเปญการขาย พิเศษ ลด แลก แจก แถม หรือ มีการลดอัตราภาษีเป็นพิเศษ

 กรณีการพิจารณาเหตุอันสมควร ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้ปฎิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.152/2558ฯ ประกอบกับ แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก.53/2560ฯ โดยยกเลิกแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก.9/2550ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ภงด 51 ยื่นภาษีกลางปี

บทความเรื่อง การประมาณกำไรสุทธิสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี โดย Supattra Apichaimongkol อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีปีที่ 11 ฉบับที่ 24 เดือนมกราคม – เมษายน 2560  หน้าที่ 97-107   http://www.thonburi-u.ac.th/journal/Document/11-24/Journal11_24_10.pdf

เอกสารอ้างอิงกรมสรรพากร. (2559). ความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www.rd.go.th/publish/308.0.html

กรณีที่ผู้ประกอบการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 แต่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายสูงกว่าภาษีที่ต้องชำระ ต้องคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

 

เนื่องจากแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 โดยคำนวณเงินเพิ่มจากภาษีที่ชำระขาดก่อนเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยผู้ประกอบการต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระขาดไป

(เว็บไซด์กรมสรรพากร หัวข้อคำถามที่พบบ่อย FAQ หมวดภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ 402303)   

 

บริษัทที่จะเกิดกรณีเช่น กิจการบริการนายหน้าประกันต่างๆ ที่มีอัตราส่วนต้นทุนบริการสูงมากกว่า 80% ของรายได้ค่าบริการ  หรือ กิจการที่มีอัตราภาษีปีก่อนสูงกว่าปีปัจจุบัน

บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ปี 2561 แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าอัตราร้อยละ 25 บริษัทจะยื่นแบบปรับปรุงเพื่อชำระเงินเพิ่ม ถ้าบริษัทเข้าเงื่อนไขที่จะลดเงินเพิ่ม ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป.81/2542ฯ ให้คำนวณเงินเพิ่มถึงวันที่ยื่นแบบปรับปรุง หรือถึงวันทีได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

 

โดยให้เสียอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีทีต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด อัตราร้อยละ 20 ของเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร (เว็บไซด์กรมสรรพากร หัวข้อค าถามที่พบบ่อย FAQ หมวดภาษีเงินได้นิติบุคคล เลขที่ 402239) 

 

 กรณีใช้แก้ไขสำหรับบริษัทที่ยื่นภงด 51 ต่ำไปและพบว่ากำไรขาดไปเกิน 25% เช่นถ้ากิจการประมาณรายได้ทั้งปีได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ให้กิจการยื่นปรับปรุง ภงด 51 ภายใน เดือน ธันวาคม 2561 กิจการจะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และไม่ยื่นในประเด็นยื่นกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 (ยื่นแบบ ภงด 51 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ เดือน ธันวาคม 2561)

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม มีภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

 

ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบโดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่ม ตามข้อ 16(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรทีท.ป.81/2542ฯ ให้เสียอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

 

(เว็บไซด์กรมสรรพากร หัวข้อคำถามที่พบบ่อย FAQ หมวดภาษีเงินได้นิติบุคคล เลขที่ 402355)

1. ค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีมีภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระะภาษีพร้อมกับการยื่นแบบโดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบเป็นหนังสือให้ลดเบี้ยปรับ ตามข้อ 16(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรทีท.ป.81/2542ฯ ให้เสียอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

 

(เว็บไซด์กรมสรรพากร หัวข้คำถามที่พบบ่อย FAQหมวดภาษีเงินได้นิติบุคคล เลขที่ 402070)

กรณีที่ 5 ธุรกิจ /กิจการ SMEs ยื่นภ.ง.ด.51 ด้วยอัตราภาษี SME แล้วภายหลังไม่เข้าหลักเกณฑ์ ภ.ง.ด. 50 ใช้อัตราทั่วไป

กิจการควรจัดทำบัญชีให้รวดเร็วขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2561 และจัดการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 เพิ่มเติม ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 2561  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยกเว้นสำหรับข้อมูลก่อนวันที่ 1/1/2559 ในกรณีกิจการต้องยื่น ภ.ง.ด. 51 และภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการตรวจ ภ.ง.ด. 51 หลังวันที่ 1/1/2559 เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบตามปกติของกรมสรรพากร

ให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม โดยกรอกรายการต่าง ๆ ด้วยตัวเลขที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ

การประมาณการว่าจะมีกำไรสุทธิ แต่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปรากฏว่าขาดทุน จึงไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

เคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีเพื่อไม่ให้เสียเงินเพิ่ม

เพื่อให้เข้าเงื่อนไขเหตุอันควร   สำหรับกิจการทีมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นกำไรสุทธิ

ควรประมาณการกำไรสุทธิไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่แล้ว

หากการประมาณกำไรสุทธิดังกล่าวทำให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ยังถือว่าเป็น “เหตุอันสมควร” ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.152/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558

เพื่อป้องกันการยื่นภาษีขาดไปเกินกว่า 25 %

ควรประมาณการกำไรสุทธิไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิก่อนหักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำไรสุทธิใกล้ปีปัจจุบัน

ด้วยวิธีการนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ยื่นภาษีขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 อย่างเแน่นอนเพราะมีสิทธิผลขาดทุนสุทธิยกมาช่วยป้องกันไว้

 

3.1) ประมาณการรายได้

 ควรใช้ข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 ของรอบระยะเวลาบัญชี และคาดการณ์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้ 


- การใช้ข้อมูล 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วคูณด้วย 2 เป็นประมาณการรายได้ที่มีความผิดพลาดได้มากเนื่องจาก อาจมีเหตุที่ทำให้บริษัทมีรายได้สูงมากขึ้น เช่น สินค้าใหม่ บริการใหม่ เหตุผลทางฤดูกาล ดังนั้นในกรณี ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดมีบทบาทอย่างมากในการช่วยประเมินรายได้ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

3.2) ประมาณการรายจ่าย

ใช้อัตราส่วนเทียบเคียง  รายจ่ายกับรายได้ รายจ่ายกับกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ย้อนหลัง 3 ปีเพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางสรรพากรใช้ในการตรวจสอบกิจการ นอกจากนี้ควรสอบดูจากงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ รวมถึงงานบุคคล พนักงานเข้าออก การจ่ายชดเชยการจ้างงาน


3.3) ประมาณการกำไรสุทธิ จากรายได้และรายจ่ายตามหัวข้อด้านบน หลังจากนั้นนำประมาณกำไรสุทธิหาร 2 เพื่อให้เป็นประมาณกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี แล้วคูณด้วยอัตราภาษีปี 2561 ต่อไป

ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน

ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้คือ
1. ใส่ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 โดยคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
2. ไม่ต้องใส่ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี กรณียื่นแบแสดงรายการ บ ภ.ง.ด.51 โดยคำนวณและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ

Inbox: อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 21:24 น.
Nitta Tosa
รบกวนสอบถามค่ะ : บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยประมาณการกำไรทั้งปี 20,000 บาท ยอดภาษีทั้งปี 4,000 บาท ต่อมาสิ้นปี บริษัท มียอดกำไรทั้งส้ิน 80,000 บาท (ประมาณการต่ำไปเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เอง) ทำให้ ประมาณการกำไรทั้งปี ต่ำไป เกินกว่า 25% ขอสอบถามว่า การคำนวณเงินเพิ่ม 20% คำนวณจาก ยอดภาษีต้องชำระ สิ้นปี ใช่หรือไม่ หรือ คำนวณจาก ยอดภาษีที่ชำระขาดไป หาข้อมูล ยังไม่พบข้อมูลที่แน่ชัดค่ะ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์


แนวตอบ


ในกรณีที่บริษัทฯ ยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบคุคลครึ่งปี ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ตามมาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธ ิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทฯ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ชำระขาด ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

 

บริษัทฯ มียอดกำไรทั้งส้ินตามแบบ ภ.ง.ด.50 จำนวน 80,000 บาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่งของภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.50 คิดเป็นเงิน (80,000/2*20%) = 8,000 บาท หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลตาบแบบ ภ.ง.ด.51 (20,000/2*20%) = 2,000 บาท

จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้ขาดไป = 6,000 บาท

คิดเป็นเงินเพิ่ม 20% ของจำนวนภาษีที่ชำระขาดไป (6,000*20%) = 1,200 บาท

อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 16 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 กำหนดให้ลดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลงเหลือ 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี จนกว่าเงินเพิ่มจะเท่ากับ 20% ดังนี้

https://www.facebook.com/Suthep.Pongpitak/posts/2005880842796215?__tn__=K-R

คุณ Suchayatip Songsakseree (21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:56 น.)


