Skip to content

โปรแกรมบัญชี Express – การวางผังบัญชี  ในส่วนงานของการบริการวางระบบบัญชี การจัดทำเอกสาร ทางเดินของเอกสาร ที่ทางสำนักงานบัญชีดูแลให้กับระบบงานบัญชีของกิจการอยู่นั้น  สิ่งแรกที่ทางสำนักงานขอข้อมูลจากกิจการคือ ผังบัญชี  ทางสำนักงานเคยเขียนบทความเกี่ยวกับข้อดีของระบบโปรแกรม Express

ในส่วนนี้ทางสำนักงานบัญชี ขอกล่าวถึง การจัดทำบัญชีโดยนำ โปรแกรม Express มาใช้ในการวางผังบัญชี นอกจากนี้ในบทความนี้กล่าวถึง ผังบัญชี รหัสบัญชี  การตั้งชื่อผังบัญชี  และการผูกผังบัญชีเพื่อการลงบัญชีอัตโนมัติ ตามความสามารถของโปรแกรมบัญชี Express  ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการทำลงรายการโดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีเลย  

ในบริการรับทำบัญชี สำหรับกิจการที่ยังไม่มีผังบัญชีที่ชัดเจน ณ ตอนรับทำบัญชี ทางสำนักงานจะช่วยกำหนดผังบัญชีให้ละเอียดครบถ้วนเพื่อการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารกิจการ หรือถ้าทางกิจการที่รับทำบัญชี มีผังบัญชีที่ละเอียดอยู่แล้วทางสำนักงานจะบันทึกบัญชีในการรับทำบัญชีตามผังบัญชีเดิมที่มี

 โปรแกรมบัญชี Express – การวางผังบัญชี      :   ผังบัญชีและรหัสบัญชีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดทำบัญชีสะดวกง่ายต่อการพิจารณา รายการค้าให้ถูกต้องและรัดกุมยิ่งขึ้น หากสามารถทำคำอธิบายชื่อบัญชีในแต่ละบัญชีได้ ก็จะทำให้ผู้จัดทำบัญชีดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น – เป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางระบบบัญชี : การออกแบบและกำหนดระบบของบัญชี

 

โปรแกรมบัญชี Express - การวางผังบัญชี​
โปรแกรมบัญชี Express - การวางผังบัญชี​

ผังบัญชี (Chart of accounts)

ผังบัญชี คือ การแสดงจำแนกของบัญชีในและละบัญชีออกเป็น หมวดหมู่ โดยนิยมใช้ตัวเลขเป็นตัวกำกับของบัญชีหรือตัวอักษร การจำแนกแล้วแต่กิจการจะดำเนินในการจัดหมวดหมู่ สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ

กิจการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก การจำแนกบัญชีออกเป็นหมวดหมู่ ออกเป็นประเภทนั้นมีความสำคัญ นอกจากเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ และยังสะดวกในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะในงบทดลองหรือว่าบัญชีอื่นๆ ให้ง่ายและป้องกันความสับสน  และยังมีผลทำให้ระบบบัญชีมีความเป็นระเบียบร้อยด้วย โดยเฉพาะในกิจการที่มีรายการค้ามาก หลายชนิด หลายประเภทที่มีความซับซ้อน จะทำให้หาบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันการจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการใช้ผังบัญชีที่ดีจะช่วยให้การรับจัดทำบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้นมาก

รหัสบัญชี  – สำหรับหลักในการกำหนดรหัสบัญชีนั้นมักนิยมตั้งเลขที่บัญชีนั้น ใช้ตัวเลข 2 – 3 หลัก แล้วแต่ขนาดของกิจการ และสามารถที่จะใช้เครื่องหมายหรือว่าตัวอักษรในการใช้เป็นรหัสหรือว่าเลขที่บัญชีได้ โดยให้หลักที่หนึ่งจำแนกเป็นหมดหมู่ใหญ่ แล้วใช้หลักที่ 2 จำแนกหมวดหมู่ย่อยลงมา หากไม่พออาจจะใช้หลักที่ 3 ในการจำแนกออกไปอีก ซึ่งในหลักสุดท้ายจะเป็นของบัญชีนั้นๆ ส่วนใหญ่จะแบ่งหมวดหมู่ตามสมการบัญชี เช่น

