บริการรับทำบัญชี รายเดือน รายปี
รับทำบัญชี

รับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing)

รับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing)

บริการจัดทำบัญชี เงินเดือน ภงด 1 / 1ก และ สปส 1-1
แนะนำการยื่นแบบภงด 90/91
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายงานอื่นๆ

รับทำเงินเดือน / Payroll Outsorcing ให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน 

BEE – Accountant มีทีมงานเพื่อดำเนินการจัดทำบัญชีเงินเดือนให้ถูกต้องกับความเป็นจริง
ยื่นภาษีกรมสรรพากร ภงด 1/1ก
ยื่นเอกสารกับประกันสังคมเงินสมทบประจำเดือน
ยื่น – เข้าออกของพนักงานบริษัท
ดูแลการยื่นแบบภงด 90 / 91 วางแผนภาษี คำนวณ LTF /RMF /กองทุนประกันสังคม / ประกันชีวิต

รับทำเงินเดือน
รับทำเงินเดือน Payrll Outsourcing

อัตราค่าบริการการจัดการเงินเดือน

ค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน
พนักงานเริ่มต้น 5 ท่าน

 

ขอบเขตงานบริการ

รับทำเงินเดือน Payroll Outsourcing

รับทำบัญชี

ประกันสังคม

รายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) รายงานส่งประกันสังคมสำหรับ พนักงานเข้าใหม่ (สปส. 1-03 หรือ สปส. 1-03/1) แบบแจ้งออกจากประกันสังคม (สปส. 6-09)

รับทำบัญชี

สรรพากร

รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภงด.1)
รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 1ก)
ให้คำปรึกษาภาษี ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เพื่อวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

พนักงาน / กิจการ

 รายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด
รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
สลิปเงินเดือน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงาน

รับทำเงินเดือน - สวัสดิการมีอะไรบ้าง

 

ลำดับสวัสดิการคำจำกัดความ
1เบี้ยขยันเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ ขาด ลา มาสาย
2ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด) กรณีไปทำงานต่างจังหวัดเป็นค่าใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่ไปทำงานให้กับบริษัทฯ  ตามต่างจังหวัด
3ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นสวัสดิเพื่อสร่างกำลังใจสำหรับพนักงานที่ไปทำงานนอกสถานที่ให้กับบริษัทฯ 
4ค่า Incentiveเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจ และ กระตุ้นการทำงานให้กับพนักงาน
5ค่าน้ำมันรถ (ในพื้นที่, นอกพื้นที่)เป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือพนักงานในการดำเนินงานภายนอกบริษัทฯ  ที่จำเป็นต้องเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ในที่ต่างๆ  โดยใช้ภาหนะส่วนตัว
6ค่าโทรศัพท์เป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือพนักงานในการประสานงานกับ บุคคล หรือ องค์กร ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน 
7ค่ายินดีมงคลสมรสเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานเนื่องในโอกาสวันมงคลสมรส   
8ค่าอนุโมทนาอุปสมบท เป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานเนื่องในโอกาสวันอุปสมบท
9กองทุนการศึกษาบุตรเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ และ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายพนักงานในการส่งเสียบุตรให้ได้ศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ปริญญาตรี
10เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเป็นสวัสดิการช่วยเหลือจาก บริษัทฯ  และ จากเพื่อนพนักงาน จากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต
11ประกันชีวิตพนักงานรายวัน,รายเดือนบริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม  และอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงานคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต
12รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปีเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีสถิติการมาทำงานสม่ำเสมอในรอบหนึ่งปี
13รางวัลพนักงาน SMILE ประจำปีเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจและ สนับสนุน พนักงานในการปฎิบัติตามหลักวัฒนธรรมองค์ 
14กองทุนสวัสดิการเงินฉุกเฉินเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานในยามฉุกเฉิน เร่งด่วน ในชีวิต ที่มีความจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย เร่งด่วน หรือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัว
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท พนักงานจะมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ
16ค่าแนะนำเพื่อนสมัครงานเป็นเงินตอบแทนพนักงานในการแนะนำเพื่อน หรือ คนรู้จักมาสมัครงานในบริษัทฯ  
17โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปีบริษัทจะพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
18ค่าข้าว เป็นเงินสวัสดิการ ทดแทนสำหรับพนักงานกลุ่มคลังสินค้า และ จัดส่ง ที่บริษัทฯ  ไม่ได้มีข้าวกลางวันให้รับประทาน
19สวัสดิการกฐินสามัคคี เป็นเงินช่วยทำบุญทอดกฐินจากบริษัทในการทำบุญร่วมกับพนักงาน

