บริการของ สำนักงานบัญชี Bee - Accountant

บริการรับทำบัญชี รายเดือน รายปี

ทีมงานของเรา - Bee Accountant

สำนักงานของเราเป็น CPA / CPD ที่ทำงานในสายงานนี้มากกว่า 15 ปี เราพร้อมให้บริการทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ  ทีมงานมีการพัฒนาความรู้ทางบัญชีและภาษีให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง   เพื่อความถูกต้องในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อตัวเลขทางบัญชีและงบการเงินของกิจการ  เตรียมพร้อมกับการก้าวขยายอย่างแข็งแกร่งของกิจการท่านและหน่วนงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Bee accountant รับทำบัญชี

ทีมงาน CPA / CPD

ทีมงานเรา ชำนาญงาน เชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลง ของกรมสรรพากร และสภาวิชาชีพบัญชี  สามารถแนะนำ นำเสนองานได้อย่างถูกต้อง ตามมาตราฐานวิชาชีพ

 

 

จุดมุ่งหมายของเรา

เรามุ่งมั่นให้กิจการของท่านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง บนพิ้นฐานตัวเลขที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา พร้อมใช้งาน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และอื่นๆ 

 

เทคโนโลยี / IT

ทีมงานของเราจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค 4.0 มาช่วยทำงานเพื่อให้กิจการของท่านก้าวตามได้อย่างทันทวงที

โปรแกรมบัญชีที่เรานำมาใช้ express /imoney / Trcloud / flowaccount / Peakengin / My account มั่นใจในความเสถียรของระบบ backup ข้อมูลทุกวัน ทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากรด้วย

Bee - Accountant services

รายละเอียดบริการ

ด้านการบันทึกรับทำบัญชี

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ด้านประกันสังคม

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 
งานตรวจสอบบัญชี
 
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 

    อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชีสำหรับค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า โดยเราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจาก

   อัตราค่าบริการงบเปล่า (งบที่ไม่รายการค้า ) เริ่มต้นที่ 5,000 บาท ส่วนงบที่มีรายการค้าเริ่มต้นที่ 10,000 บาท

งานจดทะเบียนบริษัท  ทาง BEE – Account จะดำเนินการจดทะเบียนบริษัท พร้อมของเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมสรรพากร  สำนักงานประกันสังคม

ในการจดทะเบียน  BEE – Account จะจดทะเบียนบริษัทผ่านทางระบบ DBD – E Registration ซึ่งเป็นระบบของทาง DBD (กรมพัฒนาธุริจการค้า)  โดยจะคิดค่าดำเนินการ 1,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งค่าใช้จ่ายประมาณการที่  ทุน 1 ล้าน 5,500-6000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะเพิ่มขึ้นทุกๆ ทุน 1 ล้านบาท

ในกรณีที่ทาง BEE – Accountant ดำเนินการจดทะเบียน + ค่าทำบัญชีจะลดจากอัตราปกติ 50%

BEE-Accountant พร้อมให้บริการดูและระบบเงินเดือน / ประกันสังคมให้กับกิจการ พร้อมจัดทำภงด 1 ประกอบการยื่นส่งกรมสรรพากร ทางอินเตอร์เนทให้กับกิจการ

ยื่นเอกสารกับประกันสังคมเงินสมทบประจำเดือน 
ยื่น – เข้าออกของพนักงานบริษัท 
ดูแลการยื่นแบบภงด 90 / 91 วางแผนภาษี คำนวณ LTF /RMF /กองทุนประกันสังคม / ประกันชีวิต 

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน

ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน

วางระบบบัญชี
จุดมุ่งหมายของการวางระบบบัญชี คือ ให้มีแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารและปฏิบัติการ สอดคล้องกับการทำงานของธุรกิจนั้น ๆ สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ เพื่อวัดผลและสามารถตรวจสอบได้ การวางระบบบัญชีที่ดีของกิจการหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติงานและธรรมชาติของแต่ละธุรกิจ แม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชีเช่นกัน เช่น ให้มีการจดบันทึก หรือลงบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น (รับ,จ่ายเงิน, เบิกสินค้า เป็นต้น) เพื่อจะได้สามารถวัดประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานของกิจการได้
 

ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี

           การวางระบบบัญชีที่ดีคือ ต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา หากว่ากิจการของท่านมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถมั่นใจได้ว่า จะสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างแน่นอน
วางแผนการสำรวจและวิเคราะห์

1.ผังองค์การ นโยบายของบริษัท จะต้องทราบถึงการบริหารงานภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้อำนวยการหรือกรรมการของกิจการ อีกทั้งควรทราบนโยบายการบริหารงานอำนาจการอนุมัติ