ตามตัวอย่างการ โปรแกรมบัญชี Express – การวางผังบัญชี เพื่อการกำหนดเลขที่ผังบัญชีตามด้านล่างนี้จะแบ่งผังบัญชีดังนี้

               สินทรัพย์                                      เริ่มต้นด้วยหมายเลข 1
               หนี้สิน                                          เริ่มต้นด้วยหมายเลข 2
               ส่วนของเจ้าของเจ้าของ                 เริ่มต้นด้วยหมายเลข 3
               รายได้                                          เริ่มต้นด้วยหมายเลข 4
               ค่าใช้จ่ายใช้                                   เริ่มต้นด้วยหมายเลข 5

โปรแกรมบัญชี Express - การวางผังบัญชี
โปรแกรมบัญชี Express - การวางผังบัญชี

ชื่อบัญชี และการแยกรหัสบัญชี

โปรแกรมบัญชี Express - การวางผังบัญชี

การตั้งชื่อรหัสบัญชี ควรจะต้องนิยามความหมายให้สอดคล้องกับรายการที่ต้องบันทึก และควรแยกความแตกต่างให้ชัดเจนว่าเป็นรายการฝั่งสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ หรือ ค่าใช่จ่าย  เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีดังนี้

1. การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเพราะความชัดเจนในการนิยายชื่อบัญชี 
2. การผูกผังบัญชีกับรายการค้าต่างเป็นไปได้อย่างละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง
3. ผังบัญชีที่ละเอียดทำให้ผู้บริหารมองตัวเลขเพื่อประเมินสถานะของกิจการได้ง่าย
4. ผังบัญชีที่ละเอียดลดค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงาน หรือ ลดเวลาในการจัดทำรายงานเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างการนิยามชื่อบัญชีให้ชัดเจน เช่น

                บัญชีเงินฝากธนาคาร ควรจะกำหนด ชื่อย่อ BBL KTB KBAK + เลขที่บัญชี เพื่อความชัดเจนมากขึ้นในกรณีมีหลายบัญชีในธนาคารเดียวกัน

                 เงินกู้ยืมกรรมการ ควรระบุให้ชัดเจน ว่าเป็น  ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรการ

                 ภาษีสรรพากร      ควรระบุให้ชัดเจน ว่าเป็น  ลูกหนี้กรมสรรพากร (ขอคืนภาษี) หรือ เจ้าหนี้กรมสรรพากร (นำส่งภาษี)

                ภาษีประจำเดือน   ควรระบุให้ชัดเจน ว่าเป็น ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1,  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 2, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 53, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด 50) ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด 50) ปี 256X (ปีก่อน), ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด 51

                 ลูกหนี้                 แยกเป็น ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ ลูกหนี้บริการ  ลูกหนี้อื่น

                 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน    เช่น  เงินเดือนพนักงานประจำ เงินเดือนพนักงานโรงงาน เงินเดือนพนักงานชั่วคราว  เงินค่าล่วงเวลาพนักงานประจำ เงินค่าล่วงเวลาโรงงาน  ค่าอบรมฝ่ายการตลาด ค่าอบรมฝ่ายบัญชี

สำหรับการวางผังบัญชี การตั้งชื่อบัญชีจากโปรแกรมบัญชี การกำหนดรายการย่อยต่างๆ จะทำการบันทึกบัญชีแยกแผนก แยกโกดัง แยกโรงงาน แยกคลังสินค้ากันได้ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นด้วยความละเอียดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในบริการของสำนักงานในการรับทำบัญชี จะต้องจัดทำภงด 50  และภงด 51 ให้กับทางลูกค้าของสำนักงาน ดังนั้น ในการแนะนำชื่อบัญชีบางอย่างควรสอดคล้องกับชื่อประเภทรายการในภงด 50 ดังนี้