 

ลำดับสวัสดิการคำจำกัดความ
1ข้าวกลางวันเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานสำหรับอาหารกลางวัน
2ยูนิฟอร์มบริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบให้กับพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งกาย
3อุปกรณ์  Safety บริษัทจัดให้มีสวัสดิการอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานเพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวพนักงาน
3ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
4เยี่ยมไข้พนักงานกรณีเป็นผู้ป่วยในบริษัทฯ  ได้ดูแลพนักงานโดยการจัดให้มีตัวแทนพนักงาน และ ขอเยี่ยมไข้ เพื่อไปเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5รับขวัญบุตรเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานในการคลอดบุตรทั้งพนักงานหญิง และ พนักงานชาย 
6รถรับ-ส่งพนักงานเป็นสวัสดิการที่บริษัทน ช่วยเหลือ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานของพนักงานในแต่ละวันซึ่งสามารถใช้บริการรถรับ – ส่งได้ทุกระดับ
7ซื้อ Notebook  เป็นสวัสดิการช่วยเหลือในการซื่ออุปกรณ์ Notebook เพื่อการใช้ทำงานงานของพนักงานโดยให้เป็นทรัพย์สินของพนักงานเอง
8งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และ กีฬาสีบริษัทจัดให้มีกิจกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
9ทำบุญวันเกิดประจำเดือนบริษัทจัดให้มีกิจกรรม ทำบัญวันเกิดของพนักงานโดยพนักงานทุกคนสามารถร่วมทำบุญในเดือนเกิดของตัวเอง และ เพื่อนๆ ได้ 
10เช่าสนามฟุตบอลบริษัทจัดให้มีการออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง
11วิปัสสนาบริษัทฯ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานได้เจริญสมาธิเพื่อมาปรับใช้ในการทำงาน
12มาม่าช่วง OTเป็นสวัสดิ อาหาร ที่รับประทานได้ง่าย สำหรับพนักงานในการทำงานล่วงเวลาช่วงสองทุ่มขึ้นไป
13เรียนภาษาอังกฤษบริษัทฯ  ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้านภาษาเพิ่มเติมและ นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน
14ห้องพยาบาล บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล  เพื่อให้การบริการรักษา หรือปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับพนักงาน
15ลากิจเฝ้าภรรยาคลอดบุตรบริษัทฯ  ได้ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยอนุญาตให้พนักงานชายสามารถลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดซึ่งต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิด
16
ลาไปเลือกตั้งท้องถิ่น
บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ์ของพนักงานในทางกฎหมายเลือกตั้งโดยให้พนักงานสามารถลาไปเลือกตั้งได้
17ลาเนื่องในโอกาสพิเศษบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยจัดให้พนักงานสามารถลาเพื่อกิจพิเศษที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตแค่ครั้งเดียว เช่น บวชลูกชาย ลูกรับปริญญา เป็นต้น
18ซื้อสินค้าบริษัทฯ  ได้ในราคาพิเศษเป็นการลดค่าใช้ให้กับพนักงานที่สนใจซื้อสินค้าบริษัทฯ  ไปใช้งาน จึงสามารถให้พนักงานได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษได้

ข้อมูลจาก .http://www.tnmetalworks.com

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 2,888
Scroll Up

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far