2.  รายละเอียดของสินค้า/บริการ การสำรวจข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือการให้การบริการแก่ลูกค้า การตั้งราคา การกำหนดต้นทุน การคำนวณหาสินค้าคงเหลือของกิจการ

3.   แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม

4.  ผังแสดงการเดินทางของข้อมูล เอกสาร พิจารณาดูการเดินทางของเอกสารต่างๆ ว่ามีการเดินทางไปแหล่งที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่เริ่มออกเอกสารจนสิ้นสุดกระบวนการไม่ว่าจะเป็น ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หรือการออกเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

5. รายละเอียดของการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สิน การจัดซื้อหรือการคิดค่าเสื่อมราคา
    ข้อมูลทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาด การกำหนดขั้นตอนในการจำหน่าย การจ่ายค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย แนวทางการประชาสัมพันธ์
    รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน สัญญากู้ยืมเงิน การตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด การชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้น วงเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชี

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี
การออกแบบและกำหนดระบบของบัญชี

    ผังบัญชี และรหัสบัญชี ผังบัญชีและรหัสบัญชีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดทำบัญชีสะดวกง่ายต่อการพิจารณา รายการค้าให้ถูกต้องและรัดกุมยิ่งขึ้น หากสมารถทำคำอธิบายชื่อบัญชีในแต่ละบัญชีได้ ก็จะทำให้ผู้จัดทำบัญชีดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 

   สมุดบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การกำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายบัญชี ส่วนรูปร่างหน้าตาของสมุดบัญชี ในทางปฏิบัติมักจะนิยมใช้สมุดบัญชีรายวันให้ถูกต้อง ผู้ออกแบบจะต้องทำให้สอดคล้องกับนโยบายของกิจการ และคำนึงถึงการตรวจสอบ และควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี
   

   เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การออกแบบใบสำคัญจ่าย-รับเงิน เพื่อช่วยในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ผู้ออกแบบจะต้องทำให้สอดคล้องกับนโยบายของกิจการ และคำนึงถึงการตรวจสอบ และควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี
    การจัดทำรายงาน การออกแบบรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ การพิจารณาหรือการนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร
    การรองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นๆ ในกรณีที่กิจการต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องพิจารณาถึงเอกสารใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

การวางแผนการนำออกมาใช้

    ทดลองการใช้เอกสาร เส้นทางการเดินของเอกสาร เมื่อได้ออกแบบและกำหนด แนวทางเดินของเอกสารขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการนำ รูปแบบของเอกสารต่างๆ ออกมาใช้เพื่อพิจารณาดูการเดินของเอกสารว่ามีปัญหาในจุดหรือแหล่งใด หรือผู้ปฏิบัติได้เขียนหรือใช้เอกสารได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 

   การลงรายการต่างๆ ในสมุดบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ การนำเอกสารรายการค้าบันทึกในสมุดบัญชีหรือคอมพิวเตอร์จะต้องจัดเตรียมข้อมูล เอกสารเพื่อบันทึกลงในสมุดบัญชีต่างๆ ได้ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร
   

การทดลองรายงาน การออกแบบรายงานแล้วนำออกมาใช้มักจะพบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ รายงานที่นำออกมาใช้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหาร ดังนั้น เมื่อมีการทดลองออกรายงานทางการเงิน ผุ้ออกแบบจะต้องให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแนะนำหรือระบุความต้องการเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำรายงานออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์

การติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี

    การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป ขั้นตอนในการออกเอกสาร การอนุมัติ การเบิก จ่ายเงินการบันทึกรายการบัญชี หากพบว่าขั้นตอนใดซ้ำซ้อน หรือไม่มีความจำเป็นทำให้เกิด ความยุ่งยากเสียเวลาก็ให้ตัดรายการ หรือขั้นตอนนั้นออกไป
    ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การออกแบบระบบบัญชีมักจะมีผลกระทบต่อการทำงานในระยะเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติยังไม่เคยชิน จะต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจว่าจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะไม่ล่าช้าหรือเสียเวลา

 

ค่าบริการในการวางระบบบัญชี ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและความซับซ้อนต่างๆ ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน

 

BEE – Accountant ให้บริการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD – Efiling ให้กับลูกค้าฟรี หรือ คิดค่าบริการ 300 บาทต่องบการเงิน

BEE – Accountant ให้บริการจัดทำรายงานเพื่อนำส่ง OIC สำหรับลูกค้าบริษัทนายหน้าประกันฟรี

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​

Bee-Accountant service

 • รับทำบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

Contact us

Post Views: 607
Scroll Up