 รายการที่8 รายจ่ายในการขายและบริหาร
(ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ตั้งบัญชีคุมไว้ก่อนเมื่อมีการจ่ายเงินจากค่าใช้จ่ายประเภทนี้จึงมาตั้งบัญชีย่อยในผังบัญชี)

1. รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (บัญชีคุม)
        เงินเดือนพนักงานประจำ – สำนักงาน
        เงินเดือนพนักงานประจำ – ขายและการตลาด
        เงินล่วงเวลา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ
         ค่าตอบแทนการเข้าประชุม
         ค่าตอบแทนรายไตรมาส
3. ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
4. ค่าพาหนะ รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
5. ค่าระวาง ค่าขนส่ง
6. ค่าเช่า
7. ค่าซ่อมแซม รายจ่ายที่มีลักษณะ เพื่อทำให้ทรัพย์สินนั้นคงสภาพเดิม และไม่เป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเป็น การลงทุน
8. ค่ารับรอง
9. ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย
10. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมรายได้ส่วนท้องถิ่น)
11. ค่าภาษีอากรอื่นๆ
12. ต้นทุนทางการเงิน
             ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จะถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็น การลงทุน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ใน สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ให้ถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สินหรือ รายจ่ายในลักษณะเป็นการลงทุน
             ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ให้ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหารายได้
13. ค่าทำบัญชี
14. ค่าสอบบัญชี
15. รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
16. รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ
17. รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถานศึกษา
18. รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์
19. รายจ่ายเพื่อพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
20. รายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
21. รายจ่ายเพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ
22. รายจ่ายบริจาคให้แก่สถานศึกษา
23. รายจ่ายบริจาคให้แก่องค์กรกีฬา
24.รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
25. รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
26. ค่าธรรมเนียมในการให้คำแนะนำและปรึกษา
27. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
28. หนี้สูญ
29. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
30. รายจ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 29

สำนักงานบัญชี BEE-Accountant รับสอนการทำบัญชี และรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express พื้นฐาน สำหรับกิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ สอบคอร์สพื้นฐานบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ และการจัดเอกสารส่งสนง บัญชี

