ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ระบบบัญชี ภาษี

รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายธุรกิจบริการทางการแพทย์ ระบบบัญชี

ธุรกิจบริการทางการแพทย์ และธุรกิจนวดแผนไทย เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย

จะต้องขอรับใบอนุญาต 2 ประเภท คือ

 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ต่ออายุทุก 10 ปี

 2 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล สำหรับผู้ให้บริการในสถานพยาบาล ต่ออายุทุก 2 ปี

กรณีที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรค ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

กรณีที่คลินิกตั้งในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผู้ขอรับ ใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเท่านั้น

สำหรับธุรกิจนวดแผนไทย หากการนวดเป็นการกระทำเพื่อบำบัดโรค วินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็ถือเป็น การประกอบโรคศิลปะ ผู้ที่จะทำการนวดได้ ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ จากคณะกรรมการวิชาชีพก่อน และต้องดำเนินการในสถานพยาบาลที่ ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

สำนักงานบัญชี BEE-Accountant

รับทำบัญชีกิจการซื้อมาขายไป ปิดงบ ยื่นภาษี รับตรวจสอบบัญชี คุณภาพดีตรงต่อเวลา มีขั้นตอนการทำงานเป็นระบบระเบียบ เอกสารประกอบการรับทำบัญชี ชัดเจนกับผู้ปฎิบัติงาน และกิจการการที่เป็นลูกค้า  รับสอบการทำบัญชี โดยโปรแกรม express  ตัวอย่างหัวข้อการสอน Click

อัตราค่าบริการทำบัญชี
ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ระบบบัญชี

ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ในส่วนของสรรพากร

ในส่วนของการยื่นภาษี ประเภทเงินได้ 40(1) 40(2) และ 40(6) การจดทะเบียนภาษีูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นั้น สำหรับกิจการที่จดทะเบียนเป็น สถานพยาบาล นั้นจะแตกต่างจากกิจการอื่นๆ ดังนี้

สถานพยาบาล ในความหมายของกรมสรรพากร

         หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าเป็น “สถานพยาบาล” ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร (NON-VAT) ได้แก่พระราชบัญญัติสถามพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้บัญญัตินิยามศัพท์คำวา “สถานพยาบาล” ไว้ดังนี้

สถานพยาบาล หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้ โดยกระทำ เป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ

บุคคลธรรมดา


กรณีประกอบกิจการในนามของบุคคลธรรมดา และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถามพยาบาล พ.ศ. 2541 ถือเป็นเงินพึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร รายได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียน VAT ได้
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60 ของเงินได้นิติบุคคล

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กล่าวคือ
      กรณีมีใบอนุญาตประกอบกิจการ “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถามพยาบาล พ.ศ. 2541 ถือเป็นเงินพึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร รายได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียน VAT ได้

ข้อควรระวัง   – กรณีไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ “สถานพยาบาล” (นอกจากจะผิดต่อพระราชบัญญัติสถามพยาบาล พ.ศ. 2541 ) รายได้ที่ไดัรับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นรายได้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ในส่วนของรายได้แพทย์ในสถานพยาบาล

เงินได้ของแพทย์ประจำสถานพยาบาล คลินิก เสริมความงาม ทันตกรรม อายุรกรรมทั่วไป สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 1.กรณีเป็นลูกจ้างได้รับเงินเดือนค่าจ้าง เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร (ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เงินได้บุคคลธรรมดา นำส่งภาษีอัตราก้าวหน้า)

2.กรณีได้รับเงินได้ขั้นต่ำ โดยไม่คำนึงว่าจะทำการรักษาพยาบาลหรือไม่ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ( เงินได้จากการรับทำงานให้ มาตรา 40 (2)   เงินได้บุคคลธรรมดา นำส่งภาษีอัตราก้าวหน้า)

3. กรณีได้รับเงินได้จากการเปิดคลีนิคในสถานพยาบาล เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ในส่วนของรายได้คลินิก

    กรณีมีรายได้เกี่ยวกับศัลยกรรมใบหน้าทั้งหลาย รายได้จากการฉีดโบท็อกซ์ ร้อยไหม ฉีดสารเติมเต็ม  รายได้ขายครีมสำหรับทาหลังจากทำศัลยกรรม ค่าฉีดบำรุงด้วยวิตามิน ล้างสารพิษ เมโสหน้าใส รายได้เกี่ยวกับสิว ฉีดสิว ลดรอยสิว แผลเป็นจากสิว ครีมบำรุง และรักษาสิว ฝ้า กระ รอยด่างดำ และค่าอาหารเสริม นั้น

    หากรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จากการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หากดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกำหนด ย่อมถือว่า เป็นรายได้ของสถานพยาบาลทั้งสิ้น ซึ่งอยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการ ตามมาตรา 81 (1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้ามิได้ประกอบกิจการภายใต้กฎหมายสถานพยาบาล เช่น ขายอาหารเสริม โดยไม่มีข้อแนะนำใดๆ จากแพทย์ผู้รักษาพยาบาล ดังเช่นร้านขายยาทั่วไป ก็ย่อมถือเป็นรายได้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ในส่วนของ ค่าใช้จ่ายคลินิก

เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.01735
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2542

เรื่อง  : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าพื้นที่

ข้อกฎหมาย  : มาตรา 81, มาตรา 82, มาตรา 77/1, มาตรา 77/2

ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด บริษัทฯ ได้ให้เช่าพื้นที่ 2 ลักษณะ คือ สัญญาเช่าระยะยาว (LongTerm) ตั้งแต่ 1 - 3 ปีขึ้นไป

