Skip to content

รับทำบัญชี - ระบบบัญชี Online

รับทำบัญชี - ระบบบัญชี Online

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายบริการรับทำบัญชี – ระบบบัญชี Online

ในกรณีที่กิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีบางรายการ เช่น รายการขาย หรือ รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมแนบไฟล์ ในการจัดทำบัญชี เข้าระบบบัญชี Online เรียบร้อยเองแล้ว เช่น FlowAccount  PeakEngine Trcloud Smemove  หรือ Express oncloud

เช่นในบางบริษัท หรือ แม่ค้าออนไลน์ ใช้ระบบบัญชี Online Flowaccount ในการออกใบกำกับภาษี หรือ การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อในการขายสินค้าประจำวัน  และมีการตรวจสอบยอดรายได้จากการขายกับการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว และต้องการหาผู้ช่วยในการจัดการค่าใช้จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การตรวจสอบภาษีซื้อภาษีขายก่อนการนำส่ง

กิจการต้องการให้ทางสำนักงานบัญชีดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น

1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากเอกสารแนบรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กิจการสแกนเข้าระบบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ และแนะนำการจัดการบัญชีภาษีอย่างถูกต้อง

3. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

4. จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น แบบภงด 1/3/53 ภพ 30/36 ภงด 54   ภาษีประจำปี เช่น ภงด 50 ภงด 51

5. จัดส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD E-Filing

ขอบเขตงานบริการ รับทำบัญชี

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น

สมุดรายวัน

จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ e-service

ภาษีประจำเดือน ภงด 1/3/53 ภพ 30 /36 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 51/50

เอกสารการกระทบยอด

จัดทำรายละเอียดกระทบยอดต่างๆ ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร

งานประกันสังคมผ่านระบบ e-service

จัดทำรายงานและยื่นแบบประกันสังคม ผ่านระบบ SSO - Eservice

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือนสำหรับกิจการที่มีรายได้ทางตรงจากการประกอบกิจการ

Startup

3,500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 10-20 รายการ

S plan

5,000 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 21 - 50 รายการ

M plan

6,500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 51-80 รายการ

L plan

9,500 บาท / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 81-100 รายการ

XL plan

สอบถามราคา / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 101-150 รายการ

Mega plan

สอบถามราคา / เดือน
 • จำนวนเอกสารต่อเดือน 151-200 รายการ

รายละเอียดประกอบการจัดทำบัญชี

1. อัตราค่าบริการที่นำเสอนเป็นอัตราค่าบริการรับทำบัญชี เบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ ประเภทธุรกิจของกิจการ เช่น กิจการนำเข้า ส่งออก กิจการที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น นายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย สถานพยาบาล คลีนิก การเฉลี่ยภาษีซื้อ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง รับเหมาก่อสร้าง อัตราแลกเปลี่ยน  รวมทั้งความซับซ้อนของรายการค้า ความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น รายการจ่าย ประกอบด้วย ใบสำคัญจ่าย / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน/สำเนาเช็คหรือใบโอน และ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

2. อัตราค่าบริการรับทำบัญชี  รวม ค่าบริการจัดทำไฟล์ภาษีรายเดือน และ การไฟล์ยื่นแบบประกันสังคม  ยื่นแบบทุกประเภท ผ่านระบบ Internet เท่านั้น ประกอบด้วย แบบ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ภพ 30 ภพ 36 ภงด 1 ก แบบประกันสังคมประจำเดือน การยื่นพนักงานเข้า-ออก การจัดทำแบบรายงานประจำปี แบบนำส่งนายหน้า

3. สำนักงานมีโปรแกรมบัญชี TR cloud / Smemove ให้ใช้ฟรี 1 User / 1 กิจการ สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการจัดทำภาษีรายเดือน และ การยื่นแบบประกันสังคม

4. การนับบิลนับอย่างไร กรณีลูกค้าซื้อสินค้าได้รับเอกสารออกเป็นชุด นับ 1 ใบ, กรณีลูกค้าขายสินค้า ออกเอกสารเป็นชุด นับ 1 ใบ รายการธนาคารต่างๆ รายการตั้งลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / รับชำระ  เอกสารการขายย่อยรายวันนำเข้าบัญชีรวมกัน 1 ครั้งนับเป็น 1 รายการ

5. สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ทำบัญชี ให้บริการรับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป ที่ทางสำนักงานใช้บันทึกบัญชี มีดังนี้   TR-Cloud / Sme Move* / Flow Advance* / Express / Imoney ( * เป็นโปรแกรมที่ทางลูกค้าเพิ่ม User ให้ทางสำนักงานเข้าระบบเพื่อการบันทึกบัญชีและจัดทำภาษี)

7. บริการเสริม (ไม่คิดมูลค่า)  บริการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างเดือน

8. อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าสอบบัญชี  กิจการเป็นผู้จัดส่งเอกสารมายังสำนักงาน หากท่านต้องการให้สำนักงานรับเอกสาร คิดอัตราค่าบริการตามแอพพลิเคชั่น การจัดส่งเอกสารเช่น lalamove Skootar Kerry ไปรษณีย์ไทย

ขั้นตอนการทำงาน เอกสารขอบเขตงาน ในงานบริการรับทำบัญชี

บริการรับจัดทำสต๊อกสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป

บริการจัดทำสต๊อกสินค้าสำหรับกิจการผลิต กิจการซื้อมาขายไป  กิจการบริการ

     กิจการผลิต จะมีการควบคุมสินค้าคงคลัง ทั้งในส่วนของ วัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง ต่างๆ  รวมทั้งการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึันส่งผลให้ในการนับสินค้าคงหลังจากสินค้าจริง มีความคลาดเคลื่อนกับตัวเลขที่ถูกบันทึกบัญชี เนื่องจากชำรุด เสียหาย ระเหย ระเหิด ความผิดพลาดในการชั่งตวงวัด

    กิจการซื้อมาขายไป  จะมีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสำหรับขาย

    กิจการบริการ  บางกิจการจะมีสินค้าคงเหลือ เช่น กิจการอู่ซ่อมบริการรถยนต์  กิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการนับสินค้าเพื่อนำมาคำนวณต้นทุนการให้บริการด้ว

 

รายการจัดทำสต๊อกสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย รายงานดังต่อไปนี้

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับกรณี ‘ธุรกิจผลิตสินค้า

งานระหว่างทำ WIP

สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิตแต่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์

วัสดุสิ้นเปลือง/อะไหล่

วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่ไว้ใช้งาน เช่น วัสดุสำนักงาน และ วัสดุโรงงาน

สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและรอการขาย / สินค้าที่ซื้อมาเพื่อรอการจำหน่าย

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​
Designed by pch.vector / Freepik
รับทำบัญชี
Click Here
Previous
Next

รับทำบัญชีการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ รับทำบัญชี อยากรับทำบัญชี รับทำบัญชีอิสระ รับทำบัญชีpantip รับ ทำ บัญชี ที่ บ้าน รับ ทำ บัญชียื่นภาษี รับทำบัญชีนนทบุรี รับทำบัญชี กรุงเทพ  บางนา สาทร บางรัก สีลม ยานนาวา เจริญกรุง ธนบุรี บางแค

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 2,210

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า