สนใจติดต่อโทร / Line ID @beeaccountant

ตัวอย่างชื่อผังบัญชี และรหัสผังบัญชี ที่สามารถนำไปใช้งานในโปรแกรม Express

โปรแกรมบัญชี Express - การวางผังบัญชี

1 หมวดสินทรัพย์


1100-00 สินทรัพย์หมุนเวียน
                1110-00 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
                                 1111-00 เงินสด
                                 1111-50 เงินสดย่อย
               1112-00 เงินฝากกระแสรายวัน 
                                1112-01 เงินฝากกระแสรายวัน 999-9-99999
                                1112-02 เงินฝากกระแสรายวัน 999-9-99999
                                1112-03 เงินฝากกระแสรายวัน 123-456-789
                1113-00 เงินฝากออมทรัพย์
                               1113-01 เงินฝากออมทรัพย์ 999-9-99999-1
                               1113-02 เงินฝากออมทรัพย์ 999-9-99999-2
                               1113-03 เงินฝากออมทรัพย์ 999-9-99999-3
               1114-00 เงินฝากประจำ
                                1114-01 เงินฝากประจำ 999-9-99999-1
                                1114-02 เงินฝากประจำ 999-9-99999-2
                                1114-03 เงินฝากประจำ 999-9-99999-3
               1120-00 เงินลงทุนระยะสั้น
               1130-00 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
                                1130-01 ลูกหนี้การค้า
                                1130-02 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
                                1130-03 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
                                1130-04 ลูกหนี้อื่น ๆ
                1140-00 สินค้าคงเหลือ
                                1140-01 วัตถุดิบคงเหลือ
                                1140-02 สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
                                1140-03 งานระหว่างทำ
                  1150-00 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
                  1151-00 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
                                  1151-01 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าสินค
                                  1151-02 ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
                                  1151-03 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าเช่า
                                  1151-04 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-อื่น ๆ
                  1152-00 เงินทดลองจ่ายพนักงาน
                  1153-00 รายได้ค้างรับ
                                   1153-01 ดอกเบี้ยค้างรับ
                                   1153-02 รายได้ค้างรับอื่น
                   1154-00 ภาษีซื้อ
                   1155-00 ภาษีซื้อ-ยังไม่ถึงกำหนด
                   1156-00 ลูกหนี้-กรมสรรพากร
                   1200-00 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูก
                   1210-00 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม-นาย…
                   1300-00 เงินลงทุนในบริษัทในเครือ
                   1400-00 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
                                     1410-00 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
                                           1410-01 ที่ดิน
                                           1410-02 อาคาร
                                           1410-03 อุปกรณ์สำนักงาน
                                           1410-04 เครื่องตกแต่งสำนักงาน
                                           1410-05 ยานพาหนะ
                                           1420-00 ค่าเสื่อมราคาสะสม
                                           1420-02 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
                                           1420-03 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงา
                                           1420-04 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งส
                                           1420-05 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ
                     1500-00 สินทรัพย์อื่น ๆ
                                       1500-01 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย-สินค้าและอา
                                       1500-02 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย-ยานพาหนะ
                                       1500-03 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
                                       1500-04 พันธบัตรโทรศัพท์

2 หมวดหนี้สิน

2000-00หนี้สินหนี้ส1คุม  
2100-00หนี้สินหมุนเวียนหนี้ส2คุม 2000-00
2120-00เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายหนี้ส3คุม 2100-00
2120-01เจ้าหนี้การค้าหนี้ส4 2120-00
2120-02เช็คจ่ายล่วงหน้าหนี้ส4 2120-00
2130-00หนี้สินหมุนเวียนอื่นหนี้ส3คุม 2100-00
2131-00ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหนี้ส4คุม 2130-00
2131-01เงินเดือนค้างจ่ายหนี้ส5 2131-00
2131-02เงินโบนัสค้างจ่ายหนี้ส5 2131-00
2131-03ค่านายหน้าค้างจ่ายหนี้ส5 2131-00
2131-04เงินประกันสังคมรอนำส่งหนี้ส5 2131-00
2131-05ค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายหนี้ส5 2131-00
2131-06ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายหนี้ส5 2131-00
2131-07ค่าน้ำประปาค้างจ่ายหนี้ส5 2131-00
2131-08ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายหนี้ส5 2131-00
2131-09ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่น ๆหนี้ส5 2131-00
2132-00ภาษีค้างจ่ายหนี้ส4คุม 2130-00
2132-01ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.1หนี้ส5 2132-00
2132-02ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.3/53หนี้ส5 2132-00
2132-03ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายหนี้ส5 2132-00
2133-00รายได้รับล่วงหน้าหนี้ส4คุม 2130-00
2133-01รายได้รับล่วงหน้า-ค่าสินค้าหนี้ส5 2133-00
2133-02รายได้รับล่วงหน้า-ค่านายหน้าหนี้ส5 2133-00
2134-00เงินมัดจำรับและเงินค้ำประกันหนี้ส4 2130-00
2135-00ภาษีขายหนี้ส4 2130-00
2136-00ภาษีขาย-รอเรียกเก็บหนี้ส4 2130-00
2137-00เจ้าหนี้กรมสรรพากรหนี้ส4 2130-00
2138-00เงินกู้ยืมจากกรรมการหนี้ส4 2130-00
2200-00เงินกู้ยืมระยะยาวหนี้ส2คุม 2000-00
2210-00เงินกู้ยืมธนาคารระยะยาวหนี้ส3 2200-00
2300-00หนี้สินอื่น ๆหนี้ส2 2000-00