โดยกำหนดอัตราค่าเช่าต่อเดือน กำหนดพื้นที่ หมายเลขห้องที่เช่าไว้แน่นอน และมีสัญญาเช่าต่อกัน และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term) ระยะเวลา 3 วันถึง 1 เดือน

โดยกำหนดราคาเช่าตามขนาดของพื้นที่ และตำแหน่ง (ทำเล) โดยทำหนังสือแสดงเจตนาการจองไว้

แต่พื้นที่และหมายเลขตำแหน่งที่จองอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยการวินิจฉัยของผู้รับจอง เพื่อความเหมาะสมและผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้เช่าและร้านค้าในโครงการ

บริษัทฯ คิดค่าบริการความเย็น ค่าไฟฟ้าน้ำประปา แก๊ส เป็นรายเดือนอีกส่วนหนึ่งโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในค่าบริการ แต่การให้เช่าพื้นที่บริษัทฯไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม .

ขอทราบว่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามสัญญาเช่าระยะยาวเป็น
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

แนววินิจฉัย

: 1. การเช่าห้องตามสัญญาเช่าระยะยาว บริษัทฯ ผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาแยกออกเป็น 2 สัญญา

คือ สัญญาเช่าและสัญญาบริการ หากตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นกรณีผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ในห้องที่เช่าอันมีระยะเวลาที่กำหนด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการเช่า นั้น บริษัทฯ ผู้ให้เช่าได้แยกคิดค่าบริการ (ค่ารักษาความปลอดภัย บำรุงรักษาและซ่อมแซม รักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย ความเย็น ฯลฯ) ออกต่างหากจากเงินค่าเช่า เงินค่าเช่าห้องที่บริษัทฯ ได้รับตามสัญญาเช่า เข้าลักษณะเป็นเงินที่ได้รับจากการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีบริษัทฯ ให้ใช้พื้นที่เพื่อวางขายสินค้าเป็นการชั่วคราวในห้างสรรพสินค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้บริการความเย็น ไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส โดยได้คิดค่าใช้พื้นที่และค่าบริการรวมกัน เข้า ลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) และมาตรา 82 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 62/27562

คลินิกที่ตั้งในห้างสรรพสินค้า จะมีค่าเช่า และ ค่าบริการ  การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นดังนี้

ค่าเช่า หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 5
ค่าบริการ หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 จากยอดค่าบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Inbox: เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.
คุณ Nam Darunee Mongkol
อาจารย์คะ หนูสงสัยค่ะ
หนูต้องกรอกแบบที่ 3 ไหมคะ
ค่าเช่าที่ผู้ให้เช่ารับ 10,000 บาทค่ะ
กรณีออกแทนหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ให้เช่าค่ะ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:
กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าสุทธิจำนวน 10,000 บาท โดยออกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าทุกทอด เป็นจำนวน 526.32 บาท
หากประสงค์จะกรอกในแบบ ภ.ง.ด.3 แบที่ 3 คือออกให้ทุกทอด (ตลอดไป) ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ คือ 10,000 บาท และจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 526.32 บาท
หากประสงค์จะกรอกในแบบ ภ.ง.ด.3 แบบที่ 1 คือ ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย ให้กรอกจำนวนเงินได้ทั้งสิ้นที่จ่าย คือ 10,526.32 บาท และจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 526.32 บาท

สำนักงานบัญชี BEE - Accountant @beeaccountant
บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อ TEL 091-830-3543 ให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน รับทำรายปี จัดทำภาษี รายเดือน จัดทำภาษีรายปี และตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทุกประเภทกิจการ
Click Here
ประเภทกิจการรับ ทำบัญชี
กิจการซื้อมาขายไป กิจการบริการ กิจการผลิต
ร้านทอง ร้านยา จำหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อัญมณี นำเข้า ส่งออก Agency ทัวร์ อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร ขนส่ง จัดหาพนักงาน นายหน้า ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย คลินิก ความงาม ทันตกรรม ผลไม้ พื้นที่เช่า Co working space อาหาร รับเหมา เครื่องจักร ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
Click Here
ข้อดีของบริการ รับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี
ผู้ประกอบการได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่ธุรกิจหลักของกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​ ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ ประมาณการวางแผนงบประมาณได้ดี
สำนักงาน update ความรู้และ เทคโนโลยีให้ทันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร
ธุรกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย (ตามกฎ OIC)​

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบัญชีคลินิก โปรแกรมคลินิก 2019 ตัวอย่างระบบคลินิก โปรแกรมคลินิก thaiclinic โปรแกรมคลินิก pantip โปรแกรมบริหารงานคลินิก วางระบบบัญชี ราคา แบบ ฟอร์ม ตัวอย่าง การ วาง ระบบ บัญชี ขายโปรแกรมคลินิก การทำบัญชีคลินิก ทําบัญชีบริษัทเอง ตัวอย่าง การ ทำ บัญชี บริษัท การเสียภาษีคลินิก การ ยื่น ภาษี คลินิก ทําบัญชี หจก เอง การบันทึกบัญชีห้างหุ้นส่วนจํากัด การ บันทึก บัญชี ธุรกิจ ขนส่ง วิธีทำบัญชี

Bee-Accountant service

  • รับทำบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี
  • วางระบบบัญชี
  • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
  • จดทะเบียนบริษัท และ ห้าง

Our mission

Bee Accountant ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา งานได้คุณภาพ ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คปภ และหน่วยงานอื่นๆ

บริษัท บี.อี. แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
สำนักงานใหญ่ TAX ID 0105561120432

Contact us

Post Views: 1,798
Scroll Up