Skip to content

ใบลดหนี้สำหรับการส่งออกสินค้า

ใบลดหนี้สำหรับการส่งออกสินค้า

         สำหรับบริการรับ ทำบัญชี รายเดือน หรือ รายปี ของสำนักงาน ทางเรากิจการ ซื้อมาขายไป บริการ อาจจะต้องมีการออกใบลดหนี้ ซึ่งมีสาเหตุต่างๆกัน(อ่านต่อ)  ในแต่ละเดือนแต่ บางครั้งจะมีคำถามว่า สินค้าชำรุดเนื่องจากการจัดส่ง เราสามารถออกใบลดหนี้ได้หรือไม่

       คำถามที่มักพบได้ เช่น ใบลดหนี้สำหรับการส่งออกสินค้า ​เราต้องทำอย่างไรกับการออก ต้องขออนุญาตหรือไม่  คำตอบมีดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขการออกใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด มี 2 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.80/2542

ภายหลังได้ออกใบกำกับภาษีแล้วได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้

                      ” ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ”  มีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(ก) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริงหรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

(ค) ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

ใบลดหนี้สำหรับการส่งออกสินค้า รับทำบัญชี ภาษี

ข้อหารือ กค 0811/30028 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบลดหนี้สำหรับการส่งออกสินค้า

สำนักงานสรรพากรจังหวัดตรวจปฏิบัติการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมกราคม 2541 ราย

บริษัท อ.จำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตและส่งออกวิกผม บริษัทฯขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในประเทศญี่ปุ่น โดยกระทำพิธีการศุลกากรในนามของบริษัทฯ  บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

ต่อมาผู้ซื้อในประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานถือเป็นสินค้าเสีย

ผู้ซื้อได้จัดทำรายละเอียดสินค้าเสียพร้อมกับหักเงินค่าสินค้าเสียออกจากเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระและโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารให้แก่บริษัทฯ

แต่ไม่ได้ส่งสินค้าคืนให้แก่บริษัทฯเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ผู้ซื้อว่าจ้างบริษัท ค. จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ทำลายสินค้า บริษัท ค. จำกัดได้ออกใบรับรองการทำลายสินค้า และผู้ซื้อได้ส่งใบรับรองดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เป็นหลักฐาน

บริษัทฯ ได้จัดทำใบลดหนี้ให้แก่ผู้ซื้อและนำรายการสินค้าเสียตามใบลดหนี้มาหักออกจากยอดขายส่งออก โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนมกราคม 2541 เพิ่มเติม แสดงยอดขายแจ้งไว้เกินจำนวน 2,339,666.42 บาท

จังหวัดมีความเห็นว่า บริษัทฯไม่สามารถนำใบลดหนี้ค่าสินค้าเสียมายื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม กรณียอดขายแจ้งไว้เกิน เนื่องจากสินค้าเสียไม่ได้ถูกส่งคืนมายังบริษัทฯ เพื่อทำลายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.84/2542 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีการทำลายของเสียสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุและเศษซาก ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และ

หารือว่า หากบริษัทฯไม่สามารถนำใบลดหนี้ดังกล่าวมายื่นแบบ ภ.พ.30 ควรให้บริษัทฯดำเนินการอย่างไร

แนววินิจฉัย ใบลดหนี้สำหรับการส่งออกสินค้า​

      ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าโดยส่งออก ได้แก่

 


               มูลค่าของสินค้าส่งออกโดยให้ใช้ราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินค้า บวกด้วยภาษีสรรพสามิตและภาษีและ ค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนด         ทั้งนี้ ตามมาตรา 79/1 (1) แห่ง ประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทฯ ต้องลงรายการในรายงานภาษีขายตามมูลค่าของสินค้าส่งออกโดยให้ใช้ ราคา เอฟ.โอ.บี ตามใบขนสินค้าขาออก ไม่ใช่มูลค่าขายตามจำนวนเงินค่าสินค้าที่ผู้ซื้อโอนผ่านธนาคาร เข้ามาให้แก่บริษัทฯในประเทศไทย ทั้งนี้

     กรณีผู้ซื้อในประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานถือเป็นสินค้าเสียและได้จัดทำ รายละเอียดสินค้าเสียพร้อมกับหักเงินค่าสินค้าเสียออกจากเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระและโอนเงินชำระค่า สินค้าผ่านธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในประเทศไทย


     ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่า ของสินค้าส่งออกลดลง ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร


   เนื่องจากการขายสินค้าโดยส่งออก ต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามราคา เอฟ.โอ.บี. ตามมาตรา 79/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ใช่มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง อาจมีการคำนวณราคาสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
-- การไม่ต้องออกใบลดหนี้และนำไปหักในรายงานภาษีขาย เพราะ การขายโดยการส่งออกไม่ใช้มูลค่าสินค้าบริการที่กำหนดไว้ใน

         ดังนั้น การออกใบลดหนี้ตามรายการสินค้า เสียให้แก่ผู้ซื้อในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่เข้าลักษณะเป็นใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร


   บริษัทฯ จึงไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าเสียตามใบลดหนี้มาหักออกจากภาษีขายของบริษัทฯ ในเดือนที่ออก ใบลดหนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 7 (10) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)ฯ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542

    บริษัทฯ จึงไม่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงยอดขายส่งออกแต่อย่างใด

     สำหรับใบลดหนี้ที่ ออกให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศถือเป็นเอกสารทางบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการทางบัญชีของบริษัทฯ เท่านั้น

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

ทำบัญชี รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชี กรุงเทพ ค่า จ้าง ทำ บัญชี pantip เจ้าหนี้กรรมการ ลูกหนี้กรรมการ สอบ Cpa ข้อสอบ กฎหมาย ใบลดหนี้ กรณีสินค้าชำรุด  สำนักงานบัญชีกรุงเทพ

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 2,981

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า