3 หมวดส่วนของผู้ถือหุ้น

3000-00ส่วนของผู้ถือหุ้นทุน1คุม  
3100-00ทุนทุน2 3000-00
3200-00กำไรสะสมทุน2 3000-00
3300-00กำไร(ขาดทุน)ทุน2 3000-00

4 หมวดรายได้

4000-00รายได้รายได1คุม  
4100-00รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิรายได2คุม 4000-00
4100-01รายได้จากการขายรายได3 4100-00
4100-02รายได้จากการให้บริการรายได3 4100-00
4100-03รับคืนสินค้ารายได3 4100-00
4100-04ส่วนลดจ่ายรายได3 4100-00
4200-00รายได้อื่น ๆรายได2คุม 4000-00
4200-01ดอกเบี้ยรับรายได3 4200-00
4200-02กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรายได3 4200-00
4200-03ส่วนลดเงินสดรับรายได3 4200-00
4200-04กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรายได3 4200-00
4200-05รายได้จากการขายเศษวัสดุรายได3 4200-00
4200-06รายได้ให้เช่าที่จอดรถรายได3 4200-00
4200-07รายได้บริการให้คำปรึกษารายได3 4200-00
4200-08รายได้อื่น ๆรายได3 4200-00

5 หมวดค่าใช้จ่าย

5000-00ค่าใช้จ่ายคชจ.1คุม  
5100-00ต้นทุนขายสุทธิคชจ.2คุม 5000-00
5110-00ต้นทุนสินค้าเพื่อขายคชจ.3 5100-00
5130-00ซื้อสุทธิคชจ.3คุม 5100-00
5130-01ซื้อคชจ.4 5130-00
5130-02ส่วนลดรับคชจ.4 5130-00
5130-03ส่งคืนสินค้าคชจ.4 5130-00
5200-00ค่าใช้จ่ายในการขายคชจ.2คุม 5000-00
5200-01ค่านายหน้าคชจ.3 5200-00
5200-02ค่าโฆษณาคชจ.3 5200-00
5200-03ค่าสินค้าตัวอย่างคชจ.3 5200-00
5200-04ค่าส่งเสริมการขายคชจ.3 5200-00
5200-05ค่าขนส่งคชจ.3 5200-00
5200-06ค่ารับรองคชจ.3 5200-00
5200-07ค่าประกันภัยสินค้าคชจ.3 5200-00
5200-08คชจ.ในการขาย-ค่าติดต่อสื่อสารคชจ.3 5200-00
5200-09ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะคชจ.3 5200-00
5200-10ค่าวิจัยตลาดคชจ.3 5200-00
5300-00ค่าใช้จ่ายในการบริหารคชจ.2คุม 5000-00
5310-00ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน-เงินเดือนและสวัสดิการคชจ.3คุม 5300-00
5310-01เงินเดือนคชจ.4 5310-00
5310-02ค่าล่วงเวลาคชจ.4 5310-00
5310-03ค่าเบี้ยเลี้ยงคชจ.4 5310-00
5310-04โบนัสคชจ.4 5310-00
5310-05เงินเพิ่มพิเศษคชจ.4 5310-00
5310-07ค่าที่พักอาศัยคชจ.4 5310-00
5310-08คอมมิชชั่นคชจ.4 5310-00
5310-09เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคชจ.4 5310-00
5310-10เงินสมทบกองทุนทดแทนคชจ.4 5310-00
5310-11ค่ารักษาพยาบาลคชจ.4 5310-00
5310-12ค่าอบรมสัมนาคชจ.4 5310-00
5310-13ค่าแบบฟอร์มพนักงานคชจ.4 5310-00
5310-14ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุคชจ.4 5310-00
5310-15ค่าอาหารและเครื่องดื่มคชจ.4 5310-00
5310-16ค่าจัดเลี้ยงและสันทนาการคชจ.4 5310-00
5310-17ค่าสวัสดิการอื่น ๆคชจ.4 5310-00
5320-00ค่าใช้จ่ายสำนักงานคชจ.3คุม 5300-00
5320-01ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์คชจ.4 5320-00
5320-02ค่าซ่อมแซมคชจ.4 5320-00
5320-03วัสดุสิ้นเปลืองคชจ.4 5320-00
