Skip to content

จดทะเบียนบริษัท ผ่านระบบ E- Registration พร้อมรับรหัส DBD-E filing

จดทะเบียนบริษัท ผ่านระบบ E- Registration
จดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง บริษัท/ห้างฯ
ผ่านระบบ - E registration

จดทะเบียนบริษัท จดจัดตั้งบริษัท / ห้าง โดยทีมงานสำนักงานบัญชี BEE-ACcountant

ยื่นขอรหัสการยื่นแบบกับกรมสรรพากร

ยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างกับประกันสังคม
รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขาย

ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2562

ฤกษ์เปิดกิจการ ปี 2562 ฤกษ์มงคลเรียกเงินทอง ทำมาค้าขึ้น สำหรับฤกษ์มงคลตลอดปี 

ฤกษ์มงคลเรียกเงินทอง

จดทะเบียนบริษัท / ห้าง   สำนักงาน บัญชี BEE – Accountant และทีมงานยินดีให้บริการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนแก้ไขและการยื่นเอกสารประกอบกับหน่วนงานต่างๆ

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการ จดทะเบียนบริษัท  โดยสำนักงานบัญชี BEE-Accountant

 

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 15,000 บาทกรณีดำเนินการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
 
 

ค่าบริการยื่นแบบกับประกันสังคม/สรรพากร เริ่มต้น 500 บาท

(ยื่นเอกสารขอแบบ ภ.อ.01   ยื่นแบบขอรหัส E-filing / E-Registration ยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง / กิจการ)

 
 

สำนักงานบัญชี BEE-Accountant

บริการรับ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนยกเลิก บริษัท จดทะเบียนปิดบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร 

จดทะเบียนบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แบบกระดาษ)

ทีม Bee-Accountant  จดทะเบียน จัดตั้งผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  และ
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริการ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

ข้อมูลที่ต้องใช้

1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน7. อากรแสตมป์ 200 บาท
8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)

9. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
*ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
14. ตราสำคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดดวงตรา*
15. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่/สาขา
บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญด้วย

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

เอกสารหลักฐาน

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด
8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)

9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอจ 5
10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัท พร้อมลายมือชื่อ
11. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
12.สำเนาข้อบังคับ (ถ้ามี ) ติดอากร 200 บาท
13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
15. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
17. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
*ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
19. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

หลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

คำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล

ในการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ผู้ขอจองชื่อต้องตรวจสอบชื่อที่ต้องการจะจองว่า ชื่อดังกล่าว

ต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 ข้อ 38 (1) – (11) ด้วยตนเอง โดยระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบ ก่อนจองชื่อ

                         นายทะเบียนจะตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งก่อนอนุมัติเฉพาะในกรณี ดังนี้

       (1) ชื่อที่ใช้ คำที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือ ชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

       (2) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย

       (3) ชื่อที่ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย

 

วิธีการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล

บัตรประจำตัวที่ต้องแสดงต่อนายทะเบียน

บัตรประจำตัวที่ผู้มาติดต่อราชการต้องแสดงต่อนายทะเบียน   ได้แก่

          บัตรประจำตัวประชาชน
          บัตรประจำตัวข้าราชการ
          บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
          ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
          ใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

เอกสารอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัว  หมายถึง  เอกสารที่รับรองความเป็นตัวตนของผู้ถือเอกสารนั้นๆ  ไม่ใช่บัตรอนุญาตหรือ  เอกสารที่ใช้สำหรับติดต่อหน่วยงานต่างๆเช่น   ใบอนุญาตขับรถไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน

หลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

แบบวัตถุประสงค์สำเร็จรูปที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอจดทะเบียน มี 5 แบบ คือ

(1) แบบ ว .1 การประกอบพาณิชยกรรม * ดูตัวอย่าง *
(2) แบบ ว .2 การประกอบธุรกิจบริการ * ดูตัวอย่าง *
(3) แบบ ว .3 การประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม * ดูตัวอย่าง *
(4) แบบ ว .4 การประกอบเกษตรกรรม * ดูตัวอย่าง *
(5) แบบ ว .5 การประกอบธุรกิจส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค * ดูตัวอย่าง *

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผ่านระบบ E- Registration

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผ่าน E-registration

จดทะเบียนบริษัท ผ่านระบบ E- Registration ขั้นตอนมีดังนี้

การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน  – เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ใช้งาน

เป็นการละทะเบียนเปิดการใช้งาน และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอย่างรัดกุม ผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ ที่อยู่ user name และ password จากนั้นจึงส่งใบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยนี้ให้เจ้าหน้าตรวจสอบ
สำหรับการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ 3 วิธีคือ

1.1 ยืนยันด้วยตนเอง โดยพิมพ์เอกสารลงทะเบียนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
1.2 ยืนยันโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Certificate) ที่ออกให้โดย CA (Certificate Authority) ซึ่งเป็นใบรับรองที่ออกให้บุคคลทั่วไปเพื่อในการการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นการยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าถึงข้อมูล และการใช้ใบรองรองนี้ต้องเสียค่าทำธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ให้บริการและมีวันหมดอายุ
1.3.ยืนยันตัวตนโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน โดยผู้ลงทะเบียนทำเอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