อาจารย์คะ ขอสอบถามเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ค่ะ บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล ประมาณ 1ล้านบาท/ปี ได้ยกเว้นภาษีกึ่งหนึ่งของรายได้

จะต้องกรอกรายได้ในแบบภ.ง.ด.51 ด้วยยอดรายได้เต็ม 1 ล้าน หรือ รายได้ที่หักลดหย่อนแล้ว คือ 5แสนบาทคะ

ขอบคุณค่ะ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:

กรณีบริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประมาณ 1 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมมคำนวณกำไรสุทธิกึ่งจำนวนอของรายได้ นั้น

ในการกรอกรายได้ในแบบภ.ง.ด.51 ให้บริษัทฯ กรอกด้วยยอดรายได้เต็ม 1 ล้านบาท แต่ให้แสดงประมาณกำไรสุทธิ ตามจำนวนกำไรสุทธิที่บริษัทฯ พึงต้องเสียภาษีเิงินได้นิติบุคคล

แนวคิดเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีมีอย่างไร

ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 | โดย สุเทพ พงษ์พิทักษ์  แนวคิดภาษีเงิได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี   http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/516267I  

แนวคิดเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีมีอย่างไร 

เนื่องจากในช่วงเวลาที่บัญญัติแก้ไขกฎหมายให้มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และกิจการที่จะได้กระทำในช่วง 6 เดือนหลังของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เริ่มมาตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 นั้น –ภงด 51 เริ่มยื่นตั้งแต่ปี 2523

สาเหตุ

การจัดทำบัญชีส่วนใหญ่ยังคงใช้บุคลากรด้านการบัญชีเป็นผู้จัดทำ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชียังไม่แพร่หลายกว้างขวาง ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จก็ต้องรอให้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเสียก่อน แม้จะมีกฎหมายกำหนดให้จัดทำบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปก็ตาม – สาเหตุที่ให้ประมาณการจากระยะเวลาบัญชีทั้งปี

จึงต้องกำหนดให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากประมาณการกำไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชีไปก่อน 

ความผิดกรณีต่างๆ

ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง จึงได้กำหนดให้มีความรับผิดเกี่ยวกับเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร – ความผิดถ้าประเมินพลาด  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน 25% ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20% ของภาษีที่ชำระขาด นอกเหนือไปจากกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และชำระภาษีล่าช้า  – ไม่ยื่นแบบ / ยื่นล่าช้า เสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของภาษี

เหตุอันสมควร

อนึ่งการพิจารณา “เหตุอันสมควร” ดังกล่าวถือเป็นเรื่องยุ่งยากสับสนและไม่สามารถแสดงได้ว่าความ “สมควร” เกิดขึ้นจริง และโดยที่การเสียภาษีตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรเป็นเพียงการจัดเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการประจำปี เท่านั้น 

ฉะนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณา “เหตุอันสมควร” ดังกล่าว กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 50/2537 กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมว่า “กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร”และ

รอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องยื่นแบบ ภงด 51

 

เนื่องจากเป็นการกำหนดจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ วรรคท้าย แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งควรใช้กับเฉพาะรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำหนดเวลา 12 เดือนเต็มเท่านั้น จึงได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือนเป็นอันไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 – รอบบัญชีน้อยกว่า 12 เดือนไม่ต้องยื่นแบบ เว้นแต่เปลี่ยนรอบบัญชี

อย่างไรก็ตามสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แม้รอบระยาเวลาบัญชีจะมีกำหนดเวลาน้อยกว่า 6 เดือน แต่หากรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมีกำหนดเวลาเกินกว่า 6 เดือน กิจการก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีเช่นเดียวกัน – เปลี่ยนรอบยื่นทุกกรณี

เครื่องมือในการคำนวน ภงด 51 (ไฟล์ Excel กรมสรรพากร)

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการงานสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ประมาณการ กลางปี ประมาณการภาษีครึ่งปี ขาด ตัวอย่าง การ คํา น วณ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ครึ่ง ปี การคํานวณประมาณการกําไรสุทธิขาดเกินร้อยละ 25 ตัวอย่างการกรอก ภงด.51 กรณียื่นเพิ่มเติม ประมาณการ ภงด.51 ขาดทุน เหตุอันสมควร ภงด 51 ภงด 50 51 ต่างกันอย่างไร แนวทางการพิจารณา เหตุอันสมควร

Bee-Accountant service

 • รับทำบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานบัญชี  BEE-Accountant

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

 • บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
 • HO 123/208 The Met ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ (สำนักงานบัญชี)
 • TEL 091-830-3543
 • Email: admin@beeaccountant.com
 • Line ID : @beeaccountant
 • เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 9.00:17.30 น
Post Views: 2,573
Scroll Up