5320-04ค่าวารสารและสมาชิกคชจ.4 5320-00
5320-05ค่าเช่าสำนักงานคชจ.4 5320-00
5320-06ค่ายามรักษาความปลอดภัยคชจ.4 5320-00
5320-07ค่ารักษาความสะอาดคชจ.4 5320-00
5330-00ค่าสาธารณูปโภคและสื่อสารคชจ.3คุม 5300-00
5330-01ค่าโทรศัพท์คชจ.4 5330-00
5330-02ค่าไฟฟ้าคชจ.4 5330-00
5330-03ค่าน้ำประปาคชจ.4 5330-00
5330-04ค่าไปรษณีย์คชจ.4 5330-00
5340-00ค่าเสื่อมราคาคชจ.3คุม 5300-00
5340-02ค่าเสื่อมราคา-อาคารคชจ.4 5340-00
5340-03ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงานคชจ.4 5340-00
5340-04ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งสำนักงานคชจ.4 5340-00
5340-05ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะคชจ.4 5340-00
5350-00ค่าเบี้ยประกันภัยคชจ.3คุม 5300-00
5350-01ค่าเบี้ยประกัน-อาคารคชจ.4 5350-00
5350-02ค่าเบี้ยประกัน-อุปกรณ์คชจ.4 5350-00
5350-03ค่าเบี้ยประกัน-เครื่องตกแต่งคชจ.4 5350-00
5350-04ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะคชจ.4 5350-00
5360-00ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมคชจ.3คุม 5300-00
5360-01ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนคชจ.4 5360-00
5360-02ค่าภาษียานพาหนะคชจ.4 5360-00
5360-03ภาษีป้ายคชจ.4 5360-00
5360-04ค่าธรรมเนียมธนาคารคชจ.4 5360-00
5360-05ค่าตรวจสอบบัญชีและปรึกษากฏหมายคชจ.4 5360-00
5360-06ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันคชจ.4 5360-00
5370-00ค่าใช้จ่ายอื่น ๆคชจ.3คุม 5300-00
5370-01ดอกเบี้ยจ่ายคชจ.4 5370-00
5370-02หนี้สงสัยจะสูญคชจ.4 5370-00
5370-03ค่ารับรองคชจ.4 5370-00
5370-04ค่าบริจาคการกุศลคชจ.4 5370-00
5370-05ส่วนลดจากการขายลดเช็คคชจ.4 5370-00
5370-06ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดคชจ.4 5370-00
5370-07กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคชจ.4 5370-00
5380-00หนี้สูญคชจ.3 5300-00
5390-00ค่าใช้จ่ายต้องห้ามคชจ.3คุม 5300-00
5390-01ภาษีซื้อไม่ขอคืนคชจ.4 5390-00
5390-02ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้คชจ.4 5390-00
5390-03เบี้ยปรับเงินเพิ่มคชจ.4 5390-00

ผังบัญชีลูกหนี้รายตัว / เจ้าหนี้รายตัว -โปรแกรมบัญชี Express

1    การบัญทึกยอดลูกหนี้ยกมา เข้าเมนู การเงิน (3)  รับเงิน (1) และ  บันทึกยอดลูกหนี้ยกมา (6)  กด alt +3+1+6

      การบันทึกยอดเจ้าหนี้ยกมา เข้าเมนูการเงิน (3) จ่ายเงิน (2) และ บันทึกยอดเจ้าหนี้ยกมา (6) กด alt +3+2+6

ยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ยกมา Express ยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ยกมา Express รับทำบัญชี

2. การเรียกดูรายกงานยอดยกมา จาก รายงาน aging ลูกหนี้ / เจ้าหนี้

รายงานอายุลูกหนี้ เจ้าหนี้

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 31,294

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า