(มอบอำนาจให้แมสเซนเจอร์ไปยื่นแทนได้ค่ะ  ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ไม่ต้องต่อคิวรวม  แจ้งที่กรมพัฒนาว่ามายืนยันตัวตนจะเข้าไปอีกโต๊ะที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ)

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าก็ตรวจสอบและอนุมัติผลการสมัครกลับมายังผู้ลงทะเบียนผ่านทาง Email ที่ได้ให้ไว้

2.เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

เมื่อการลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกผู้ลงทะเบียนจะต้องมีการ Activate เพื่อเปิดใช้งานก่อน โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1.Activate ผ่าน Link ที่ระบบส่งให้ไปทางอีเมล์

2.Activate ด้วยรหัส Activation Code ที่ส่งไปที่อีเมล์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ไป Activate ผ่านหน้าเว็บไซต์ของระบบงาน หลังจากนั้นจึงเริ่มใช้งานได้

คลิกเพื่อไปช่องทางลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ   สามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการลงทะเบียน

3.จัดทำคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล

เป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลคำขอทะเบียนนิติบุคคล
3.1 เข้าไปเลือก “สร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล” ซี่งจะมีรายการต่างๆ ให้เลือกเช่น จดทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ควบห้างหุ้นส่วน เลิกห้างหุ้นส่วน ฯลฯ สำหรับการขอทะเบียนนิติบุคคล ให้เลือก….ห้างหุ้นจดทะเบียน ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

3.2 กรอกเลขที่และรายละเอียดใบจองชื่อที่จองไว้แล้ว (ต้องจองชื่อให้เรียบร้อยก่อน)

3.3 กรอกข้อมูลคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คลิกเลือกประเภทของคำรับรอง วันและสถานที่ที่ทำสัญญา

3.4 กรอกข้อมูลแบบ หส.1 เลือกประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

3.5 กรอกข้อมูลแบบ หส.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / กรอกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานสาขา / กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน และกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลหุ้นส่วนและรายการอื่นๆ

3.6 กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน โดยสามารถเลือกจากแบบ ว. สำเร็จรูป หรือเลือกกำ หนดวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนเอง

3.7 กรอกข้อมูลแบบ สสช.1 ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งได้แก่ รายละเอียดการจดทะเบียน รายละเอียดลูกจ้าง รายละเอียดสินค้าและบริการ

3.8 แนบเอกสารอื่นๆ ประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เช่น แนบไฟล์ตราประทับของห้างหุ้นส่วน แผนที่ตั้งของบริษัท ฯลฯ
การกรอกข้อมูลเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคลมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ควรจะเตรียมข้อมูล/ เอกสารต่างๆ ให้พร้อมก่อนที่จะเข้าระบบ เช่น จองชื่อนิติบุคคลให้เสร็จเรียบร้อย เตรียมข้อมูลประเภทของธุรกิจที่ทำ รายละเอียดของที่ตั้ง/ข้อมูลของหุ้นส่วน ทุนจดทะเบียน ฯลฯ

สามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคล   เมื่อกรอกข้อมูลขอจดทะเบียนนิติบุคคลในระบบครบเรียบร้อยแล้วให้กดส่งยื่นคำขอ ระบบจะบันทึกข้อมูลและส่งคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

4.หุ้นส่วนลงนามอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียน หุ้นส่วนทุกคนจะได้รับอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติคำขอในเบื้องต้นและให้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดคำขอจดทะเบียนให้ตรวจสอบก่อน และส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวให้ทางโทรศัพท์

5.ยื่นคำขอจดทะเบียน
เมื่อหุ้นส่วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบแล้ว ก็ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อยื่นขอจดทะเบียน

6.ชำระค่าธรรมเนียม
ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารให้อัตโนมัติ (ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน / ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท / ค่าธรรมเนียมใบสำคัญ และค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถดู รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม  จากนั้นให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินออกมาชำระตามช่องทางการชำระเงินที่สะดวก เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจัดทำเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลทางไปรษณีย์มาตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ด้วยขั้นตอนทั้งหมดนี้การจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ก็สำเร็จเรียบร้อย

7. นั่งรอรับเอกสารที่จัดส่งตามที่ตั้งสำนักงานได้ภายใน 3-5 วันทำการไปรษณีย์ 

 


ระยะเวลาจัดตั้งใช้เวลาประมาณ 1-5 วันทำการขึ้นกับระยะเวลาที่กิจการการส่งเรื่องแก้ไขกลับคืนให้นายทะเบียน   จากประสบการจดในปัจจุบันนายทะเบียนตรวจคำขอเร็วมาก จัดทำวันนี้ช่วงบ่าย ไม่เกิน 10.00 น. วันถัดไปนายทะเบียนจะมีเมลแจ้งกลับมาแล้ว ถ้ายังแก้ไม่ถูกต้องอีก ท่านนายทะเบียนจะชี้จุดให้แก้ไขกลับมาทันที ง่ายมาก

 

Related Articles | บทความที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานบัญชี Bee - Accountant
พร้อมให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี และตรวจสอบบัญชี
สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุประเภทกิจการเช่น

กิจการซื้้อมาขายไป

กิจการบริการ

กิจการผลิต

Bee-Accountant service

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 3,857

BeE Accountant

we'd love to have your feedback on your experience so far

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า